VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 02.12.2017


V dňoch 05. - 06. októbra 2017 sa priestoroch Hotela Bešeňová konala VI. Celoslovenská konferencia sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia manažmentu v ošetrovateľstve a Univerzitná nemocnica SNP – fakultná nemocnica v Ružomberku.

Konferenciu svojou účasťou podporili PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo, Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA , PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ministerská sestra, PhDr. Katarína Kačalová, revízna sestra GR Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. s., predsedníčka ošetrovateľského manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier, PhDr. Viera Šebeková, PhD. z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Banskej Bystrici, Mgr. Slavomír Slávik, právny zástupca SK SaPA, sestry samosprávnych krajov, zástupcoviaUniverzitnej nemocnice SNP – fakultnej nemocnice v Ružomberku MUDr. Peter Lofaj, PhD., MPH, riaditeľ nemocnice a PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s. , námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. Konferencie sa zúčastnili aj kolegyne zo zahraničia. Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D. prezidentka a Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. zo Spolku vysokoškolsky vzdelaných setier v Českej republike, p. Andrea Tóth a p. Jakabné Harcsa Erzsebet z Maďarska a tiež kolegyne z Poľska p. Dorota Milecka, p. Mária Poltorak, p. Kinda Fecko Gallovicz a p. Wioleta Lavska, riaditeľky ošetrovateľstva.
V rámci hlavných tém konferencie „Efektívny manažment v ošetrovateľstve, Prax založená na dôkazoch, Následná starostlivosť“ bolo pre 220 účastníkov pripravených 28 odborných príspevkov.
Tému atuálnych problémov v ošetrovateľstve otvorila PhDr.Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s. Informovala o požiadavkách na odbormnú spôsobilosť riadiacich pracovníkov v ošetrovateľstve, o aktivitách zdravotníckeho výboru NR SR vrátiť sestry na SZŠ ako neodbornom zásahu do povolania sestry, uviedla motivačné faktory v povolaní sestry v súvislosti s nedostatkom sestier, poukázala na potrebu legalizácie činností sestry v pripravovaných kompetenciách sestier a na ďalšie aktuálne témy.
PhDr. Katarína Kačalová v príspevku zameranom na ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu revíznej sestry informovala o problémoch vo vykazovaní zdravotnej starostlivosti a nutnosti venovať väčšiu pozornosť vedeniu ošetrovateľskej dokumentácie v nadväznosti na platnú legislatívu, materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie a manažment ADOS. Poukázala tiež na na problematiku zdrojov financovania v budúcnosti.
Prečo potrebujeme lídrov v ošetrovateľstve bola téma prednášky PhDr. Lukáša Kobera, PhD. Poukázal v nej na líderstvo a vedenie ako dvoch odlišných zručnostiach, položil viacero otázok o budúcnosti ošetrovateľstva a vzdelávaní sestier z pohľadu líderstva, interpretoval návrhy na zmeny v ošetrovateľstve, zdôraznil, že líderstvo je potrebné na všetkých úrovniach ošetrovateľskej praxe s cieľom poskytnúť bezpečnú a kvalitnú starostlivosť o pacienta. V príspevku PhDr. Viery Šbekovej, PhD. odzneli názory sestier z praxe na manažérky ošetrovateľstva a tiež otázky, kto manažuje ošetrovateľskú starostlivosť a čo absentuje v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti so záverom, že úroveň ošetrovateľského manažmentu je podpísaná pod kvalitou poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. v prezentácii uviedla širší prierez činnosti SK SaPA, aktivity v súvislosti so vzdelávaním a kompetenciami sestier a pôrodných asistentiek, informovala o návrhoch na riešenie nedostatku sestier a výzve preloženej ministrovi zdravotníctva o urýchlené riešenie krízového stavu a ďalších aktivitách komory.
V súvislosti s prípravou novelizácie výnosu o minimálnom personálnom zabezpečení a materiálno-technickom vybavení jednotlivývých druhov zdravotníckych zariadení PhDr. Anna Macková, MPH stručne predstavila súčasné personálne normatívy a vyzvala účastníkov k zasielaniu návrhov na zmenu výnosu podľa potrieb a požiadaviek praxe. Upozornila, že nedostatok sestier nemôže byť dôvodom na znižovanie počtu sestier na jednotlivých pracoviskách. Súčasne informovala o finálnej verzii optimalizácie sústavy špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.
K vybraným pracovnoprávnym otázkam sestier podal informácie Mgr. Slavomír Slávik. Rozsiahlu diskusiu vyvolali otázky rozvrhnutia pracovného času, práca nadčas, prestávky v práci a ďalšie, súvisiace so zákonníkom práce.
V rámci odborného programu konferencie boli prezentované aj ďalšie zaujímavé príspevky:
O rizikách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o klienta v ZSS, ktoré súvisia s nedostatkom materiálno-technického vybavenia, nedostatkom odborného personálu, zlou personálnou politikou zariadenia, ale aj nevhodným prístupom zdravotníckych zariadení informovala PhDr. Margita Kostúriková (Ružomberok).
So skúsenosťami s vedením očetrovateľskej dokumentácie v elektronickej podobe, jeho výhodách, nevýhodách a konkrétnom príklade na pracovisku JIS sa podelili Mgr. Miroslava Dianová a Mgr. Katarína Ličková (Martin).
V príspevku Kvalita strostlivosti z pohľadu pacienta boli Mgr. Editou Hlinkovou, PhD. (Martin), okrem základných informácii prezentované východiská, ciele a závery projektu zameraného na vypracovanie kritérií kvality starostlivosti o pacienta so stómiou.
