Štruktúra a orgány

Organizačná štruktúra

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 5 regionálnych komôr v územnej pôsobnosti kraja a 28 regionálnych komôr v regionálnej územnej pôsobnosti, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Komora má zriadené zriadených 19 odborných sekcií podľa jednotlivých odborov, v ktorých je účasť členov dobrovoľná a bezplatná. Člen komory - môže byť združený v ľubovoľnom počte odborných sekcií. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.

Orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

 

Prezident SK SaPA

Prezident komory je štatutárny orgán komory.


Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
prezidentka SK SaPA od roku 2013

 

Prezídium SK SaPA

Prezídium Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je výkonný orgán komory.


Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk 
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre sestry
riaditel@sksapa.sk, +421 908 677 731
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com  +421 918 588 979

Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
Mgr. et Mgr. Vladimí­r Siska, MPH
 
plánované doplňujúce voľby jedného člena prezídia 
 
 

Rada SK SaPA

Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetiek.

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
lazorova@sksapa.sk
PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, viceprezident SK SaPA pre sestry
lukaskober@gmail.com
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
ada.nemcokova@gmail.com
 
Členovia:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
dana.zrubcova@sksapa.sk
Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
haladovazuzana@apo.sk
PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
milan.laurinc@gmail.com
Mgr. et Mgr. Vladimír Siska, MPH
vladimirsiska@gmail.com
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhD., MPH, dipl. s.
PhDr. Helena Gondárová - Vyhničková, dipl. s.
helenagondar1@gmail.com
Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
jana.gelatikova@sksapa.sk
PhDr. Júlia Jankovičová
j.jankovicova@sksapa.sk
Mgr. Ľubica Husárová (kooptovaná 14.6.2024)
 
 

Kontrolný výbor SK SaPA

Kontrolný výbor – kontrolný orgán komory

Mgr. Iveta Michalcová, MPH - predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA
iveta.michalcova@sksapa.sk - +421 908 677 730

Členovia:
 
Anna Benková
Mgr. Martina Takáčová
Eva Stanková
Katarí­na Oravcová
Mgr. Barbora Abrmanová
PhDr. Iveta Drahoňová, MPH (kooptovaná 25.10.2023)
 
 

Disciplinárna komisia SK SaPA

Disciplinárna komisia – etický a disciplinárny orgán komory
PhDr. Zlatica Halmová, MPH. - predsedníčka Disciplinárnej komisie SK SaPA

Členovia:

PhDr. Anna Bullová
Mgr. Daniela Jarabová
Mgr. Ivana Harvanová, PhD., MPH
Mgr. Ivan Počatko, MPH