Sústavné vzdelávanie

Postup hodnotenia sústavného vzdelávania

 

Ako postupovať po ukončení obdobia sústavného vzdelávania / kontrola cyklu.

Podklady k hodnoteniu sústavného vzdelávania zasielajte až po ukončení Vášho 5- ročného hodnotiaceho obdobia, skôr hodnotenie nemôže prebehnúť. Proces hodnotenia sústavného vzdelávania prebieha plne elektronicky a to odoslaním cyklu na kontrolu v časti menu "moje kredity" po prihlásení sa do osobnej zóny sestry a pôrodnej asistentky na www.sksapa.sk 

Potrebné doklady k HSV:

 1. Potvrdenie súčasného zamestnávateľa o praxi (formulár nájdete v zložke "dokumenty") - iba v prípade, že máte na portáli uvedeného neaktuálneho a súčasného ste neoznámili + zápočtový list od predchádzajúceho
 2. Ak kredity za účasť na vzdelávacej aktivite, ktorej ste sa zúčastnili, nemáte pripísané elektronicky, zadáte si vzdelávaciu aktivitu v osobnej zóne sami (v časti menu "moje kredity" / "žiadosť o získanie kreditov") a priložíte doklad preukazujúci Vašu účasť (potvrdenie o účasti/ certifikát / "príloha ku kreditom")
 3. Úradne overené (Notárskym alebo Matričným úradom) kópie diplomov zo špecialiozačného, certifikačného, bakalárskeho, či magisterského štúdia (v prípade, že Vám štúdium skončilo počas 5- ročného hodnotiaceho obdobia, je ich možné zaslať len poštou, nie scany) (neposielajte dodatky k diplomom, vysvedčenia).
 4. Úhrada poplatku 10 € za vykonanie hodnotenia (platbu realizujte cez Vašu osobnú zónu v časti menu "moje platby")
 5. Skontrolujte a aktualizujte si údaje v osobnej zóne sestry a pôrodnej asistentky (portal) na www.sksapa.sk 

Výsledok hodnotenia s možnosťou tlače si nájdete vo svojom konte v časti "Moje kredity".  V prípade nejasností kontaktujte koordinátora Regionálneho centra SK SaPA Vášho kraja, kontakty nájdete tu: https://www.sksapa.sk/vzdelavanie-1/rc

 

 

Právna úprava sústavného vzdelávania a jeho hodnotenie

 

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovujú nasledovné právne predpisy

Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 a § 80, ods. 1, písm. b)

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. § 42 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(1) Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.

(2) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný(§ 62 ods. 2až12), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a  poskytovateľmi, akv odseku 4 nie je ustanovené inak.

Poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania je vo výške 10 € (raz za päť rokov)

 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s.
 • variabilný symbol: 6565
 • špecifický symbol: registračné číslo

Informácie o hodnotení sústavného vzdelávania vám poskytnú koordinátori regionálnych centier pre Váš kraj. Zoznam kontaktov

Informácie o konaní aktivít sústavného vzdelávania sú dostupné na webovej stránke komory a taktiež v kalendári po prihlásení sa do osobnej zóny sestry a pôrodnej asistentky na sksapa.sk

Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určeného počtu kreditov. Sestra a pôrodná asistentka je povinná za päť ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka. Prehlad o počte pridelených kreditov podľa Vyhlášky MZ SR 74 2019

Neodkladná podpora životných funkcií

Kurz prvej pomoci

V prípade, ak sa sestra/pôrodná asistentka zúčastní akreditovaného Kurzu prvej pomoci určeného pre verejnosť od 1. októbra 2013, nebudú jej kredity pri hodnotení SV uznané. V prípade záujmu o obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií existuje akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom "Neodkladná podpora životných funkcií".

Kurz inštruktora prvej pomoci

V Zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. akreditovaný Kurz inštruktora prvej pomoci nie je zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, nakoľko si ním zdravotnícky pracovník neobnovuje a neudržiava odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. V prípade, ak sa sestra, alebo pôrodná asistentka, ako inštruktor prvej pomoci podieľa na teoretickej a praktickej výučbe v akreditovanom vzdelávacom programe sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov "Neodkladná podpora životných funkcií", získa za jeden rok preukázaného vykonávania pedagogickej činnosti, alebo garantovania študijného programu 50 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa Vyhlášky MZ SR č. 74/2019, Z. z.

 

Stručný prehľad základných pojmov a terminológie v procese hodnotenia sústavného vzdelávania

 

 • Registrácia – zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „SKSaPA“) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky. Registračné číslo sa používa pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.

