Priority SKSaPA na najbližšie týždne a mesiace

Pridané dňa: 01.05.2013

Do volebného snemu, ktorý sa uskutoční dňa 22. júna 2013 v Poprade, vedie Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) viceprezidentka Mgr. Iveta Lazorová spolu s Radou SKSaPA. Vedenie komory sa uznieslo na nasledovných krokoch, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať:

  1. Komora nesúhlasí so snahou Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR o posilňovanie kompetencií zdravotníckych asistentov a v tejto súvislosti sa bude usilovať o dialóg so zástupcami asociácie.
  2. Rovnako negatívne vnímame vyjadrenia Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ktorá chce umiestňovať zdravotníckych záchranárov po urgentnom príjme zdravotníckych zariadení už aj na oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Považujeme za neprípustné, aby sa takýmto spôsobom riešil nedostatok sestier a nadbytok zdravotníckych záchranárov v teréne. Proti tomuto zámeru budeme ostro protestovať na rokovaniach s predstaviteľmi asociácie i ministerstva zdravotníctva.
  3. V najbližších dňoch oslovíme ministerku zdravotníctva so žiadosťou o stretnutie. Chceme sa informovať, ako prebieha avizovaná kontrola personálnych normatívov v zdravotníckych zariadeniach. Zároveň nás bude zaujímať stav prípravy návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, o ktorom ministerka v polovici decembra povedala, že je potrebné už iba posúdiť ústavnými právnikmi jeho súlad s ústavou. Budeme sa pýtať, v akom štádiu je uvedený materiál, pretože médiá priniesli správu, že zákon má ešte iba kontúry a komora by rada poskytla súčinnosť pri jeho tvorbe.
  4. Komora bude iniciovať ďalšie rokovanie s predstaviteľmi ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o legislatívnom prepojení zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Napriek tomu, že návrh zákona mal byť pripravený v decembri 2012, do dnešného dňa sme neboli informovaní o konkrétnom znení návrhu ani o časovom horizonte súvisiacom s jeho prípadnou účinnosťou.
  5. SKSaPA plánuje takmer po roku od pozastavenia účinnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek podrobne zmapovať aktuálnu situáciu v jednotlivých ústavných zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a ambulantných zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku. Prieskum bude mať formu elektronického dotazníka a jeho cieľom bude oboznámiť sa so stavom odmeňovania a pracovno-právnymi podmienkami sestier a pôrodných asistentiek v týchto zariadeniach.
  6. Komora tiež osloví národné sesterské organizácie združené v Európskej federácii sestier (EFN) s dotazníkom, ktorého otázky budú smerovať k postaveniu sestier/zdravotníkov v jednotlivých členských štátoch (či u nich existuje možnosť vymáhania práv prostredníctvom štrajku, aké sú zákonné obmedzenia práva na štrajk, či sú za účasť na štrajku postihovaní a pod.).
  7. V utorok 30. apríla 2013 sa zástupcovia SKSaPA zúčastnia spoločného stretnutia všetkých organizácií v zdravotníctve, ktoré pripravuje Slovenská lekárska komora. Hlavným bodom rokovania bude tzv. kriminalizačný zákon.
  8. Komora má v úmysle zvolať spoločné stretnutie všetkých stavovských organizácií v rezorte za účelom obnovenia požiadavky na stanovenie rovnakých podmienok pre výkon povolania všetkých zdravotníckych pracovníkov. Spoločný návrh na zmenu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti majú komory už niekoľko rokov pripravený, avšak do dnešného dňa nedošlo k jeho implementácii do praxe, preto chceme obnoviť túto iniciatívu a opakovane ju predostrieť ministerke zdravotníctva.
  9. SKSaPA bude aj naďalej úzko spolupracovať s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA) pri dosahovaní spoločných cieľov, ktorými sú zlepšenie pracovných podmienok a mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek a pozdvihnutie postavenia profesie v spoločnosti.

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.