Úvod / Podujatia / Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne

Účasť na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS – psychosociálnej podpory v Brne

Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.
Systém je určený na prevenciu vzniku a rozvoja syndrómu vyhorenia, závislosti na psychotropných látkach, postraumatických stresových porúch, psychosomatických ochorení a znižuje riziko profesionálneho zlyhania.
Absolventi kurzu sa zamerajú buď na peer podporu alebo intervenčnú podporu.
Peer podpora sa poskytuje v situáciách, pri ktorých prišlo k psychickému zasiahnutiu profesionálov, najčastejšie pri výkone povolania zdravotníckych pracovníkov. Sú to akútne udalosti aj chronické zaťaženie alebo preťaženie profesionála. Ide o prvú psychickú podporu, nie však starostlivosť psychologickú alebo psychoterapeutickú realizovanú vyškoleným zdravotníkom – peerom a cieľom je podporiť zdravotníckeho pracovníka zasiahnutého nadlimitne záťažovou situáciou.
Peeri sú absolventi psychologického výcviku, ktorí poskytujú prvú psychickú podporu svojim kolegom, teda sú z jedného pracoviska. Intervencie prebiehajú osobne, telefonicky alebo mailom. Cieľom je obnovenie vlastných síl, zmiernenie stresovej reakcie prípadne odovzdanie postihnutého do ďalšej odbornej starostlivosti.
Medzi nadlimitné udalosti patrí vážne poranenie, ochorenie, či smrť dieťaťa, starostlivosť o extrémne predčasne narodeného novorodenca, úmrtie rodičky, pôrod mŕtveho plodu, vážne ochorenie, zranenie, úmrtie kolegu, hromadné nešťastia, tragické udalosti, profesijné pochybenie alebo zlyhanie zdravotníckeho pracovníka, neúspešná kardiopulmonálna resuscitácia najmä u mladého človeka, samovražda pacienta, pokus o samovraždu, mobbing a bossing na pracovisku, ošetrovanie osoby blízkej, napadnutie zdravotníckeho pracovníka pri výkone povolania, kontakt s príbuznými, starostlivosť o agresívneho pacienta...
Spúšťačom tejto aktivity v ČR bol projekt Európske únie s názvom „Leonardo da Vinci“. Cieľom bolo v rámci Európy vytvoriť sieť, ktorá by dokázala účinne pomáhať pri zvládnutí krízových situácií. Tento projekt získal aj podporu MZ ČR a začali sa organizovať prvé výcviky v metóde „Critical Incident Stress Managementu (CISM)....
Na Slovensku v tejto oblasti absentujú možnosti prípravy a následne realizácie v praxi. Absolvovanie kurzu a uplatnenie poskytuje nezisková organizácia „Modrý anjel“, ktorá disponuje akreditáciou a účastníkmi môžu byť zdravotnícky záchranári, operátori operačných stredísk, psychológovia z bezpečnostných zložiek, dokonca aj kňazi. Sestry tento kurz neabsolvovali.
Ďalšou možnosťou je absolvovanie kurzu „Základy krízovej intervencie“, ktoré poskytuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Akreditačný kurz je aj pre sestry, problémom však je, že v kurze musí byť minimálne 5 osôb jednej profesie, aby mohli realizovať nácviky. Kurz sa dá absolvovať v dvoch sedeniach po dva a tri dni, spolu 40 hodín. Obsah štúdia akreditovaného kurzu je zameraný na základy, stres, krízové intervencie indivduálne aj skupinové.
Červený kríž na Slovensku v tejto oblasti absentuje na rozdiel od ostatných krajín, kde majú veľmi dobre prepojenú starostlivosť aj v spolupráci s Červeným krížom.
Takže po dôkladnej analýze možností v našich podmienkach veľa možností na Slovensku nie je. Zámerom našej organizácie by bolo poskytovanie služieb a vyškolenie peerov, prípadne aj interventov za predpokladu, že by bol záujem nielen zo strany kolegýň, ale aj zamestnávateľov. Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa na svojom zasadnutí dohodla, že v rámci vzdelávacích aktivít budeme informovať kolegyne, vypracujeme dotazník, aby sme zistili záujem. Za predpokladu, že by bol pozitívny ohlas z terénu vypracujeme plán a možnosti zamerané na cieľovú skupinu sestier a pôrodných asistentiek minimálne v oblasti peer podpory – podpory realizovanej medzi kolegami na pracoviskách aj ako prevencia syndrómu vyhorenia.
Zuzana Haladová

Ďalšie články v sekcii

Kampaň Nursing Now
Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“
Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete - ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri