Ciele a úlohy
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „komora“) zriadená Zákonom č. 578/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komora je právnym nástupcom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek zriadenej Zákonom č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení neskorších predpisov.

 

Komora je samosprávna stavovská organizácia združujúca sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi a sú odborne spôsobilé na výkon povolania a sú bezúhonné. Členom komory sa môže stať aj občan členského štátu Európskej únie alebo občan štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, ak im bola odborná spôsobilosť na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky priznaná v súlade s právnym predpismi Slovenskej republiky a sú bezúhonní. Členom komory sa môže stať každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky. Nikto nesmie byť v prístupe do komory diskriminovaný pre svoju rasu, vyznanie, národnosť, farbu pleti, politické presvedčenie, pohlavie, sociálny status a sexuálnu orientáciu.

 

Všeobecné ciele a úlohy

 • podporovať a udržiavať najvyšší možný štandard ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie pre každého človeka,
 • starať sa o rozvoj ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, rozvíjať ich prax, manažment, vzdelanie, sústavné vzdelávanie, etiku, výskum, sociálne a ekonomické postavenie ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie,
 • náležite zastupovať vo všetkých otázkach ošetrovateľstva sestry a pôrodné asistentky pred vládou, parlamentom, mimovládnymi organizáciami, inými právnickými a fyzickými osobami, pred verejnosťou na území Slovenskej republiky a v medzinárodných vzťahoch a organizáciách,
 • podporovať odborné, sociálne a právne záujmy jej členov v súvislosti s výkonom povolania a ochraňovať ich stavovskú česť.

 

Úlohy komory

 • Komora chráni práva a záujmy členov komory a obhajuje práva a profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v súvislosti s výkonom povolania.
 • Komora je oprávnená robiť prehľad a pripravovať stanoviská o poslaní a úlohách ošetrovateľskej praxe a pôrodnej praxe v SR, s prihliadnutím na vedecký a technologický rozvoj a dávať návrhy a odporúčania príslušným autoritám pre rozhodovanie v týchto záležitostiach.
 • Komora publikuje a poskytuje informácie o zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstve a pôrodnej asistencie pre odbornú a občiansku verejnosť SR a pre medzinárodné fóra prostredníctvom dostupných informačných médií.
 • Komora vydáva časopis ,,Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia" za účelom aktuálneho a objektívne informovania členov najmä o dianí v komore, o svojej činnosti a aktivitách. Úlohou časopisu je taktiež podávať informácie o novinkách z ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie, inováciách a podpore výsledkov výskumu v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii.
 • Komora napomáha vytvárať podmienky pre kontinuálne inštitucionálne a neinštitucionálne vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, rozvoj a pokračovanie vzdelávacích programov a ďalšie sociálno-kultúrne a profesionálne činnosti pre sestry a pôrodné asistentky.
 • Komora vytvára podmienky a poskytuje fórum pre profesionálnu diskusiu so zvláštnymi záujmovými skupinami.
 • Komora vyžaduje, aby sestry a pôrodné asistentky vykonávali svoje povolanie odborne a spôsobom stanoveným zákonom a vnútornými predpismi komory.
 • Komora sa vyjadruje k etickej spôsobilosti svojich členov na výkon ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie.
 • Komora spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení.
 • Komora je oprávnená v rozsahu stanovenom zákonom riešiť podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Komora je povinná vyvodzovať dôsledky zo zanedbania povinnosti sestier a pôrodných asistentiek v zmysle zákona a Disciplinárneho poriadku komory.
 • Komora vytvára podmienky pre sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré je potrebné pre kvalifikovaný výkon povolania.
 • Komora sprostredkuje zastupovanie svojich členov pri sporoch v súvislosti s výkonom povolania a chráni ich profesionálnu česť a oprávnené záujmy. V súvislosti s výkonom povolania bezplatne poskytuje svojim členom právne rady. Na písomnú žiadosť člena komory, komora sprostredkuje právne zastupovanie v súdnom spore súvisiacom s výkonom povolania člena komory. Trovy takéhoto konania pred súdom znáša člen komory. Rada komory môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o poskytnutí príspevku na právne zastupovanie.
 • Komora sa podieľa na skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti. Za tým účelom spolupracuje najmä pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom povolania, ako aj pri tvorbe všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, sociálnej a pracovno-právnej oblasti a oblasti životného prostredia.
 • Komora vedie a aktualizuje Register sestier a Register pôrodných asistentiek (ďalej len „register“), vydáva potvrdenia o zápise do registra.
 • Komora spoluvytvára cenové opatrenie zdravotníckych výkonov, ktoré súvisia s výkonom povolania sestier a pôrodných asistentiek, pokiaľ to ustanovuje osobitný právny predpis.
 • Komora spolupracuje s poisťovňami.
 • Komora spolupracuje aktívne s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, právnickými a fyzickými osobami pri plnení úloh uložených Komore zákonom a vnútornými predpismi, a to najmä:
  • poskytuje potrebné informácie a prerokováva požiadavky a obhajuje záujmy svojich členov,
  • aktívne sa zúčastňuje na tvorbe zdravotnej politiky predkladaním iniciatívnych návrhov k príprave koncepcií rozvoja zdravotníctva a ku tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov MZ SR, Národnej rade SR a jej poslancom a iným ústredným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy,
  • spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť.
 • Komora môže výnimočne za podmienok stanovených v Hospodárskom poriadku poskytnúť svojim členom pôžičku.
 • Komora spolupracuje so stavovskými organizáciami v SR a v zahraničí a podieľa sa na vzájomne výhodných programoch v oblasti vzdelávania, výchovy, profesijných a spoločenských záujmov členov. Komora spolupracuje so stavovskými organizáciami v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, profesijnými občianskymi združeniami v zdravotníctve a v službách sociálneho zabezpečenia, so vzdelávacími inštitúciami, s orgánmi štátnej alebo územnej samosprávy pri výkone kontroly úrovne a kvality poskytovania ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami.
 • Komora je oprávnená utvárať záujmové združenia s inými stavovskými organizáciami s cieľom uskutočňovať spoločné záujmy.
 • Komora môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením. Použitie zisku je možné len na plnenie úloh komory, podrobnejšie ho upravuje Hospodársky poriadok.
 • Komora zabezpečuje primeranú informačnú a propagačnú činnosť vo vzťahu k svojim členom a verejnosti.
 • Komora spolupracuje s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a so zdravotnými poisťovňami pri výkone kontroly poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie pri zistených nedostatkoch a pri riešení nedostatkov zistených pri výkone kontroly.
 • Komora vydáva pre členov komory záväzné stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania, k odborným problémom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie, vrátane odborných problémov poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v zdravotníckom výskume.
 • Komora pri zabezpečovaní sústavného vzdelávania sestier alebo pôrodných asistentiek samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, s medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami, s profesiovými združeniami, s inými stavovskými organizáciami v zdravotníctve alebo s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti organizuje vlastné vzdelávacie akcie alebo sa inak spolupodieľa pri zabezpečovaní sústavného vzdelávania sestier alebo pôrodných asistentiek.

 

Komora a vzdelávanie

 • Komora spolupracuje s MZ SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v oblasti výchovy a vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, pričom dbá, aby vzdelávanie zodpovedalo najnovším poznatkom zdravotníckych vied a potrebám obyvateľstva aj sestier a pôrodných asistentiek.
 • Komora spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami a spolupodieľa sa na organizácii procesu sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.