Celoživotné vzdelávanie a kontinuálny odborný rozvoj je kľúčový pre bezpečnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť
Celoživotné vzdelávanie a kontinuálny odborný rozvoj je kľúčový pre bezpečnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť

Bratislava, 28.5.2024, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) podporuje potrebu investovať do vzdelávania a zručností, ako nevyhnutných pre udržanie vysokej úrovne kvality ošetrovateľstva a starostlivosti, čo bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť pacientov . Ako členská organizácia Európskej federácie sestier (EFN) SK SaPA podporila pozičné dokumenty EFN o celoživotnom vzdelávaní (LLL) (2019) a kontinuálnom profesijnom rozvoji (CPD) (2015), zosúladených s pilierom sociálnych práv Európskej komisie. 

Vysoko vzdelané a skúsené sestry majú významný prínos pri posudzovaní, diagnostikovaní a poskytovaní vhodnej a bezpečnej starostlivosti pre pacientov s používaním najnovších postupov založených na dôkazoch.  Občania EÚ majú právo na komplexnú najmodernejšiu ošetrovateľskú starostlivosť a liečbu, najmä vzhľadom na rastúci počet chronických ochorení v našej spoločnosti a význam prevencie a včasnej intervencie.
 
Krajiny EÚ majú prijatý jednotný systém vzdelávania pre niektoré povolania, ktoré chce EÚ regulovať v záujme dodržiavania bezpečnosti občanov únie. V zdravotníctve sú to napríklad lekári, zubní lekári, sestry , pôrodné asistentky, farmaceuti... Realizujú to cez príslušné jednotné nariadenia- smernice, ktorých dodržiavanie je na základe vzájomných dohôd záväzné. Napríklad v Smernici EÚ 2013/55/EÚ sa stanovujú požiadavky na vzdelanie, ktoré sú potrebné na získanie odbornej spôsobilosti sestry. Okrem toho sa v Smernici zdôrazňuje vysoká priorita celoživotného vzdelávania a kontinuálneho profesionálneho rozvoja pre jednotlivé zdravotnícke povolania. Preto sa vyžaduje, aby sa pre ošetrovateľský personál vytvárali nielen možnosti pre takéto vzdelávanie, ale aj príležitosti na ďalší odborný rozvoj a udržiavanie vysokých štandardov kvality.
 
Pre kvalitné celoživotné odborné vzdelávanie je potrebné vytvoriť pre zdravotníkov aj podmienky, aby ich neúmerná záťaž spojená s celoživotným vzdelávaním nezaťažovala a aby videli zmysel a motiváciu v tom, že sa neprestajne usilujú pracovať na svojej odbornosti v záujme kvality pre pacienta
 
Podporujeme nasledujúce odporúčania, ktoré posilňujú prístup sestier k LLL/CPD:
  • Sestry majú mať možnosť prístupu k celoživotnému vzdelávaniu vo všetkých členských štátoch EÚ s podporou príslušných štruktúr štátu podľa smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.
  • Sestry majú mať možnosť prístupu k aktivitám celoživotného vzdelávania a odbornej príprave v rámci pracovného času. Zamestnávatelia by mali podporovať sestry, tak, že im zabezpečia primerané kariérne príležitosti, pričom obsah vzdelávania by mal byť flexibilný a prispôsobený potrebám sestier.
  • Celoživotné vzdelávanie je potrebné zakotviť v učebných osnovách vzdelávania a odbornej prípravy sestier, keďže LLL/CPD je v Smernici EÚ 2013/55/EÚ prioritou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby počiatočné základy odborného vzdelania a kontinuálneho vzdelávania boli prístupné všetkým študentom ošetrovateľstva, aby sa priebežné učenie a vzdelávanie stalo bežnou súčasťou rozvíjajúcej sa vzdelávacej dráhy sestier počas celej profesionálnej kariéry.
  • Začlenenie vývoja v oblasti informačných technológií a digitálnych zručností do vzdelávania a priebežného vzdelávania, pretože digitálne riešenia môžu skutočne pozitívne ovplyvniť podporu odborného vzdelania a kontinuálneho vzdelávania. Tieto zručnosti musia byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích a výcvikových programov pre sestry vo všetkých zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Je dôležité, aby aj pedagógovia a školitelia mali digitálne zručnosti a boli schopní vytvárať digitálne vzdelávacie jednotky.
  • Vytvorenie vzdelávacieho prostredia v zdravotníckom sektore a podmienok fungovania, vrátane dostupnosti financovaných programov s primeraným počtom pracovníkov, ktorí umožnia skvalitnenie obsahu vzdelávania. Vzdelávania tak, aby bolo možné zaručiť LLL/CPD ako neoddeliteľnú súčasť kariérnej dráhy sestier.
  • Pre realizáciu národnej stratégie týkajúcej sa celoživotného vzdelávania/odborného vzdelávania je potrebné zabezpečiť, aby národné asociácie sestier boli akceptované pri tvorbe národných programov ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, a aby sa im poskytli potrebné finančné prostriedky s politickou podporou. Okrem toho sú potrebné špecifikácie, ako by sa malo ďalšie vzdelávanie a odborná príprava dokumentovať, napríklad evidenciou v národnom registri, ktorý na Slovensku vedú príslušné komory.
  • Voľný pohyb odborníkov v rámci celej EÚ je zakotvený v smernici EÚ 2013/55/EÚ a voľný pohyb sestier môže byť zaručený len pri vzájomnom uznávaní národných programov vzdelávania v rámci krajín EÚ a medzi nimi.
 
Investovanie do vzdelávania ošetrovateľskej pracovnej sily prostredníctvom LLL a CPD je nevyhnutné na zabezpečenie kvalifikovanej a pripravenej ošetrovateľskej pracovnej sily na poskytovanie vysokokvalitnej a bezpečnej starostlivosti o pacientov, ktorá prispieva k zlepšeniu výsledkov liečby pacientov a dôvery verejnosti v ekosystém zdravotnej starostlivosti. Bez primerane vzdelanej pracovnej sily v ošetrovateľstve nedokážeme pacientom poskytovať kvalitnú starostlivosť.
 
Ďalšie informácie:

Council Recommendation on key competences for lifelong learning (2018). Available at:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC

EFN (2015), Position Paper on Continuous Professional Development (CPD). Available at: https://efn.eu/wp-content/uploads/EFN-Position-Paper-on-CPD-Final042015.pdf

EFN (2019), EU Roadmap to advance Lifelong Learning. Available at: https://efn.eu/wp-content/uploads/EU-Roadmap-to-advance-Lifelong-Learning-April-2019.pdf

Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) (2013) (Online). Available here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055

European Pillar of Social Rights. Available at:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en

European Education Area by 2025. Available at:

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/a-european-education-area-by-2025.html 

Erasmus (2023), Adult Education (staff training). Available at: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/staff-training/adult-education-staff-training

Gopee, N. (2005): Facilitating the implementation of lifelong learning in nursing. British Journal of nursing, 2005, Vol 14, No 14, 761-767

Lera et al. (2020): Nurses Attitudes Towards Lifelong Learning via New Technologies. Asian/Pacifc Island Nursing Journal, 2020, Volume 5(2), 89-102

Mlambo et al. (2021): Lifelong learning and nurses continuing professional development, a meta-analysis of the literature. BMC Nursing, 2021, 20:62

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca 36 000 sestier a 1 600 pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.