 • Členstvo v komore – je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov. Členstvo v komore nemá priamy súvis so sústavným vzdelávaním sestry/pôrodnej asistentky, avšak pri účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách majú členky SKSaPA výhody, napr. v súvislosti s registračnými poplatkami za vzdelávacie aktivity.
 • Dočasné pozastavenie registrácie – má význam predovšetkým pre tých zdravotníckych pracovníkov, u ktorých je predpoklad, že nebudú určitý čas vykonávať zdravotnícke povolanie, ale plánujú sa v budúcnosti k výkonu odborných činnosti vrátiť. Príkladom môže byť materská, resp. rodičovská dovolenka. Ak sestre, ktorá chce požiadať o dočasné pozastavenie registrácie už uplynulo päťročné hodnotiace obdobie, je povinná uzavrieť si toto aktuálne hodnotiace obdobie účasťou na hodnotení sústavného vzdelávania. Dočasné pozastavenie registrácie je u nej akceptované odo dňa podania žiadosti.
 • Zrušenie registrácie – osoby, ktoré už nevykonávajú zdravotnícke povolanie a ani ho v budúcnosti neplánujú vykonávať napríklad z dôvodu, že sú na starobnom alebo invalidnom dôchodku, môžu požiadať o zrušenie registrácie. Zrušením registrácie zaniká aj členstvo v komore.
 • Obnovenie registrácie – po zániku dôvodov, ktoré u sestry/pôrodnej asistentky viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne zaregistruje. Obnovenie registrácie je vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu a hodnoteniu sústavného vzdelávania chápané ako opätovné registrovanie, na základe čoho sestra/pôrodná asistentka dňom obnovenia registrácie začína plynúť nové päťročné hodnotiace obdobie.

Celoživotné sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať tak na dynamické zmeny v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Ide o priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

 • Hodnotiace obdobie – hodnotenie sústavného vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie. Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určitého počtu kreditov.
 • Kredit – jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. Kredity sa prideľujú výlučne za odbornú časť aktivity, pričom do odbornej časti sa neráta registrácia účastníkov na aktivite sústavného vzdelávania, prestávky, prezentácia výrobkov farmaceutických a iných firiem.
 • Pasívna účasť – za každých naplnených 60 minút preukázateľnej účasti na vzdelávacej aktivite prislúcha sestre/ pôrodnej asistentke 1 kredit, maximálne 8 kreditov za jeden kalendárny deň

 • Aktívna účasť – za prednáškovú činnosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite:
  a.) v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,
  b.) v slovenskom jazyku na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni autor 10 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 5 kreditov,
  c.) v cudzom jazyku autor 15 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 10 kreditov.
 • Aktívna účasť - poster s odbornou tematikou:
  a.) v slovenskom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,
  b.) v cudzom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite autor 15 kreditov a spoluautor 10 kreditov.

Sestra/pôrodná asistentka je povinná za 5-ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

Príklad: Pokiaľ sestra/ pôrodná asistentka vykonávala zdravotnícke povolanie na pozícii sestra/ pôrodná asistentka, musí získať 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania - zvyšovanie odbornej spôsobilosti v odbore ošetrovateľstvo, špecializačné štúdium, certifikačná príprava, aktívna a pasívna účasť na vzdelávacích aktivitách, publikačná činnosť, e-learning, ...
Ak sestra/ pôrodná asistentka počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť najviac 20% z ustanoveného počtu kreditov.

Aktivita sústavného vzdelávania – jednorazová aktivita určená pre sestry/pôrodné asistentky na miestnej, okresnej, krajskej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Za aktivitu sústavného vzdelávania sa nepovažuje účasť zdravotníckeho pracovníka na podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov.

Potvrdenie o účasti na aktivite sústavného vzdelávania – účastník aktivity sústavného vzdelávania potvrdzuje svoju účasť na vzdelávacej aktivite vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine. V prípade viacdennej vzdelávacej aktivity vlastnoručným podpisom v príslušný kalendárny deň. V prípade, že účastník nie je v prezenčnej listine podpísaný pre príslušný deň, neprislúchajú mu za daný kalendárny deň kredity za účasť na vzdelávacej aktivite. Potvrdenie o účasti na aktivite sústavného vzdelávania vydáva sestrám/pôrodným asistentkám zúčastneným na aktivite organizátor vzdelávacej aktivity, a to v deň aktivity po jej skončení. Potvrdenie o účasti musí obsahovať podpis organizátora modrým perom, pečiatku a identifikačný kód vzdelávacej aktivity.

Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania – protokol v PDF formáte, ktorý je dostupný na sksapa.sk po prihlásení sa do osobnej zóny a obsahuje dátum, kedy hodnotenie sústavného vzdelávania prebehlo, výsledok hodnotenia, počet získaných kreditov a informáciu, kedy začína nové hodnotiace obdobie. V prípade, že je výsledok nesplnil, protokol obsahuje dátum, dokedy je potrebné odstrániť zistené nedostatky.

