SPRÁVA zo VI. Celoslovenskej konferencie sestier

Pridané dňa: 20.06.2013

SPRÁVA

zo VI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 14. – 15. 06. 2013 v Kongresových priestoroch Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra.


VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, sa v dňoch 14. – 15. júna 2013, konala pri príležitosti 1150 výročia príchodu Cyrila a Metóda v metropole južného Slovenska v Nitre. Táto konferencia bola vyvrcholením pol ročného snaženia celého organizačného tímu a jej ústrednými témami boli: „Anestéziológia a intenzívna starostlivosť v štátnej a privátnej praxi. Nadväznosť prednemocničnej neodkladnej starostlivosti na anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť.“ Konferencie sa zúčastnilo 135 účastníkov zo štyroch krajín Európy, z Čiech (3), Srbska (5), Poľska (7) a Slovenska.

Organizátormi konferencie boli: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra a Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra.

Organizačný výbor konferencie tvorili: PhDr. Andrea Bratová, PhD. – poverená organizovaním konferencie Sekciou sestier pracujúcich v AaIS, SK SaPA; Božena Poláčiková – prezidentka RK SaPA Nitra; Bc. Ľuboš Pecho – zdravotnícky záchranár FN Nitra; PhDr. Marianna Környiová – sestra KAIM, FN Nitra; Mgr. Darina Kuchárová – sestra KAIM, FN Nitra, Mgr. Katarína Zámečníková – sestra KAIM, FN Nitra. PhDr. Milan Laurinc, dipl. s. predseda Sekcie sestier pracujúcich v AaIS, SK SaPA. Organizačný výbor zároveň aj zabezpečoval priebeh konferencie.

Na VI. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou boli prítomný významní hostia slovenského aj medzinárodného ošetrovateľstva a regiónu Nitra:

 • · Mgr. Iveta Lazorová – viceprezidentka SK SaPA poverená dočasným výkonom funkcie prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
 • Božena Polačiková – prezidentka RK SaPA Nitra,
 • PhDr. Monika Matošová – predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, Slovenskej spoločnosti SaPA, organizačná zložka SLS
 • Tomáš Válek dipl. s. – predseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků,
 • Irena Brychnáčová predsedníčka Sekce pro anesteziologii a intenzivní péči, POÚZP,
 • Jovan Filipovič – predseda Udruženja anestetičara Srbije,
 • Dr. n. med. Mariola Glowacka – členka prezídia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Polska,
 • Mgr. Lenka Neumanová – členka výboru Sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Českej asociace sester
 • Doc. PhDr. Gabriela Vőrősová, PhD. – vedúca katedry ošetrovateľstva, Fakulty sociálnych vied a zdravotnícka UKF Nitra,
 • Ing. Štefan Štefek – viceprimátor mesta Nitra,
 • Mgr. Angelika Bahíková – námestníčka pre ošetrovateľstvo FN Nitra,
 • MUDr. Dagmar Bodáková, MBA – primárka KAIM, FN Nitra,
 • Bc. Slavomíra Zentková – vedúca sestra KAIM, FN Nitra,
 • Dipl. Ing. Lednár, Csc. – primátor mesta Zlaté Moravce,
 • PhDr. Vlasta Husárová – šéfredaktorka časopisu Sestra.

Konferenciu by sa nepodarilo zorganizovať bez pomoci našich ctených partnerov. Generálnym partnerom tejto konferencie tak ako aj po iné roky bola firma: B-BRAUN. Ďalej na tejto vzdelávacej aktivite participovali firmy: BAXTER, UNOMED, PULI medical, A-CARE medical, Meditrade, 3 M, Hartman rico, DINA-HITEX, Messer Medical Home Care, Biomedica Slovakia, Tecom Analystical System, Polymed, Wustenrot, MEDIS, Cadenza, Zepter, AMI analytical medical instruments. Mediálnu pomoc nám poskytli periodiká Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Sestra, Sztuka Pielegnowania, a regionálna CE Television.

