Rokovanie SKSaPA s MZ SR

Pridané dňa: 22.05.2013

Zápis z rokovania zástupcov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR

Dátum: 16.5.2013

Zúčastnení za SKSaPA:

Mgr. Iveta Lazorová – viceprezidentka komory dočasne poverená výkonom funkcie prezidenta,

PhDr. Margita Kosturíková – viceprezidentka komory pre sestry pracujúce v nezdravotníckych zariadeniach,

Mgr. Jaroslav Straka – hlavný odborník MZ SR pre ošetrovateľstvo, člen rady SKSaPA, PhDr. Milan Laurinc – člen prezídia SKSaPA,

JUDr. Martina Bušniaková – riaditeľka kancelárie SKSaPA

Zúčastnení za MZ SR:

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA – štátny tajomník MZ SR

MUDr. Mário Mikloši, PhD. – generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR

Mgr. Martina Lidinská

štátny tajomník ospravedlnil nEÚčasť p. ministerky na stretnutí z dôvodu jej účasti na rokovaní NR SR.

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „komora“) žiadala o stretnutie z dôvodu potreby prediskutovania nasledovných tém:

  1. Stanovenie rovnakých podmienok výkonu povolania pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Spoločný návrh na zmenu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti majú komory v zdravotníctve už niekoľko rokov pripravený, avšak do dnešného dňa nedošlo k jeho implementácii do praxe, preto chceme obnoviť túto iniciatívu a otvoriť diskusiu o potrebných legislatívnych zmenách v tejto oblasti.
  2. Snaha Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR o posilňovanie kompetencií zdravotníckych asistentov – smerovanie k postupnému nahrádzaniu sestier touto kategóriou zdravotníckych pracovníkov.
  3. Vyjadrenia Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ktorá chce umiestňovať zdravotníckych záchranárov po urgentnom príjme zdravotníckych zariadení už aj na oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Považujeme za neprípustné, aby sa takýmto spôsobom riešil nedostatok sestier a nadbytok zdravotníckych záchranárov v teréne.
  4. Legislatívny návrh na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Napriek tomu, že legislatívny návrh mal byť pripravený v decembri 2012, o čom nás informoval MUDr. Mário Mikloši, PhD. generálny riaditeľ sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR, do dnešného dňa sme napriek našej snahe neboli informovaní o konkrétnom znení návrhu ani o časovom horizonte súvisiacom s jeho prípadnou účinnosťou.
  5. Ako prebieha avizovaná kontrola personálnych normatívov v zdravotníckych zariadeniach.

K bodu 1

Mikloši: Slovenská lekárska komora pripravila a predložila MZ SR návrh na zmenu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť rovnaké podmienky výkonu povolania pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Bušniaková: Materiál, ktorý SLK predložila MZ SR, je len mierne pozmenený návrh, ktorý v roku 2009 pripravili a odsúhlasili všetky komory v rezorte. Je nepochopiteľné, prečo nebola vytvorená pracovná skupina zaoberajúca sa touto otázkou, zložená aspoň zo zástupcov komôr, ktoré združujú smernicami EÚ regulované profesie, aby výsledný materiál bol konsenzom všetkých zainteresovaných subjektov, nielen SLK a MZ SR. Máme informáciu, že tento návrh bol už v rámci MZ SR schválený a posunutý na rokovanie vlády SR.

Mikloši: Táto informácia nie je pravdivá, MZ SR sa oboznámilo s návrhom, ktorý predložila SLK. Ide o výrazné posilnenie kompetencií komôr, a v takomto znení s ním MZ SR nemôže súhlasiť.

Bušniaková: Je potrebné o jednotlivých bodoch a požiadavkách rokovať a dospieť ku konsenzu. Návrh je hotový už 4 roky. Chceme participovať na rokovaniach o jeho konečnej podobe. Keď dostaneme návrh na zmenu zákona len v rámci medzirezortného pripomienkového konania, už sa tam veľa zmien presadiť nedá.

Mikloši: Je to otázka peňazí. Žiadate, aby ste si mohli poplatky pre všetkých zdravotníckych pracovníkov určovať sami vnútornými predpismi. Snažíte sa nepriamo o opätovné zavedenie povinného členstva, tak ako je to v Čechách.

