Úvod / Podujatia / Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou
 • Žiadame vládu SR a MZ SR realizovať kroky a opatrenia, ktoré udržia sestry v systéme a zvýšia záujem o povolanie sestry.
 • Žiadame MZ SR o predloženie návrhov, ako riešiť nedostatok pôrodných asistentiek, najmä v gynekologických ambulanciách, napr. zvýšením počtu vzdelávacích inštitúcií s možnosťou štúdia v odbore pôrodná asistencia - 80 absolventiek ročne je pre SR nepostačujúce.
 • Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na vedúcu odboru a vyradením vedúcich sestier z riadenia ošetrovateľstva dochádza pomaly, ale isto k degradácii vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve ako aj samotného odboru ošetrovateľstva. Zmeny zriaďovacích listín spôsobili zásadné rozdiely pri riadení ošetrovateľstva v štátnych a súkromných nemocniciach. Dochádza k porušovaniu Mníchovskej deklarácie, ktorou sa ministri zdravotníctva zaviazali zabezpečiť zastúpenie sestier na všetkých stupňoch riadenia v zdravotníctve. V znení zákona riadiť a organizovať ošetrovateľskú prax môže len sestra.
 • Zásadne nesúhlasíme s premenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a s rozširovaním ďalších kompetencií zdravotníckeho asistenta do súčasne platnej vyhlášky č. 321/2005 Z. z.. Doterajšie zmeny priniesli do praxe chaos, neporiadok, veľa otázok laickej aj odbornej verejnosti, ohrozujú bezpečnosť pacienta a sú v rozpore s legislatívou Európskej únie.
 • Žiadame vládu SR a MZ SR o rešpektovanie odporúčaní Európskej federácie sestier na štvorstupňové ošetrovateľstvo, kde prvým stupňom je zdravotnícky asistent. Žiadame, aby toto povolanie bolo pripravované pre základnú ošetrovateľskú starostlivosť a nepreberalo kompetencie povolania sestra.
 • Žiadame MZ SR, aby sa pri koncipovaní minimálnych personálnych normatívov nezamieňalo samostatné povolanie sestra za „praktickú sestru“ a akceptovali sa požiadavky praxe.
 • Žiadame MZ SR o podporu a riešenie financovania ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS v spolupráci s MPSVaR tak, aby jej úhradou nedochádzalo ku kráteniu zdrojov na prevádzku zariadenia.
 • Legislatívne doriešiť otázku telefonickej ordinácie lekára v zariadeniach, kde nie je prítomný lekár (ADOS, DOS, ZSS) z dôvodu právnej ochrany sestier a zabezpečenia komplexnej starostlivosti o pacienta.
 • Žiadame MZ SR prehodnotiť sústavu a obsah špecializačných a certifikačných študijných programov v zmysle ich zjednodušenia a tým širšej uplatniteľnosti absolventov v praxi.
 • Zintenzívniť spoluprácu odboru ošetrovateľstva MZ SR s manažérmi ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadame MZ SR o doriešenie odbornej spôsobilosti u manažérov ošetrovateľskej starostlivosti, ktorí nespĺňajú požiadavky na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe.
 • Žiadame o rozšírenie minimálnej siete zdravotníckych zariadení poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS, DOS). V domoch ošetrovateľskej starostlivosti žiadame nie iba navýšiť počet ošetrovateľských lôžok, ale riešiť aj limitáciu pobytu pacienta. V porovnaní s Nemeckom, ktoré má 13 596 ošetrovateľských domov a priemernú dĺžku pobytu pacienta 2,44 roka, je hanbou pre Slovensko mať limit 210 lôžok a 30 dní na pobyt pacienta.
 • V období do legislatívneho vyriešenia povolania praktická sestra žiadame MZ SR zabezpečiť označenie jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v zmysle odlíšenia sestier od praktických sestier, aj z dôvodu lepšej orientácie pacienta.
 • Žiadame do zákona č. 578/2004 Z. z. doplniť odmeňovanie pôrodných asistentiek s magisterským stupňom vzdelania v odbore pôrodná asistencia, rovnako ako u sestier. Tieto pôrodné asistentky dnes už v praxi existujú.
 • Žiadame, aby hlavnému odborníkovi a krajským odborníkom v ošetrovateľstve, ako aj nezávislým odborníkom v ošetrovateľstve bolo umožnené spolupracovať na legislatívnych normách, ktoré sa dotýkajú ošetrovateľstva a tak mohli participovať na určovaní vývoja odboru ošetrovateľstva.
 • Účastníci konferencie, ktorých sa zúčastnilo 190, sa stotožňujú s SK SaPA v jej stanoviskách, ktoré sa dotýkajú riešenia nedostatku sestier a pôsobenia praktických sestier v systéme.


V Demänovskej doline, dňa 28. 9.2018

Na vedomie:
Ministerka zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA
Štátny tajomník MZ SR, MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA
Generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR, MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
Riaditeľka Odboru ošetrovateľstva MZ SR, PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.
Riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania, doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
Hlavná odborníčka MZ SR pre odbor Ošetrovateľstvo, PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl.s.
Prezidentka SK SaPA, Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a

Ďalšie články v sekcii

Návšteva sestier z Lotyšska
Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.
Oceňovanie Biele srdce RK SaPA Galanta
Regionálna komora Sa PA Galanta v 15. júna 2018 v Šali , Hotel Centrál organizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.
Pařízkovy dny
Ostrava - V dňoch 08. až 9. marca sa členky Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Bc. Barbora Kapitánová a Mgr. Zuzana Haladová aktívne zúčastnili na odbornom podujatí „Pařížkovy dny“, ktorý sa tradične uskutočnilo v Ostrave.
Zúčastnili sme sa na certifikovanom akreditačnom kurze psychosociálnej podpory SPIS v Brne
Brno - Dňa 02.02.2018 sa predsedníčka Kontrolného výboru SK SaPA Mgr. Iveta Michalcová a Mgr. Zuzana Haladová zúčastnili na certifikovanom akreditačnom kurze SPIS v Brne v úlohe pozorovateľov. SPIS je systém psychosociálnej podpory orientovaný na podporu všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí prežívajú profesijne a často krát aj nadlimitne záťažové situácie. Systém zahrňuje poskytovanie intervenčných služieb, ale aj preventívne opatrenia, informuje a realizuje edukáciu vhodných stratégií pri zvládaní stresu.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri