Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok.

Nursing Now je vedená za podpory Campaign Board (Rada kampaní), ktorá je zložená zo sestier a nezdravotníckych pracovníkov z 16 rôznych krajín. Kampaň je programom Burdett Trust for Nursing (Burdett Trust for Nursing bol založený s nasledovnými charitatívnymi predmetmi: podporovať a rozvíjať vzdelávanie, výskum a odbornú prípravu v ošetrovateľských a iných zdravotníckych profesiách v prospech verejnosti a podporovať verejné povedomie o ošetrovateľských a zdravotných otázkach; zabezpečiť zmiernenie ťažkostí a duševného alebo fyzického zlého zdravotného stavu medzi sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi a ich závislými osobami; a podporovať a rozvíjať poskytovanie ošetrovateľských a iných zdravotníckych služieb v prospech verejnosti).

Sestry sú v centre väčšiny zdravotníckych tímov a zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore zdravia, prevencii chorôb a liečbe. Ako odborníci v oblasti zdravotníctva, ktorí sú najbližší ku komunite,
majú osobitnú úlohu pri vývoji nových modelov komunitnej starostlivosti a pri podpore miestneho úsilia na podporu zdravia a prevenciu chorôb.

Patrónkou kampane Nursing Now je Kate Middleton - Jej kráľovská Výsosť vojvodkyňa z Cambridge.

Jej Kráľovská Výsosť vojvodkyňa z Cambridge je odhodlanou zástankyňou problémov týkajúcich sa duševného zdravia detí a emocionálneho blahobytu. Jej kráľovská Výsosť je tiež oddaným podporovateľom detských hospicov a širšej paliatívnej starostlivosti.

Vízia
Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne
hnutie.

Meniace sa potreby 21. storočia znamenajú, že sestry majú v budúcnosti ešte väčšiu úlohu. Sú potrebné nové a inovatívne typy služieb - viac služieb komunitných a domácich, celistvejších
a zameraných na ľudí, so zvýšeným zameraním na prevenciu a lepšie využívanie technológií. To sú všetky oblasti, kde môžu sestry hrať vedúcu úlohu. Maximalizácia príspevkov sestier si však vyžaduje, aby boli správne nasadené, oceňované a zahrnuté do politiky a rozhodovania.

Nursing Now bude spolupracovať s partnermi na celom svete, aby obhajovali viac sestier na vedúcich pozíciách, aby pomohli sestrám dosiahnuť vplyv, ktorý si zaslúžia. Pomôže tiež sestrám získať lepšie vzdelanie, odbornú prípravu a zároveň ich bude podporovať pri zdieľaní výskumu a dôkazov o účinnej praxi.

Nursing Now povzbudí lídrov v oblasti zdravotníctva, aby investovali do ošetrovateľstva a zaviedli nové modely starostlivosti, ktoré budú maximalizovať príspevky sestier k dosiahnutiu univerzálneho zdravotného pokrytia, ktoré by zaručilo každému právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť bez finančných ťažkostí.

Prečo potrebujeme novú ošetrovateľskú kampaň
So starnúcim obyvateľstvom a rozširovaním západného životného štýlu sa zvyšuje nárast chorôb, ako je cukrovka a srdcovocievne choroby.

V chudobnejších regiónoch sa táto situácia dotýka infekčných chorôb, ako je HIV / AIDS a malária.

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek.

Potenciál sestier prevziať väčšiu zodpovednosť je často prehliadaný kvôli prísnym hierarchiám a skrytým myšlienkam o tom, čo môžu a čo nemôžu robiť.

Investovanie do zlepšenia pracovných podmienok, odbornej prípravy a vodcovských schopností sestier môže priniesť trojnásobný vplyv na zlepšovanie zdravia, posilnenie postavenia žien (väčšina sestier sú stále ženy) a posilnenie miestnych ekonomík.

Sestry budú kľúčovou súčasťou riešenia dnešných zdravotných problémov - ak sú správne nasadené, oceňované a zahrnuté do rozhodovania o zdraví. Sestry sú v centre väčšiny zdravotníckych tímov – podporujú a dohliadajú na komunitných zdravotníckych pracovníkov a v prípade potreby poskytujú špecializovanejšiu starostlivosť.

Mohli by však robiť oveľa viac - štúdie ukázali, že keď sú sestry vyškolené a majú väčší priestor na rozšírenie svojich úloh, poskytujú pacientom pôsobivé výsledky.

Maximalizácia tohto potenciálu bude nevyhnutná na dosiahnutie cieľa univerzálneho zdravotného pokrytia, ktorý zabezpečí, aby všetci mali prístup k základným kvalitným službám zdravotnej starostlivosti, základnému ľudskému právu.