Bušniaková: Je to otázka dohody. Ministerstvo môže stanoviť strop, ktorý bude záväzný pre všetky komory a jednotlivé komory si upravia poplatky s ohľadom na svoje vnútorné pomery a na kategóriu zdravotníckych pracovníkov, ktorú zastupujú. Je to otázka na diskusiu. Rovnaké podmienky výkonu povolania pre všetkých zdravotníckych pracovníkov sú kľúčové. V opačnom prípade stráca regulácia akýkoľvek význam. V súčasnosti môže komora disciplinárne potrestať iba člena komory. Ako náhle niečo urobí a požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov, nemáme na neho dosah. S týmto je MZ SR spokojné? Takisto sústavné vzdelávanie je podmienkou výkonu povolania, avšak sankcie sú len finančné, čo je neprijateľné. Nie je všetko len o peniazoch.

Laurinc: Musíte si uvedomiť, že komora vykonáva prenesený výkon štátnej správy – vedie register sestier a pôrodných asistentiek, vydáva licencie atď. Poplatok za aktualizáciu údajov v registri je zákonom stanovený vo výške 4 eur. Z tejto sumy nie sme schopní pokryť výdavky súvisiace s týmito činnosťami. Pokiaľ ministerstvo odmieta stanoviť rovnaké podmienky pre všetkých, pokojne môže tieto činnosti vykonávať samo zo štátnych zdrojov.

K bodu 2

Lazorová: Posilňovanie kompetencií asistentov sa deje cez zmenu študijných programov v rámci odbornej prípravy, s čím SKSaPA zásadne nesúhlasí. Je to zásah do odbornej spôsobilosti a kompetencií sestier. Zdravotnícki asistenti sa učia odoberať venóznu krv a aplikovať intramuskulárne a subkutánne injekcie bez toho, aby mali na takýto výkon kompetenciu. V praxi sa stretávame s tým, že to napriek tomu vykonávajú.

Mikloši: To, že sa učia tieto výkony robiť, ešte neznamená, že sa zmenia ich kompetencie a budú ich môcť v praxi aj reálne vykonávať.

Straka: Už sa to deje. V praxi už asistenti nahrádzajú sestry a robia výkony, na ktoré nemajú odbornú spôsobilosť. A to s tichým súhlasom zamestnávateľov.

Laurinc: Pokiaľ nemajú asistenti vzdelanie vo farmakológii, ako môžu aplikovať lieky? Ako odsledujú reakciu pacienta na podaný liek?

Bušniaková: Prečo sa to učia, ak im neplánujete meniť kompetencie?

Mikloši: Aby sme zistili, či sa to vedia naučiť.

Laurinc: Kto povie, že to vedia? MZ SR? Na základe čoho? Maturitnej skúšky?

Kosturíková: Aké kvalitné je vzdelávanie na SZš a akí žiaci tam študujú? študijný priemer je viac než 3. šikovnejší asistenti ďalej študujú ošetrovateľstvo na vysokej škole.

Lazorová: Nezazlievajte nám náš protest voči tomuto postupu. Aj vy, lekári, si chránite kompetencie. Obávame sa, že tu ide len o šetrenie zdrojov – nahradiť „drahé“ sestry „lacnými“ asistentmi, a to najmä v ambulanciách.

Bušniaková: V ambulantnej sfére sme svedkami toho, čo urobila zmena výnosu o personálnom a materiálno-technickom vybavení. V ambulancii zubného lekára môže pracovať sestra alebo zubný asistent. Zubní lekári namiesto toho, aby zamestnali vyštudovaného zubného asistenta, prinútili sestru, aby podpísala pracovnú zmluvu s pracovnou pozíciou zubný asistent, čo je neprípustné! Keďže MZ SR proti tomuto postupu vôbec nezakročilo, obávame sa, že sa niečo obdobné môže stať aj v ústavných zdravotníckych zariadeniach, kde v niektorých sú dodnes delené úväzky sestier. Obdobné sa deje v zariadeniach sociálnych služieb už roky.

K bodu 3

Laurinc: Hlavný odborník MZ SR pre zdravotnícke záchranárstvo, p. Száz, sa vyjadril v médiách, že záchranár môže robiť na ARO, že je lepšie pripravený ako sestra. S týmto nemôžeme súhlasiť! V študijnom programe aj v kompetenciách je zdravotnícky záchranár spájaný výlučne s prednemocničnou starostlivosťou. Absolvovali sme pred časom stretnutie so zástupcami Asociácie záchrannej zdravotnej služby, kde sme po búrlivej diskusii do istej miery uznali ich opodstatnenosť na urgentných príjmoch, avšak boli sme zásadne proti tomu, aby sa snažili o výkon povolania v rámci oddelení ARO, JIS. A to, že má záchranár vyššie vzdelanie ako sestra, nemôžu myslieť vážne. Otvárame túto tému na tomto stretnutí najmä preto, lebo pán Száz je hlavný odborník MZ SR a chceme od vás vedieť vaše zámery v tejto oblasti. Z MZ SR sme totiž vždy dostali odpoveď, že záchranári na lôžkové oddelenia pracovať nepôjdu.

