Zákon o odmeňovaní sestier a PA

Pridané dňa: 03.02.2014

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sa na konci roka 2013 zaoberala návrhom MZ SR ktorým sa mení a dopĺňa zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tomto návrhu novelizácie zákona 578/2004 Z. z., MZ SR navrhuje upraviť mzdové odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov na základe garantovania základnej mzdy v nadväznosti na koeficient/ násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

Tento návrh zákona predložený MZ SR bol pre nás neprijateľný, pretože javil známky diskriminácie sestier a pôrodných asistentiek a navrhované koeficienty neodzrkadľovali realitu a potreby praxe, odbornú spôsobilosť a vzdelania sestier a pôrodných asistentiek.

SK SaPA si je vedomá, že jej neprináleží zo zákona predkladať návrhy na zmenu legislatívy týkajúcej sa mzdového ohodnocovania sestier a pôrodných asistentiek, ale rozhodla sa uľahčiť prácu MZ SR, a na základe návrhov a pripomienok sestier a PA – našich členov z terénu pripravila vlastný návrh zákona o ohodnocovaní sestier a PA, ktorý bol dňa 30. 01. 2014 odoslaný ministerke JUDr. Zvolenskej.

Ďalším krokom ktorým sa chce SK SaPA následne uberať je oslovenie poslancov NR SR listom, kde ich SK SaPA bude žiadať o podporu pri presadzovaní nového zákona týkajúceho mzdového ohodnocovania sestier a PA.

Bližšie informácie členovia komory získajú na: https://www.sksapa.sk/obsah/dokumenty/pravne-predpisy.html

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.