Vzdelávanie - najčastejšie otázky

V prípade, že sa Vám stránka kreditného systému SKSaPA nezobrazuje, nie je problém na našej strane. Ide buď o problém na strane web servera špecifické nastavenia alebo na strane klienta (bezpečnostné opatrenia v sieťach nemocníc, nesprávne prehliadače, najmä Explorer verzia 6, ale aj iné. ). Skúste sa do kreditného systému prihlásiť z iného počítača (doma a pod.), alebo použite iný internetový prehliadač (odporúčame použiť Google Chrome môžete však skúsiť aj Explorer 8, Mozilla Firefox ...)

Ďakujeme za pochopenie

 

ODPOVEDE NA OTÁZKY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Majú povinnosť vzdelávať sa aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré aktuálne nevykonávajú povolanie sestry alebo pôrodnej asistentky?

Áno povinnosť vzdelávať sa, majú všetci registrovaní v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, teda aj tie sestry a PA, ktoré priamo nevykonávajú povolanie sestry alebo pôrodnej asistentky (nepracujúci dôchodca, sestry a PA v zahraničí, sestry a PA na materskej dovolenke, sestry a PA pracujúce vo farmaceutickom priemysle, nezamestnané sestry a PA, sestry a PA na dlhodobej PN, atď). Preto je dôležité zrušiť alebo pozastaviť si registráciu v SKSaPA v prípade, že sa takéto sestry a PA nemôžu resp. nechcú CME vzdelávať.

 

Aj napriek tomu, že sa prihlasujem správne, nedarí sa mi prihlásiť. Kam sa mám obrátiť?

V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením prosím kontaktujte príslušné regionálne centrum SKSaPA e-mailové adresy nájdete na https://www.sksapa.sk/vzdelavanie-1/rc pri komunikácii nezabudnite uviesť Vaše registračné číslo.

 

Som povinný sústavne sa vzdelávať?

Áno, každá sestra a PA  je povinná sústavne sa vzdelávať v zmysle § 42 Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch v znení neskorších predpisov.

 

Koľko kreditov musím získať?

Počas 5-ročného cyklu je sestra a PA povinná získať minimálne 50 kreditov, ktoré sestra a PA  môže získať za:

  • akreditované študijné programy (špecializačné štúdium, certifikačné štúdium a iné )
  • pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite, AD testy (maximálne 10 kreditov)
  • aktívnu účasť - prednáška, poster - autor, prvý a druhý spoluautor
  • odborné publikácie.

 

Ako si odošlem kredity na posúdenie?

Po skončení vzdelávacieho cyklu Vám príde na email, do aplikácie a konta sestry a PA informácia o konci cyklu. Je potrebné skontrolovať, prípadne doplniť chýbajúce kredity cez konto sestry a PA na www.sksapa.sk po prihlásení do svojho konta sekcia moje kredity. Najprv si odošlete žiadosť o akceptáciu kreditov z iných aktivít, ak také máte, a následne je potrebné prostredníctvo tlačidla „Odoslať cyklus na hodnotenie“ odoslať žiadosť o hodnotenie.

 

Môžem požiadať o uznanie kreditov za vzdelávacie podujatia absolvované v zahraničí, resp. podujatia, ktoré som absolvoval a nevidím ich v konte sestry a PA?

Áno, za kreditované vzdelávacie podujatia, ktoré sa Vám nezobrazujú v konte sestry a PA resp. kreditované podujatia absolvované v zahraničí môžete požiadať o akceptáciu kreditov  prostredníctvom konta sestry a PA na www.sksapa.sk po prihlásení do svojho konta sekcia moje kredity.

 

Doplnil som si kredity sám a v mojom profile v kreditnom systéme sa stále zobrazujú v stave "čakajúce". Čo to znamená?

Záznamy o vzdelávacích podujatiach sa zobrazujú v stave "čakajúce" až do momentu, kým ich neschváli koordinátor príslušného regionálneho centra SKSaPA – zvyčajne až po ukončení 5 –ročného cyklu. Potom sa ich stav zmení na "schválené/zamietnuté".

 

Odoslal som v elektronickom systéme online formulár, ale chcem ešte doplniť nejaké vzdelávacie aktivity. Tlačidlo "žiadosť o akceptáciu kreditov" a tlačidlo "odoslať cyklus na hodnotenie" mi však už systém nezobrazuje. Môžem ešte napriek tomu aktivity dopísať?