Mikloši: P. Száz už bol upozornený na to, že nemôže dávať takéto vyjadrenia. Výkon povolania zdravotníckeho záchranára na urgentnom príjme je dobrý pre zachovanie kontinuity prednemocničnej a nemocničnej starostlivosti. Dávam vám však slovo, že nebude pracovať na oddeleniach ARO/JIS.

Laurinc: Najviac sme protestovali voči spôsobu, akým sa záchranár dostal na urgentný príjem. Žiadna zmena študijného programu, ani zmena kompetencií. Ministerstvo si vybralo najjednoduchšiu cestu – zmenu výnosu o MTP, čo považujeme za maximálne nekoncepčný krok. Na druhej strane, zdravotníckemu asistentovi sa najskôr zmení študijný program bez zmeny kompetencií.

K bodu 4

Kosturíková: Ako stojíme s uznesením vlády o prepojení zdravotnej a sociálnej starostlivosti? Bolo zrušené?

Mikloši: Dňa 1.12.2012 sa uskutočnilo stretnutie ministrov (MPSVaR a MZSR), kde sa dohodli, pokiaľ ide o frekvenciu a počet výkonov – vybralo sa 7 výkonov, ktoré sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb a ktoré by boli hradené z verejného zdravotného poistenia. Sú na to vyčlenené 2 mil. eur ročne.

Kosturíková: šesť rokov sme sa hádali s ministerstvom ohľadne výkonov. Za čias MUDr. Hlavatého sa nám do vyhlášky č. 109/2009 Z. z. podarilo dostať 45 výkonov, ktoré sa v ZSS reálne poskytujú. Musíme si uvedomiť, akí klienti sú v týchto zariadeniach. Nestačí im opatrovateľská starostlivosť. Pracujú tam sestry. Za 6 rokov sa nám podarilo do zákona č. 448/2008 Z. z. vsunúť slovné spojenie „môže poskytovať“ (pozn.: zariadenia sociálnych služieb zdravotnú starostlivosť). Pred dvomi rokmi na konferencii v Ružomberku vystúpila kolegyňa (a ja ju za to obdivujem), ktorá povedala, že u nich opatrovateľ vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, opatrovateľ rozhoduje o výkonoch, ktoré sa majú v rámci ošetrovateľskej starostlivosti u klienta vykonať. Dekubity ošetrujú opatrovatelia neodborne. Sestry boli po účinnosti zákona č. 62/2012 Z. z. preradené za opatrovateľky, asistentky. Sestry si zariadenia nechali len na malý úväzok, napríklad v banskobystrickom kraji majú sestru v zariadení od 0,1 po 0,6 úväzok.

Nevideli sme tých 7 výkonov. Budeme vás žiadať o tento materiál. Zase sme neboli prizvaní k tvorbe materiálu, napriek tomu, že sme o to niekoľkokrát žiadali.

Mikloši: Po x rokoch je tu vôľa riešiť túto vec. Teraz je tých výkonov 7, o rok ich môže byť viac, niektoré sa vyhodia, niektoré doplnia, je to živý materiál. Ak bude ministerka súhlasiť, materiál vám pošleme, ale bude dôverný, len pre vašu informáciu.

Kosturíková: V súčasnosti je poisťovňa povinná uzavrieť zmluvu iba so zariadením, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Ako to bude ošetrené v prípade zariadení sociálnych služieb?

Mikloši: Poisťovňa nemusí uzavrieť zmluvu so všetkými zariadeniami. V návrhu sú uvedené určité požiadavky na MTP, ktoré poisťovňa môže zohľadniť.

Lazorová: Chcem sa opýtať, či 2 mil. eur, ktoré by mali byť vyčlenené na túto starostlivosť, pôjdu z balíka finančných zdrojov pre ADOS.

Mikloši: Nie. Neexistuje ani žiadny plán redukcie siete ADOS. Skôr príde k presunu prostriedkov v rámci financií na dlhodobo chorých (LDCH, ODCH).

Kosturíková: My žiadame, aby sa jasne povedalo, že sestra je v tomto zariadení a legálne tam poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť. Na rokovaní na MPSVaR sme sa dozvedeli, že oni vedia, že tam tie sestry sú, ale keď nebudú, je lepšie, aby tam bola poskytnutá neodborná starostlivosť, ako žiadna.

Laurinc: V minulosti sme niekoľkokrát žiadali o navýšenie ošetrovateľských lôžok na jeden samosprávny kraj zo súčasných 30 na 50. Pokiaľ smerujete k redukcii akútnych lôžok a podpore chronických lôžok, toto by bola tiež cesta.