Príslušná Vyhláška definuje iba dva výsledky hodnotenia sústavného vzdelávania (ďalej len „HSV“):

 • SPLNIL – sestra/ pôrodná asistentka preukáže minimálne 50 kreditov pri HSV.

 • NESPLNIL – sestra/ pôrodná asistentka nepreukáže 50 kreditov pri HSV. V tomto prípade ukladá Komora sestre/pôrodnej asistentke, aby najneskôr do 3 mesiacov od skončenia hodnotiaceho obdobia, odstránila zistené nedostatky podľa odporúčaní uvedených na protokole výsledku hodnotenia sústavného vzdelávania, odporúčaní hodnotiteľa alebo na základe konzultácie s vedúcou príslušného Regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania. Ak sestra/ pôrodná asistentka v stanovenej lehote neodstráni zistené nedostatky, Komora rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré bude zodpovedať chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania Komora určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania a zároveň začne správne konanie o uložení pokuty.

Obnovenie vedomostí a zručností – pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania je zamestnávateľ povinný kontrolovať odbornú spôsobilosť sestier a pôrodných asistentiek. V tomto prípade zamestnávateľ zabezpečuje obnovenie vedomostí a zručností sestre/pôrodnej asistentke, na ktorú sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Obnovenie vedomostí a zručností na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka. O obnovení vedomostí a zručností sa vyhotoví záznam o preškolení. Na základe takéhoto záznamu zamestnávateľ vydá sestre/PA Potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ je povinný potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zaslať Komore.

Prihlasovanie sestier a pôrodných asistentiek na hodnotenie sústavného vzdelávania – sestra/pôrodná asistentka sa prihlasuje na hodnotenie sústavného vzdelávania na sksapa.sk po prihlásení sa do osobnej zóny a odošle žiadosť o hodnotenie SV elektronicky. Pri elektronickom hodnotení (nezúčastňuje sa hodnotenia osobne) musí mať sestra vyplnené všetky údaje týkajúce sa výkonu povolania resp. jeho nevykonávania v rámci oznamovacej povinnosti zdravotného pracovníka, zaplatený poplatok za HSV, zadané všetky aktivity, ktorých sa v rámci HO zúčastnila a vyplnené kontaktné údaje.

Strata prihlasovacích údajov – pri strate prihlasovacích údajov na web Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (sksapa.sk) kontaktuje sestra pracovníkov príslušných regionálnych centier telefonicky resp. mailom (Kontakty).

Predkladané potvrdenia pri hodnotení sústavného vzdelávania - elektronicky: Žiadosť o elektronické hodnotenie na sksapa.sk po prihlásení sa do osobnej zóny – v tabuľke je uvedená informácia o tom, že na hodnotenie sa môžete prihlásiť elektronicky len v tom prípade, ak sestra má aktualizované všetky údaje v registri, a to vyplnením údajov cez sksapa.sk po prihlásení sa do osobnej zóny, v časti profil: kontaktné údaje: telefónne číslo + emailová adresa, pracovisko = musí byť vyplnené celé päťročné hodnotiace obdobie, v prípade prerušeného výkonu povolania – zadané údaje a priložené potvrdenie v rámci oznamovacej povinnosti a zadané všetky aktivity, ktoré neboli zaradené do databázy aktivít sústavného vzdelávania na sksapa.sk po prihlásení sa do osobnej zóny, na základe potvrdenia o účasti, vydané organizátorom, ktoré nahrá ako prílohu.

V prípade dohody na osobnom termíne hodnotenie v regionálnom centre sú požadované podklady rovnaké ako pri elektronickom hodnotení.

 


Sústava špecializačných a certifikačných štúdií

 

Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností v kategórii sestra a pôrodná asistentka (podľa nariadenia vlády SR č. SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností)

1. KATEGÓRIA SESTRA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • perfuziológia

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • revízne ošetrovateľstvo

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

 • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
 • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • ortoptika a pleoptika
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
 • ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

2. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok

 • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • pôrodná asistencia v rodine a komunite

Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

 • manažment v pôrodnej asistencii

Špecializačné odbory s dĺžkou trvania špecializačného štúdia dlhšie ako jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia

 • manažment a administrácia v oblasti zdravia (MHA)
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (MPH)
 • zdravotnícky manažment a financovanie

Certifikované pracovné činnosti

 • klasifikačný systém v zdravotníctve
 • psychofyzická príprava na pôrod

Štúdium špecializačných a certifikačných študijných programov v kategóriách sestra a pôrodná sestra je možné na rôznych univerzitách a vysokých školách v SR.

Žiadosť o posúdenie rovnocennosti odbornej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o posúdenie rovnocennosti špecializovanej alebo certifikovanej spôsobilosti (vzdelania) ktorú získali sestry a pôrodné asistentky v inej krajine ako na Slovensku môžu zaslať na Ministerstvo zdravotníctva SR.