Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci

Prezidentka Lazorová na Ukrajine podpísala zmluvu o spolupráci

Pridané dňa: 30.10.2017


Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa v dňoch 19. – 20. októbra 2017 zúčastnila na medzinárodnom vedeckom sympóziu v ukrajinskom meste Zhytomyr, kde podpísala dohodu o spolupráci medzi SK SaPA a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre ohľadom vedy, výskumu, a spolupráci pri organizácii odborných podujatí.
Medzinárodné vedecké sympózium „higher education in nursing: challenges and prospects”, organizoval Inštitút ošetrovateľstva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Ukrajiny, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Zhytomyre, Univerzitou v Rzeszowe, Fakultou zdravotníckych odborov Palackého univerzity v Olomouci, časopisom pre nelekárskych zdravotníckych pracovníkov Profese online, časopisom SKSaPA Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, časopisom Nursing Specialist, Vyššou školou technickou Bronislawa Markiewicza v Jaroslaw a Vyššou školou zdravotníckych odborov v Zyrardowe.
Hlavnými tematickými okruhmi sympózia boli témy ako: aktuálne otázky rozvoja medicínskeho vzdelávania na Ukrajine, odborná príprava študentov v rámci kreditného systému, zvláštnosti vzdelávania mládeže na lekárskych a pedagogických univerzitách a inštitúciách, skúsenosti s vykonávaním vyššej odbornej prípravy postgraduálnych sestier, informačné technológie v ošetrovateľstve, verejné zdravie, ekonomika a marketing v oblasti verejného zdravia, reformy v ošetrovateľstve, manažment v ošetrovateľstve, ošetrovateľské zákony a predpisy, klinická a polykultúrna ošetrovateľská starostlivosť a ošetrovateľstvo v spoločnosti.
Prvé kontakty s ukrajinskými sestrami prebehli na Slovensku počas posledných dvoch ročníkov Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien, kde bola pozvaná doc. Natalia Shygonska, PhD. z Inštitútu ošetrovateľstva v Zhytomyre. V tomto roku sa druhého ročníka konferencie zúčastnila prorektorka doc. Svetlana Gordiichuk, PhD. z toho istého inštitútu. Na základe osobných stretnutí a snahe a ochote pomôcť rozvíjajúcemu sa Ukrajinskému ošetrovateľstvu, sme v tomto roku prijali pozvanie z ukrajinskej strany.
Sympózium, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov zo všetkých regiónov Ukrajiny, vrátane zahraničných hostí zo Slovenska a Poľska, otvoril rektor Inštitútu ošetrovateľstva v Zhytomyre prof. Viktor Shatylo. S úvodnými príhovormi vystúpili: riaditeľka vzdelávania na Ministerstve zdravotníctva Ukrajiny Tatiana Chernyshenko, riaditeľ odboru zdravotníctva Zhytomyrskej štátnej oblasti Olexandr Suslyk, riaditeľ komisie verejného zdravotníctva v Zhytomyrskej regionálnej rade Yevgenii Zhabokritskii, zástupca riaditeľa Ústavu ošetrovateľstva a zdravotníckych vied na univerzite v Rzeszowe Malgorzata Marc, a prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a,.
Významným aktom na úvod sympózia bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi SK SaPA, zastúpenú Mgr. Ivetou Lazorovou, dipl. p. a. a Inštitútom ošetrovateľstva v Zhytomyre, ktorý zastupoval prof. Viktor Shatylo. Predmetom dohody o spolupráci je podpora vedy, výskumu, spolupráca pri organizácii odborných podujatí a publikačná činnosť v odborných periodikách vydávaných oboma stranami.
Po slávnostnom podpise dohody o spolupráci nasledovali odborné prezentácie pozvaných hostí. Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a prezentovala tému „Aktivity SK SaPA v súvislosti so vzdelávaním a kompetenciami sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“, poukázala na významnú úlohu Komory v riešení problémov sestier a pôrodných asistentiek na úrovni ministerstva a to návrhmi a pripomienkovaním legislatívnych zmien, spoluprácou na projektoch ministerstva, alebo v rámci medzinárodných partnerstiev ako je členstvo v EFN. PhDr. Lukáš Kober, PhD. sa zameral na problematiku vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a poukázal na nutnosť implementácie Smerníc EÚ do legislatívy na Ukrajine, čo je zásadný krok k rozvoju ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania a výskumu. Mgr. Bc. Vladimír Siska zameral tému svojej prezentácie na kompetencie sestier pracujúcich v urgentnej zdravotnej starostlivosti a na operačných strediskách záchrannej zdravotnej služby.
Počas druhého dňa sympózia boli zástupcovia SK SaPA pozvaní riaditeľom nemocnice v Zhytomyre Bogdanom Leskivom a hlavnou sestrou Svitlanou Tevs na návštevu hemodialyzačného oddelenia a oddelenia pre liečbu ochorení štítnej žľazy, kde sú hospitalizovaní pacienti, ktorí trpia následkami výbuchu atómovej elektrárne Černobyľ.
Cieľom účasti na tejto vzdelávacej aktivite, ktorá sa radí medzi najväčšie na Ukrajine, bolo získať nové partnerstvá, diskutovať o témach a problémoch ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Slovensku v kontexte so stavom odboru na Ukrajine. Ukrajinské ošetrovateľstvo a zdravotnícky systém sa borí vo veľkých problémoch. Zle nastavený systém poskytovania starostlivosti je zrkadlom zlého postavenia celej spoločnosti. Hlavnými problémami sú korupcia, nedostatok zdravotníckeho personálu (počet sestier na 45 mil. obyvateľov je 246 295 tis. sestier), preťaženosťou sestier (na jednu sestru pripadá 35 – 40 pacientov v 24 hodinových službách), nedostupnosť zdravotnej starostlivosti v odľahlých regionálnych oblastiach, nefunkčný systém plošného zdravotného poistenia, ktoré by zabezpečilo populácii dostupnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť a v neposlednom rade nefunkčné stavovské organizácie, ktoré si plnia iné úlohy, alebo nepochopili svoje dôležité postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti. Aj napriek veľkým problémom, nedostatočným, alebo minimálnym procesom zmien po roku 1989, ktoré sme u nás už dokázali realizovať si zaslúžia sestry na Ukrajine našu pozornosť a pomoc. Pomoc krajine, ktorú takmer nepoznáme a pri tom je našim priamym susedom. Ošetrovateľstvo bez hraníc musí byť aj solidárne.
Proces zmien v ošetrovateľstve sme na Slovensku začali bez pomoci západných ošetrovateľských organizácií. K nám nik neprišiel a neodovzdal nám svoje skúsenosti. My ich ale môžeme odovzdať našim kolegyniam a kolegom na Ukrajine. Bezpochyby ju príjmu s pokorou a vďakou.

Ďalšie články v sekcii

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Vzdelávanie o právnom povedomí pre sestry a pôrodné asistentky v Púchove

Pridané dňa: 20.03.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Púchov v spolupráci s Regionálnym centrom hodnotenia sústavného vzdelávania Trenčín a Regionálnou komorou sestier a pôrodných...

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.