Členstvo

 

 

 


Vznik členstva

Členstvo v komore je dobrovoľné.

Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať každá sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.

Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru, alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,
b) je bezúhonná (to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie),
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje notárom, alebo matrikou overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

V zmysle § 38, ods. 2, zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov.

POZOR: Sestry, alebo pôrodné asistetky zapísané do registra vedeného komorou v súlade so zákonom NR SR č. 311/2002 Z. z., (t. j. pred rokom 2005) a ktoré doposiaľ nepožiadali o vyčiarknutie zo zoznamu členov sú aj naďalej členmi komory v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z.

Na stiahnutie:
 
 
 

Práva a povinnosti člena

 

Člen komory má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e) na potvrdenie o zápise do registra a na potvrdenie o zápise do zoznamu členov,

f) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory, v súlade s vnútornými predpismi komory

g) požiadať o vydanie „Stanoviska a vyjadrenia k etickej spôsobilosti na výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky“ podľa podmienok stanovených Radou komory,

h) zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele, úlohy komory,

i) dávať podnety a návrhy orgánom komory súvisiace s výkonom povolania,

j) vyjadrovať a navrhovať námety pre rozhodovanie orgánov a všetkých zhromaždení členov komory,

k) prostredníctvom regionálnej komory má člen právo na poskytnutie všetkých vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory aj na regionálnej úrovni,

l) zúčastňovať alebo podieľať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivitách organizovaných komorou pre svojich členov,

m) upozorňovať orgány komory a orgány regionálnej komory na nedostatky v ich činnosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

o) podieľať sa na tvorbe a obsahu tlačovín komory, inzerovať v nich,

p) navrhovať alebo obdržať za stanovených podmienok ocenenie Bieleho srdca,

r) byť členom odborných sekcií.

 

Člen komory je povinný:

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e) oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,

f) bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64 zákona),

g) riadne a včas platiť určené príspevky, .

h) podporovať ošetrovateľskú profesiu a pôrodnú asistenciu,

i) starať sa o zvyšovanie odbornej spôsobilosti a poskytovať starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Sestra a pôrodná asistentka sú povinné sústavne sa vzdelávať v súlade so zákonom a osobitným predpisom.

j) do 30 dní splniť oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa všetkých komorou evidovaných skutočností, bezodkladne oznamovať zmeny údajov týkajúcich sa osoby alebo výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,

k) rešpektovať stanoviská Snemu komory a ďalších orgánov komory a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a v orgánoch komory, plniť uznesenia orgánov komory.

l) oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu.

 • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. a), b), f), g), o) mu budú obmedzené v plnom rozsahu.
 • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. b), c), d) mu budú čiastočne obmedzené.

Včas a riadne platiť členské príspevky znamená platiť členské príspevky v plnej výške vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 

 


Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov sestru alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu členov; v takom prípade zaniká členstvo dňom vyčiarknutia zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 31. januári kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal,
b) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
c) bola vylúčená z komory (§ 65 ods. 2 písm. b/ bod 3 zákona); v takom prípade zaniká členstvo dňom vylúčenia z komory,
d) jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená čiastočne alebo v celom rozsahu, v takom prípade členstvo zaniká dňom straty alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

 

Na stiahnutie:
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov.doc

Prezídium komory rozhodne na svojom na najbližšom zasadnutí o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Pokiaľ má sestra alebo pôrodná asistentka záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.
 
 

 


Poplatky spojené s členstvom

Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€.

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.
Poplatok za vydanie odpisu uhraďte na:

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2070

Ročný členský príspevok riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

 • číslo účtu:SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Udržiavací členský príspevok člena SK SaPA ktorý vykonáva povolanie sestry, alebo pôrodnej asistentky v zahraničí je 8€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

Členský príspevok člena SK SaPA ktorý má pozastavenú registráciu, alebo oznámil komore, že je poberateľom materského / rodičovského príspevku je 5€.

 • číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: vaše registračné číslo
 • špecifický symbol: 2550

 

 


Príslušnosť k RK

Člen komory je zaradený do regionálnej komory podľa miesta výkonu povolania.

Zmena príslušnosti k regionálnej komore

Každá sestra/pôrodná asistentka je povinná bez zbytočného odkladu písomne hlásiť zmeny údajov vedených v registri.
Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania.

Na stiahnutie:

Možnosť výberu príslušnosti k regionálnej komore

Rada komory môže na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena rozhodnúť o jeho zaradení do inej regionálnej komory ako podľa miesta výkonu povolania.
 

Členstvo - kontakty

 

Mgr. Jana Mitošinková
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk

Emília Tužinská
poplatky
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk