VIII. Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 15.10.2017

V dňoch 13.-14.10.2017 v príjemnom prostredí Tatralandie sa konala v poradí už ôsma Celoslovenská konferencia geriatrických sestier s medzinárodnou účasťou. Hlavný organizátor podujatia Sekcia sestier pracujúcich v geriatrii ako organizačná zložka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pripravovala podujatie za širokej spolupráce s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Liptovský Mikuláš, Občianským združením pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Konferencia organizovaná tak trochu symbolicky v rámci Medzinárodného dňa starých rodičov, sa tešila účasti 70 účastníkov z rôznych časti Slovenska. V rámci medzinárodnej účasti hosťovali sestry z Rakúska.
Na konferenciu boli pozvaní zaujímaví, vzácni hostia riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR PhDr. Tatiana Hrindová, hlavný odborník pre ošetrovateľstvo MZ SR PhDr.Helena Gondárová- Vyhničková, prezidentka RK SaPA Liptovský Mikuláš Bc.Daniela Baníková- Baštigalová, poslankyňa NR SR a členka výboru NR SR pre sociálne veci PhDr.Soňa Gáborčáková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach PhDr.Margita Kosturiková, členka Rady a prezídia SK SaPA Mgr. Renáta Popundová, predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v geriatrii Mgr.Denisa Šarkoziová, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, odborná asistentka pre odbor ošetrovateľstva z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku PhDr. Katarína Zrubáková a mediatorka stáže v OSS vo Viedni a Mgr. Viera Gulová.
Kvalita života seniora v súčasnom systéme starostlivosti“, ako hlavnej témy a Antibiotická rezistencia u seniorov ako podtémy tohto dvojdňového odborného podujatia, naznačovala vysokú pálčivosť i aktuálnu reflexiu. Odborný program bol rozdelený do VI. blokov, zaznelo 30 odborných prednášok a jedna posterová prezentácia. Prednášajúci vo svojich prednáškach venovali svoju pozornosť rizikám ošetrovateľskej starostlivosti, metodike riešenia polypragmázie, manažmentu fyzioterapie v zmysle zlepšenia kvality života seniora, zabezpečovanie starostlivosti prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti prínos edukačnej činnosti v geriatrii, inovácie v oblasti elektronizácie ošetrovateľskej dokumentácie a v neposlednom rade i protistresovým technikám .V súvislosti s podtémou lektori prezentovali témy o nebezpečných nozokomiálnych nákazách produkujúcich karbapemázy, epidemiologické opatrenia a model prevencie a kontroly v nemocničnej starostlivosti. Najkľúčovejšou témou konferencie bola aktuálna oblasť dlhodobej starostlivosti. V odbornom bloku zazneli okrem prednášky o princípe dlhodobej starostlivosti aj rôzne postoje a pohľady pri poskytovaní starostlivosti v rámci Domov ošetrovateľskej starostlivosti, Zariadení sociálnych služieb, Domov seniorov. Zaujímavá téma sa pretavila aj do bohatej diskusie, ktorá sa niesla v znamení ošetrovateľského potenciálu sestier.
Kedže podujatie takéhoto druhu je náročné nielen z pozície organizačnej, ale predovšetkým finančnej, organizátori ďakujú za podporu partnerom podujatia, ktorými sú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Liptovský Mikuláš, Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, Vidra a spol s.r.o, , Fresenius Kabi, s.r.o, , ARES spol s.r.o, tnTel s.r.o, Hartman Rico spol.s.r.o.
Mgr.Denisa Šarkoziová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v geriatrii

V súvislosti s najaktuálnejšou a najpálčivejšou témou podujatia ako je dlhodobá starostlivosť, a postoja v súvislosti s prepojením zdravotno- sociálnej starostlivosti, účastnici konferencie vyjadrili svoj postoj vyhlásením;

Účastníci VIII. Celoslovenskej konferencie geriatrických sestier konanej 13. - 14.10. 2017 v Tatralandii v zmysle hlavnej témy konferencie a tou je Kvalita života seniora v súčasnom systéme starostlivosti vyhlasujú, že ;
  • Podporujú myšlienku prepojenia zdravotno-sociálnej starostlivosti a prípravu Zákona o dlhodobej starostlivosti.
  • V kontexte poskytovania dlhodobej starostlivosti a v rámci jej dlhodobo udržateľného rozvoja chcú participovať na takej forme starostlivosti, ktorá smeruje k prevencii, podpore zdravia, eliminácii rizík chronicky handicapovaného geriatrického pacienta s maximálnym využitím ošetrovateľského potenciálu sestier.
  • Tieto atribúty starostlivosti sú determinované poskytovaním starostlivosti prevažne v Domoch ošetrovateľskej starostlivosti v Zariadeniach sociálnej, zdravotno-sociálnej (dlhodobej) starostlivosti s komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou.
V Tatralandii 14.10.2017

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.