Stanovisko Slovenskej komory sestier a PA na vyjadrenia prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

Pridané dňa: 14.02.2014

Stanovisko Slovenskej komory sestier a PA na vyjadrenia
prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

Dovoľte nám zareagovať na vyjadrenia dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., ktoré odzneli 20. júla 2012 v televízii TA3 (v rozhovore k problematike Slovenskej lekárskej komory) a 12. februára 2014 v Správach RTVS k „Návrhu na zvýšenie platov sestier a PA.“ S prekvapením sme si vypočuli postoj pána dekana k vzdelávaniu sestier na Slovensku a skutočnosť, ako on vníma sestru s vysokoškolským vzdelaním. Myslíme si, že by bolo vhodné, aby si pán dekan naštudoval príslušnú legislatívu, upravujúcu vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, správnu terminológiu v ošetrovateľstve, koncepciu odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia i ďalšie právne predpisy, upravujúce výkon praxe sestier a pôrodných asistentiek.

V súvislosti s dosiahnutými zmenami v oblasti vzdelávania v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii uvádzame, že Slovenská republika vstupom do Európskej únie zapracovala do vlastných právnych predpisov všetky relevantné požiadavky na prípravu a vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 07. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá nahradila predchádzajúce smernice o vzájomnom uznávaní dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, s cieľom uľahčiť efektívne uplatňovanie práva etablovania sa a slobody poskytovania služieb.

Proces zmien vo vzdelávaní sa uskutočnil aj v iných členských krajinách EÚ a sestry sa vzdelávajú na univerzitách v bakalárskom stupni vzdelávania, ktoré je určené pre výkon činnosti ošetrovateľskej praxe a praxe v pôrodnej asistencii. Slovenská republika implementovala do svojich právnych predpisov smernice v plnom rozsahu. Na Slovensku má sestra a pôrodná asistentka v súčasnosti postavenie samostatnej poskytovateľky zdravotnej, ošetrovateľskej starostlivosti a spolupracovníčky lekára. Spolupracovníčka neznamená byť „pomocníčka“ podriadená lekárovi a riadiť sa jeho príkazmi. Sestra je autonómnym zdravotníckym profesionálom, ktorý „organizuje, určuje a hodnotí ošetrovateľskú starostlivosť a vedie tím“ (článok 31 odsek 5 smernice 2005/36/EC). Vyhláška 364/2005 Z. z. vymedzuje činnosti ktoré sestra a PA vykonáva samostatne, na základe indikácie a v spolupráci s lekárom.

Európska federácia sestier (EFN) je znepokojená negatívnym vývojom na Slovensku, týkajúceho sa sestier a odboru ošetrovateľstvo. EFN zameriava svoju pozornosť na implementáciu DIR 36 v členských štátoch, o čom v roku 2012 vydala rozsiahlu správu. V správe sa EFN zameriava na mieru implementácie kritérií a článkov, tak ako sú uvedené v direktíve o vzájomnom uznávaní profesijných kvalifikácií.

Slovenské sestry a pôrodné asistentky dnes študujú na vysokých školách v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelania. Preto by sme právom očakávali, že v rámci skvalitňovania a zefektívňovania zdravotnej starostlivosti začneme v plnom rozsahu využívať ich vedomosti, zručnosti a skúsenosti v praxi, nehovoriac o zohľadnení ekonomického prínosu pre slovenské zdravotníctvo. Opak je však pravdou, snahy sestier a pôrodných asistentiek o zavedenie zmien v ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii narážajú na odpor a spochybňovanie štúdia.


Dôkazom toho je aj zavádzajúci postoj pána dekana, ktorý hovorí o vyhnaní sestier a pôrodných asistentiek na vysoké školy. Upozorňujeme, že v rámci vysokoškolského štúdia je na Slovensku akademická sloboda a existujú aj prechodné ustanovenia v smerniciach EÚ, ktoré chránia sestry so stredoškolským vzdelaním. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada pána dekana, aby sa sestrám ospravedlnil za názor, že sestry s vysokoškolským vzdelaním „sú totálne neschopné na výkon svojej práce“ a vysvetlil, na základe čoho tak súdi. Podľa pána prof. MUDr. Labaša, CSc. „titul a zdravotnícka príprava vychováva pre prax neschopných ľudí“ (na Slovensku vychovávame sestry a pôrodné asistentky na 9 lekárskych a zdravotníckych fakultách). Je pritom zarážajúce, koľko lekárov získalo medicínske vzdelanie a docentúry v odbore ošetrovateľstvo práve na týchto fakultách – doteraz to nikto nespochybnil !

Opakovane chceme upozorniť na to, že ošetrovateľstvo je samostatná vedná disciplína tak ako medicína, preto by nemalo byť spochybňované a znevažované. Obdobne ako iní odborníci z oblasti medicíny, strojárstva či práva, aj sestry a pôrodné asistentky sú dnes akademicky vzdelané o čom v neposlednom rade svedčí aj to, že máme na Slovensku rektorku – profesorku ošetrovateľstva ktorá je sestrou a tak tiež niekoľko dekanov – docentov, ktorí vzišli z radov sestier.

Nastal čas, aby sa v slovenskom systéme zdravotnej starostlivosti upustilo z rigidnosti vzťahov medzi jednotlivými zdravotníckymi profesiami, pretože majú negatívny vplyv na starostlivosť o pacientov a v neposlednom rade naštrbujú aj medziľudské vzťahy.

 

Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.