O manažmente psychofyzickej prípravy na pôrod pre budúce mamíčky, jeho priebehu, cieľoch a výhodách informovala PhDr. Jarmila Mackovčáková (Žilina).
V prednáške Čo možno očakávať od Inšpektorátu práce sa PhDr. Libuša Repiská, PhD., MHA (Nitra) ako prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, podelila o osobné skúsenosti s Inšpektorátom práce, poukázala tiež na základné právne normy, ktoré sú pre prevádzkovateľa resp. zamestnávateľa záväzné.
Uplatnenie supervízie v zdravotníckom zariadení, základnú charakteristiku a konkrétne výsledky informovanosti o supervízii zo zdravotníckych a sociálnych zariadení va Slovensku a v ČR prezentovala Mgr. Mária Majerová (Kremnica).
Príjemným spestrením konferencie boli prednášky zahraničných hostí. Kolegyne z Poľska prezentovali témy zamerané na manažment ošetrovateľského personálu a vytvorenie istých pracovných miest ako predpoklade na udržanie ľudských zdrojov, na interpersonálnu komunikáciu medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami a tiež sa podelili o problémy s implementáciou nových foriem ošetrovateľskej dokumentácie v zdravotníckych zariadeniach.
Kolegyne z Maďarska nás oboznámili s monitorovaním epidemiologických ukazovateľov v nadväznosti na edukáciu pacienta, rodiny a personálu a s aplikáciou indikátorov kvality na základe novej legislatívy aj vo vzťahu k vzdelávaniu a kompetenciám zdravotníckych pracovníkov.
K horúcej téme na Slovensku vytvoriť zo zdravotníckeho asistenta praktickú sestru, boli veľkým prínosom prednášky kolegýň z ČR. Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D. predstavila činnosť a ciele Spolku vysokoškolsky vzdelaných sestier, systém vzdelávania sestier v EÚ a ČR, prezentovala výsledky výskumu ako verejnosť vníma ošetrovateľskú profesiu a postavenie sestier v spoločnosti.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala o konkrétnych krokoch, ktoré viedli ku vzniku súčasného vzdelávania sestier v ČR podľa novoprijatej legislatívy. Riešenie nedostatku sestier skrátením kvalifikačnej prípravy a zmenou zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru v systéme 4+1, vnímajú ako nesystémové a neefektívne. V praxi sú problémy so zaraďovaním zdravotníckych asistentov na pozície praktickej sestry - absentuje vyhláška o kompetenciách, študenti nemajú o skrátenú formu vzdelania záujem, nie je pre nich motivačné....
V závere vyzvali slovenské sestry, aby v „boji“ za zachovamie vysokoškolského vzdelania zotrvali a neuberali sa cestou českých sestier...
V závere odbornej časti konferencie PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s. predstavila históriu a súčasnosť Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
V rámci jednotlivých odborných blokov sa rozvinula široká diskusia na tému vzdelávania sestier, nedodržiavania personálneho obsadenia zdravotníckych zariadení aj v súvislosti s registráciou zdravotníckeho pracovníka, na otázky súvisiace s dodržiavaním zákonníka práce zo strany zamestnávateľa, otázky eleltronickej formy vedenia ošetrovateľskej dokumentácie, na potrebu kontroly personálneho obsadenia v nadväznosti na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, na problematiku poskytovania a uhrádzania ošetrovateľskej starostlivosti v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a ďalšie aktuálne témy.
Diskusné príspevky poukázali na potrebu realizovať workshopy zamerané na dodržiavanie zákonníka práce, vykonávať kontroly dodržiavania personálneho obsadenia v zdravotníckych zariadeniach, presadzovať vysokoškolské vzdelávanie sestier a nepodporovať vytvorenie praktickej sestry po vzore z ČR, presadzovať požiadavky smerujúce k stabilizácii sestier v systéme, k zvýšeniu motivácie sestier a záujmu o štúdium ošetrovateľstva, s čím úzko súvisia zmeny v odmeňovaní.
Naše poďakovanie za spoluprácu a všestrannú pomoc pri organizovaní konferencie patrí našim partnerom: hlavnému partnerovi spoločnosti Hartmann Rico a ďalším spoločnostiam A care, Herbacos Recordati, Thuasne, Sarsted,Vidra a spol., Velcon, Banchem, SaranaFashion s.r.o., Agfoods, Schůlke, Mary Key, Mestu Ružomberok, našim zahraničným hosťom, mediálnym partnerom,organizačnému výboru,prednášajúcim, moderátorkám odborných blokov a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii konferencie.
PhDr. Anna Macková, MPH, dipl. s.
predsedníčka sekcie


V nadväznosti na najviac diskutované témy sa účastníci konferencie zhodli na vyhlásení:
• Podporujeme návrhy SK SaPA a Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve na riešenie nedostatku sestier a vyzývame ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie krízového stavu, nakoľko bez dostatočného počtu sestier nie je nožné poskytovať kvalitnú a bezpečnú starostlivosť o pacienta.

• Apelujeme na politikov, aby zostal zachovaný súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Zákon prijatý v ČR odsudzujú profesijné aj vzdelávacie inštitúcie a považujú tento krok za nesprávny pri riešení nedostatku sestier.

• Navrhujeme vytvorenie jednotnej elektronickej ošetrovateľskej dokumentácie, záväznej pre všetky zdravotnícke zariadenia.

• Podporujeme myšlienku realizácie workshopov zameraných na zákonník práce a jeho dodržiavanie.

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.