Po prevzatí kontroly na posúdenie kontrolórom nie je možné pridávať žiadosti o akceptáciu kreditov a nezobrazuje sa ani tlačidlo „odoslať cyklus na hodnotenie“. V prípade, že nie je vzdelávací cyklus uzavretý je možné prostredníctvom kontrolóra vrátiť kontrolu späť sestre a PA  a vzdelávacie aktivity si môže doplniť.  Po vrátení kontroly je Vám opätovne sprístupnené tlačidlo „odoslať cyklus na hodnotenie“.

 

Kedy budem kontrolovaný?

Do 30 kalendárnych dní po odoslaní žiadosti o hodnotenie. Tlačidlo „odoslať cyklus na hodnotenie“ sa Vám zobrazí až v deň konca hodnotiaceho obdobia. Skôr nie je možné hodnotenie vykonať, a teda ani odoslať žiadosť o hodnotenie.

 

Čo sa stane s kreditmi, ktoré získam v období prebiehajúcej kontroly? Nestratím ich?

Všetky kredity, získané v období prebiehajúcej kontroly, sú automaticky zapisované, aj keď ich nevidíte a po uzavretí predchádzajúceho cyklu sa zobrazia vo Vašom konte už v novom cykle. V uzavretom cykle sa už nedajú podujatia dopĺňať.

  

Čo v prípade, že pracujem vo viacerých odboroch? Koľko musím získať kreditov?

Ak sestra a PA vykonáva povolanie sestry a PA naraz v obidvoch odboroch, a to bez ohľadu na výšku tzv. pracovného úväzku, je povinná získať 50 kreditov za obidve odbornosti samostatne v každom odbore.

 

Dostanem nejaké kredity za prax?

Podľa aktuálne platnej vyhlášky sa kredity za prax nepripočítavajú.

 

Počas vzdelávacieho cyklu som nastúpila na materskú dovolenku, na ktorej som doteraz. Týka sa ma kontrola CME?

Áno, kontrola sa týka aj vás a musíte zdokladovať plný počet kreditov, teda 50 kreditov. V prípade dlhodobého nevykonávania povolania sestry a PA, je potrebné si z tohto dôvodu pozastaviť registráciu. Následne pri nástupe do práce si registráciu obnovíte.

 

Ako sa mi počíta hodnotené obdobie v prípade pozastavenej, zrušenej a obnovenej registrácie?

Ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi dočasne pozastavená registrácia, alebo zrušená registrácia, čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava; ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

 

Som sestra a PA bez špecializácie. Získam nejaké kredity za špecializačné štúdium, resp. za certifikačnú prípravu?

Áno, za špecializačné štúdium priznáva SKSaPA sestre a PA v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 1 rok štúdia 10 kreditov (ide o celý ukončený rok, v prípade ak špecializácia trvá 1,5 roka je možné stále priznať maximálne 10 kreditov). Za certifikačnú prípravu získava sestra a PA za každý semester štúdia 5 kreditov.

 

Za aké aktivity ešte môžem získať kredity?

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách ako sú konferencie, sympóziá, semináre a podobne, kde za 60 minút účasti na takejto aktivite získate 1 kredit. Kredity pre sestry a PA prideľuje SKSaPA.
Ďalej môžete získať kredity za úspešné riešenie autodidaktického testu, za účasť na výskumných projektoch, za absolvovanie akreditovaných programov MZ SR, dištančné vzdelávanie, za napísanie monografie, úvodníka, práce, učebnice a ďalšie. Všetky aktivity, za ktoré je možné získať kredity, sú ustanovené vo Vyhláške MZ SR č. 74/2019 Z.z., ktorú si môžete pozrieť TU.

 

Čo znamená skratka CME?

Skratka CME je prevzatá z angličtiny, a je to skratka pre sústavné medicínske vzdelávanie (Continual Medical Education).

 

 Čo je to účet CME a ako si môžem pozrieť pripísané kredity?

Účet CME má každá sestra a PA registrovaná v SKSaPA. Na tomto účte sa Vám v elektronickej podobe pripisujú a vedú kredity za sústavné vzdelávanie. Na svoj účet CME sa sestry a PA môžu pozrieť tak, že sa prihlási na web stránke www.sksapa.sk a v menu, ktoré sa zobrazí po prihlásení si vyberie políčko "Moje kredity".

 

Koľko kreditov si môžem preniesť do nasledujúceho cyklu?

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka: "Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je ustanovený v odseku 6, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet kreditov ustanovených v odseku 6, najviac však 20% z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6." To znamená, že je možné preniesť max. 10 kreditov v prípade, že počet získaných kreditov je vyšší ako 50.