Program konferencie tvorilo 34 prednášok (6 poľských, 3 české, 2 srbská, a 23 slovenských prednášok) a 7 posterov. Odborné prednášky boli rozdelené do piatich blokov. Prvý blok prednášok začal príspevkom autorky Baštigalovej – Baníkovej ktorá mala výstižný názov: „SK SaPA – organizácia pre sestry“ Autorka v svojom príspevku priblížila históriu a činnosť najväčšej stavovskej organizácie v zdravotníctve na Slovensku, jej úlohy a ciele a prínos pre sestry a pôrodné asistentky. Následne po nej autori Gondárová – Vyhničková z Ružomberka v príspevku „Zloženie anestetického tímu – realita a vízie“ a Laurinc z Bratislavy v príspevku „Kompetencie sestier špecialistiek na Slovensku“ zahájili búrlivú diskusiu k tak citlivej a často skloňovanej problematike kompetencií sestier špecialistiek v odbore AaIM na Slovensku a spoločne s účastníkmi konferencie hľadali odpovede či sestry na Slovensku potrebujú kompetencie, a kto by ich mal zadefinovať a pripraviť. Zaujímavú prednášku odprezentovali autori z Nitry, Környiová a kol. „Crush syndrom – kazuistika“ ktorej vyvrcholením bola účasť 16 ročného Nikolasa po úraze zavalením traktora na tejto konferencii. Bolo to veľmi emocionálne stretnutie, vidieť tohto mladého muža na žive, aj keď s trvalými následkami. Aj v tejto kazuistike bolo poukázané na to aká dôležitá je spolupráca ošetrujúceho tímu k naplneniu spoločného cieľa v prospech pacienta. V ďalšej prednáške „ Manažment práce anestéziologickej sestry v podmienkach jednodňovej chirurgie a v zubnej praxi“ autorka Bírová z Nitry priblížila úlohu anestéziologickej sestry v jednodňovej chirurgii a jednodňovej ambulantnej starostlivosti v stomatológii a jej výhody pre pacienta. O skúsenosti ako prebieha príprava dieťaťa na operačný výkon v Srbsku sa s účastníkmi konferencii podelila autorka Jevtić s prednáškou Medicinska sestra – anestetičarka u neposrednoj preoperativnoj pripremi deteta“. Náročnosť „Ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s otravou etylénglykolom“ nám priblížila autorka Bebčáková z Čadce. Zaujímavou bola aj prednáška autorky Durlej – Kot a kol. z Poľska ktorá prezentovala aká je: „Organizacja pracy pielęgniarki anestezjologicznej na bloku operacyjnym“. Veríme, že jednotlivé príspevky ktoré odzneli na konferencii priniesli účastníkom mnoho podnetných informácií.

Prezentované postery priblížili problematiku účastníkom konferencie: „Retrospektívny pohľad na tri roky spolupráce s Udruženjem anestetičara“; „Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o dieťa s umelou pľúcnou ventiláciou po kardiochirurgickej operácii na OAIM“; „Intraoperative blood saving”; využitie „Automatického externého defibrilatora“; Diagnostický proces u kritického pacienta podľa NANDA – I.“ Po každom bloku prednášok nasledovala diskusia k odborným témam. Bohaté diskusie boli aj k súčasnému postaveniu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku Bolo príjemné stretnúť mnoho „starých známych“ priateľov a kolegov nielen zo Slovenska ale i zahraničia. Zároveň obohacujúce vzhľadom na stretnutie sa s novými úžasnými ľuďmi. Myslíme si, že jazyková bariéra pri komunikácii bola zanedbateľná. Po dvoch dňoch, okrem iného, všetci vedeli, že „ošetrovateľská starostlivosť, ošetĹ™ovatelská péče, pielegniarska opieka a sestrinska nega“ je potrebná v každej krajine účastníkov konferencie. Pekné prostredie, príjemná atmosféra, nové kontakty a obohacujúce prednášky. Čo ešte viac si môžu priať organizátori konferencie?

Potešujúce bolo aj to, že Predseda Udruženje Anestetičara Serbje pán Jovan Filipovič odovzdal predsedovi Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SK SaPA PhDr. Laurincovi, a členkám sekcie Mgr. Gondárovej – Vyhničkovej a PhDr. Bratovej PhD. „Zahvalnicu – Poďakovanie“ za rozvoj vzájomných medzinárodných vzťahov.

Na záver konferencie predseda sekcie PhDr. Laurinc oznámil účastníkom konferencie, že VII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou sa bude konať v roku 2014 v Poprade a poverená organizovaním tejto konferencie je Bc. Kollárová, členka výboru sekcie.

Na základe odovzdaných dotazníkov hodnotenia odbornej aktivity účastníkmi konferencie a na základe e-mailovej korešpondencie s firmami VI. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou, bola kladne ohodnotená.

V neposlednom rade patrí naša vďaka za spoluprácu a všestrannú pomoc pri organizácii: „VI. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou“ okrem organizačného výboru aj Mgr. Wojciechovi Niklewiczovi za organizačnú podporu a komunikáciu s účastníkmi z Poľska. Za cenné rady a pripomienky ďakujem recenzentom zborníka: dr n. med. Krystyne Frydrysiak (Poľsko); PhDr. Erike Krištofovej, PhD.; PhDr. Ľuboslave Pavelovej, PhD.(Slovensko); PhDr. Jane Hockovej, PhD. (Česko) a Prof Dr Nevena Kalezic (Srbsko). Zároveň naše poďakovanie patrí za významnú pomoc pri organizovaní konferencie Mgr. Ivete Michalcovej – vedúcej centra na HSV, VúC Prešov.

Bratislava, 17. 06. 2013

PhDr. Milan Laurinc, dipl. s.
Predseda Sekcie sestier pracujúcich

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.