História a súčasnosť

História

únia stredných zdravotníckych pracovníkov bola založená v roku 1990. Jej nástupníckou organizáciou bola Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov, ktorej postavenie bolo v roku 1992 upravené zákonom, prijatým Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR) č.14/1992 Z.z. Komora v súlade so zákonom prvý raz v histórii mala právne stanovené postavenie samosprávnej stavovskej organizácie, združujúcej všetkých stredných zdravotníckych pracovníkov, a to sestry, laborantov a rehabilitačných pracovníkov, v súlade s platnou legislatívou v uvedenom období.

V rámci prístupových rokovaní Slovenskej republiky a Európskej únie (EÚ) postupne dochádzalo k zmenám v legislatíve, a to v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi so smerníc EÚ, ktoré upravujú vzdelávanie a výkon regulovaných povolaní v zdravotníctve v členských štátoch EÚ. NR SR v roku 2002 prijala zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Uvedený zákon upravoval podmienky výkonu uvedených povolaní, sústavné vzdelávanie pri výkone povolaní. Zákonom boli stanovené aj základné úlohy prislúchajúce komore. Za jednu z prioritných úloh môžeme považovať vedenie a aktualizáciu Registra sestier a Registra pôrodných asistentiek. Členstvo v komore bolo povinné pre všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré vykonávali povolanie sestry a pôrodnej asistentky. Vznikalo registráciou v príslušnom registri sestier a pôrodných asistentiek, to zaručovalo sestrám rovnaké práva, ale aj povinnosti, pri výkone povolania. Člen komory bol povinný vykonávať svoje povolanie odborne a v súlade s Etickým kódexom sestry a Etickým kódexom pôrodnej asistentky, ktorých znenie bolo prijaté v súlade s medzinárodnými profesionálnymi kódexmi a tvorili prílohu zákona. Etický kódex Medzinárodnej rady sestier (International Council of Nurses, ICN) bol prijatý v roku 1953 a následne revidovaný a upravený v rokoch 1965, 1973 a 1989. Rozsiahle bol revidovaný v roku 2000 a ICN ho plánuje revidovať každých päť rokov.

Registrácia sestier a pôrodných asistentiek, tak ako bola stanovená v zákone, umožňovala komore regulovať výkon povolania tak, aby osoby, vykonávajúce tieto povolania, spĺňali všetky podmienky a požiadavky ustanovené vo všeobecne záväzných predpisoch súvisiacich s výkonom povolania.

V roku 2004 schválila NR SR zákon č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezidentom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov v rokoch 1992 - 2002 bola Magdaléna Hadačová, dipl. s.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 2002 do roku 2006 bola Magdaléna Hadačová, dipl. s.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 2006 do roku 2013 bola PhDr. Mária Lévyová.
Prezidentom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek od roku 2013 do súčasnosti je Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

 

 
História Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ppt, 5MB)

Upozornenie:
Pokiaľ má niekto záujem odprezentovať niektorú z týchto prezentácií na regionálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, žiadame, aby dodržiaval autorské práva a požiadal o súhlas autora na:
tothova.iveta2@gmail.com alebo danielabastigalova@gmail.com
 

Súčasnosť

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky.

Hlavné úlohy komory:
 • registrovať a viesť register sestier a pôrodných asistentiek,
 • vydávať, pozastavovať a rušiť licencie,
 • vydávať vyjadrenia o etickej spôsobilosti pre svojich členov,
 • vypracovávať návrhy a odporúčania pri tvorbe právnych predpisov,
 • vytvárať podmienky pre sústavné vzdelávanie, zabezpečovať a zhodnocovať ho,
 • vydávať odborné publikácie,
 • spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, vzdelávacími ustanovizňami a odbornými a odborovými organizáciami,
 • vytvárať podmienky pre diskusiu so zájmovými skupinami a verejnosťou,
 • riešiť podnety, návrhy a sťažnosti,
 • vydávať časopis.

Komora má na výkon svojich úloh má zriadených 55 centrálne riadených regionálnych komôr. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je členom významných medzinárodných organizácií, ako je EFN, EMA, HORACIO a EfCCNA.

Ciele komory:
 • podporovať a udržiavať čo najvyšší možný štandard starostlivosti v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 • rozvíjať prax, menežment, vzdelanie, sústavné vzdelávanie, etiku a výskum v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 • zastupovať sestry a pôrodné asistentky pred vládou, parlamentom, mimovládnymi organizáciami, pred verejnosťou na Slovensku aj v zahraničí,
 • obhajovať odborné, sociálne a právne záujmy svojich členov.

Prílohy na stiahnutie

Historia_SaPA
Stiahnuť
ppt
5698 kB
Historia_SK_SZP
Stiahnuť
ppt
3036 kB