Ciele do roku 2020
Kampaň Nursing Now bude prebiehať do konca roka 2020 - 200. výročie narodenia Florence Nightingale a rok, kedy sestry budú oslavovať celosvetovo. Naším cieľom je zlepšiť vnímanie sestier, posilniť ich vplyv a maximalizovať ich prínos k zabezpečeniu prístupu k zdraviu a zdravotnej starostlivosti globálne.

Existuje mnoho organizácií na celom svete, ktoré hrajú silnú úlohu pri rozvoji ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Naším cieľom je doplniť a podporiť ich - zaradenie ošetrovateľstva do popredia myslenia o globálnom zdraví a umožnenie sestrám, aby urobili ešte viac v zlepšovaní zdravia na celom svete.

Zameriavame sa na ošetrovateľstvo, ale aj pôrodnú asistenciu, kde sa obe profesie prekrývajú - mnohé sestry sú tiež pôrodné asistentky. Uznávame, že pôrodné asistentky čelia rovnakým tlakom ako sestry, a že ich mimoriadne hodnotná úloha musí byť posilnená a podporovaná, ak sa má Universal Health Coverage (UHC –univerzálne zdravotné pokrytie) stať skutočnosťou.

Do konca roka 2020 chceme dosiahnuť nasledujúce ciele:
  1. Vyššia investícia do zlepšovania vzdelávania, profesionálneho rozvoja, noriem, regulácie a podmienok zamestnávania sestier. Všetky krajiny majú plány na rozvoj ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie; Zvýšené investície do všetkých aspektov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie; Viac sestier v oblasti odbornej prípravy a zamestnanosti s jasným pokrokom pri odstraňovaní celosvetového nedostatku 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek do roku 2030.
  2. Zvýšené a lepšie rozširovanie účinných a inovatívnych postupov v ošetrovateľstve. Ošetrovateľské organizácie kolektívne podporujú koordinovaný globálny portál efektívnej praxe a inovácií používaný sestrami a tvorcami politík na celom svete.
  3. Väčšiu autoritu pre sestry a pôrodné asistentky v rámci celosvetovej a vnútroštátnej zdravotnej politiky ako súčasť širšieho úsilia o zabezpečenie pracovných síl v oblasti zdravia, viac podielu na rozhodovaní. Všetky globálne a vnútroštátne politiky v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti uznávajú úlohu ošetrovateľstva pri dosahovaní svojich cieľov a zahŕňajú plány na rozvoj ošetrovateľstva; Všetky národné plány na poskytovanie UHC robia konkrétne návrhy na posilnenie a rozvíjanie úlohy sestier ako odborníkov v oblasti zdravotníctva, ktorí sú najbližší ku komunite.
  4. Viac sestier na vedúcich pozíciách a viac príležitostí na rozvoj na všetkých úrovniach. Ďalšie seniorské vedúce programy pre sestry; Vytvorenie celosvetovej siete vedúcich pracovníkov v ošetrovateľstve.
  5. Viac dôkazov pre politických a rozhodovacích činiteľov o tom, kde môže mať ošetrovateľstvo najväčší vplyv, čo obmedzuje sestry, aby dosiahli svoj plný potenciál a ako riešiť tieto prekážky. Vydala sa orientačná štúdia o ekonomickom vplyve ošetrovateľstva; Zriaďuje sa koordinovaná celosvetová sieť výskumu ošetrovateľstva.

Podporovatelia kampane:
World Health Organization, International Council of Nurses, Burdett Trust for Nursing

Partneri kampane: Commonwealth Nurses and Midwives Federation, Florence Nightingale Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation, GlaxoSmithKline, Health Education England, ICAP, Columbia University, Institute for Healthcare Improvement, IntraHealth International, Jhpiego, National Academy of Medicine, KPMG, National University of Singapore, NHS Horizons, Royal College of Nursing, The Aga Khan University, Nairobi, THET, United Nations Population Fund, World Innovation Summit for Health

Zdravotné výzvy 21. storočia nemožno prekonať bez posilnenia ošetrovateľstva.

Je čas poskytnúť sestrám viac uznania, investícií a vplyvu.

Zdroj:
Twitter: @NursingNow2020
Facebook: www.facebook.com/NursingNow2020
https://www.facebook.com/nursingnowslovakia/?__tn__=HHH-R
Instagram: www.instagram.com/nursingnow
Web: www.nursingnow.org
Kontakt:
Mgr. Júlia Jankovičová
j.jankovicova@sksapa.sk

Ďalšie články v sekcii

ITAPA Health & Care 2023

ITAPA Health & Care 2023

Pridané dňa: 06.02.2023

Konferencie zameranej na inovácie v zdravotníctve ITAPA Health & Care 2023, ktorá sa bude konať 15. a 16. marca 2023 v Hoteli Impozant v Martine.

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.