Bušniaková: Je potrebné, aby bolo jasne zadefinované, že v ZSS pracuje sestra, nielen zdravotnícky pracovník všeobecne. Lebo sa môže stať to, čo v zubných ambulanciách – že sestry budú preraďované na pozície zdravotníckych asistentov, čo sa v podstate aj reálne v ZSS deje. Trváme na zadefinovaní pojmu sestra v návrhu na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Budeme veľmi radi, ak nám tento materiál sprístupníte a umožníte nám vyjadriť sa k nemu ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním. My nepotrebujeme o ňom rokovať na ministerskej úrovni, ale s pracovníkmi poverenými jeho vypracovaním. Na tejto úrovni a v tejto fáze vieme veci pozitívne ovplyvniť, neskôr to už bude ťažké.

K bodu 5

Straka: Zaujíma nás avizovaná kontrola personálnych normatívov – ako prebieha, v koľkých zariadeniach sa uskutočnila a či došlo aj k postihom. Toto je požiadavka delegátov snemu – chceme poznať výsledky týchto kontrol. Chceme vedieť, koľko sestier v nemocniciach chýba a či sa plánujú upravovať personálne normatívy.

Mikloši: Vzhľadom na personálne možnosti bolo niekoľko kontrol vykonaných do konca roka 2012, potom bola kontrola v psychiatrickej nemocnici v Plešivci. Neviem presne, v koľkých zariadeniach bola kontrola a s akým výsledkom. Momentálne nemáme dostatočné kapacity, keďže vláda sa zaviazala o 5% znížiť náklady na štátnu správu – buď znížiť počet zamestnancov, alebo platy. Kontroly prebiehajú podľa istých postupov, kontroluje sa aj vzdelanie zdravotníckych pracovníkov, ich počet v službách.

Lazorová: Aké sú výsledky týchto kontrol? Máme právo vidieť výsledky.

Mikloši: Tak 50:50. V niektorých nemocniciach je dokonca prezamestnanosť. Neviem, do akej miery a v akom rozsahu vám výsledky môžem poskytnúť, musím to zistiť.

Lazorová: Máme v júni snem a sme zaviazaní poskytnúť delegátom informácie. Ak nám ich neposkytnete, po sneme sme tu zas. Odovzdávame vám opätovne všetky uznesenia delegátov snemu, na ktorých trváme.

Čislák: Nedokážeme vyriešiť všetko, nemáme čarovnú palicu.

Lazorová: Toto nie sú spoločenské stretnutia, na to máme iné príležitosti. Toto rokovanie je pracovné a chceme, aby malo výsledky a posunulo nás ďalej.

Čislák: Určite budete prizývaní ku všetkému, čo sa vás týka.

Lazorová: Na koho sa môžeme obrátiť ohľadne výstupu z tohto stretnutia? Na čom sme sa dohodli?

Mikloši: Záver: Asistentovi sa zmenil študijný program, kompetencie však nemá, nemôže tieto výkony v praxi vykonávať. Rozšíril sa študijný program, bodka.

Straka: Pripravuje sa redukcia siete ADOS? Je to pravda? Kedy sa bude riešiť/preplácať doprava v ADOS? V súčasnosti je toto hradené len v rámci návštevy. Taktiež VšZP pristupuje k nekoncepčnému škrtaniu výkonov, ktorého logike nerozumieme.

Mikloši: Nemám také informácie.

Kosturíková: V akom stave je príprava zákona o dlhodobej starostlivosti?

Mikloši: Loptička je na strane MPSVaR. Od čias ministra Zajaca to prešlo pod gesciu MPSVaR.

Kosturíková: Keď sme boli na rokovaní s p. Radičovou ako predsedníčkou vlády, pri prijímaní uznesení vlády č. 386 nám bolo povedané, že sa táto téma vráti pod MZ SR. Taktiež nám bolo prisľúbené, že budeme prizvaní k jeho tvorbe. A nerozmýšľali ste nad tým, aby bolo z verejného zdravotného poistenia priamo vyčlenené napr. jedno percento zdrojov na ošetrovateľskú starostlivosť tak, ako je to napríklad pre poskytovanie záchrannej zdravotnej služby?

Mikloši: Nie, nad tým sme neuvažovali. Zašleme vám krátky zápis zo stretnutia a vyzistím, či vám môžem poskytnúť materiál ohľadom prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj výsledky z kontrol materiálno-technického a personálneho vybavenia v kontrolovaných zdravotníckych zariadeniach.

 

Zapísali: Mgr. Iveta Lazorová, JUDr. Martina Bušniaková

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.