Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA v Banskej Bystrici

Pridané dňa: 27.02.2018

REGIONÁLNA KOMORA Slovenskej Komory Sestier a pôrodných asistentiek,
Kapitulská 21, DC J. Pavla II., so sídlom v Banskej Bystrici
__________________________________________________________________________________________


P O Z V Á N K A

na V A L N É Z H R O M A Ž D E N I E delegátov členov Regionálnej komory SaPA B. Bystrica a odborný seminár, ktoré sa budú konať v konferenčnej miestnosti 3.13, 2. poschodie vľavo v DC J. Pavla II., Kapitulská 21,Banská Bystrica

a 15.3.2018 (štvrtok) o 15,30 hodine

Prezentácia: 15,00 - 15,30 hod.
Odborný seminár: 15,30 – 17,30 hod.
Júlia Jankovičová HSV
Natália Nagyová, Jana Fekiačová, Anesteziologické aspekty mutiorgánového odberu
Mária Pažická Stahová
Patrik. Paršo, Martina.Piliarová Sekvenčné procedúry Cell Saver
Natália Nagyová, Anita Hrušková Aby bolo zdravie prospešné

Program VZ: 17,30 – 18,30 hod.

 1. Otvorenie, privítanie hostí

 2. Pracovné predsedníctvo a voľba volebnej komisie, pre voľbu delegátov na Snem SK SaPA v Poprade

 3. Správa o činnosti SK SaPA za rok 2017 I. Drahoňová

 4. Správa o činnosti RK SaPA BB za rok 2017 K.Brašeňová

 5. Správa Kontrolného výboru RK SaPA BB M. Kováčová

 6. Správa o hospodárení RK SaPA BB za rok 2017 B. Stachová

 7. Návrh rozpočtu RK SaPA BB na rok 2018 B. Stachová

 8. Voľba delegátov na Snem SK SaPA v Poprade 20. – 21.4.2018

 9. Diskusia

 10. Uznesenie

 11. Záver

Na aktivitu HSV je potrebné sa prihlásiť cez portál SK SaPA

PhDr. Katarína Brašeňová
prezidentka RK SaPA v BB


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.