III. zasadnutie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

Pridané dňa: 18.11.2011

Dňa 11.11.2011 sa v priestoroch stážovej miestnosti Dermatovenerologickej kliniky UN v Martine uskutočnilo tretie zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Hlavné témy stretnutia boli nasledovné:
 
 • plnenie plánu činnosti výboru za obdobie apríl – november 2011, až ku dňu zasadaniu výboru,
 • predbežné informácie o príprave III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii,
 • vytýčenie si základných línií práce výboru sekcie do konca roku 2012.

V úvode stretnutia predsedníčka sekcie Mgr. Zuzana Kalabová informovala prítomných o dôležitých skutočnostiach, ktoré boli prezentované  na stretnutí predsedov odborných sekcií s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Máriou Lévyovou a viceprezidentkou SK SaPA Mgr. D. Jarabovou, ktoré sa konalo 5.11.2011 v priestoroch kancelárií SK SaPA v Bratislave.

Ďalší bod,  ktorému sa výbor venoval bolo  plnenie úloh a  aktivít, ktoré výbor vyvinul až ku dňu zasadnutia.

Aktivity sú nasledovné:

Publikačná činnosť:
 • publikovanie článkov s  dermatologickou tematikou v periodikách Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia  a  Sestra,
 • v medicínskych časopisoch Medical practice,
 • v dvoj mesačníku Bedeker zdravia ,
 • v Dermato magazíne – vydávaný je štvrť ročne
 • všetky informácie o činnosti – webová stránka komory (www.sksapa.sk).
Spolupráca:

Výbor sekcie naďalej rozvíja spoluprácu s Klubom psoriatikov a atopikov – združením Bodkáčik v Martine. Vďaka pani Cetkovskej sa upevňujú aj pozície ďalších klubov po Slovensku, ktoré boli menej aktívne. Naviazanie kontaktov s členmi Klubov v Košiciach, Bratislave. Pre lepšie šírenie informácií o činnosti klubov je zabezpečená internetová komunikácia členov – šírenie informácií medzi ostatných členov Klubov.

Prehĺbenie spolupráce s POUZP – na 2. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v dermatovenerológii s medzinárodnou účasťou sa zúčastnil  MUDr. Dávid  Stuchlík primár kožného oddelenia Krajskej Pardubickej nemocnice a.s., Bc. Iveta Kubátová námestníčka pre ošetrovateľstvo z Krajskej Pardubickej nemocnici a.s. a predsedníčka POUZP, vedúca sestra kožného oddelenia Krajskej Pardubickej nemocnice a.s. a predsedníčka Českej dermatologickej sekcie M. Fidlerová. V prípade konania sa konferencie budúci rok v Čechách rátame s aktívnou účasťou našich členov.

Spolupráca s farmaceutickými firmami Abbot, Jansen – Cilag, Bioxa Therapeutics, Certex (z posledných 2 firiem boli sestry na školení ošetrovania chronických rán a VAC systéme v Žiline, Košiciach a Jihlave).

Aktivity:

Počas roku sme mali jedno stretnutie s členmi klubov a ich príbuznými, na ktorých  formou volnej diskusie boli prezentované skúsenosti sestier a samotných pacientov o kvalite života so psoriázou  a edukáciou o ošetrovaní.

V januári 2011 na seminári „Starostlivosť o pokožku“ sme  prezentovali poradenstvo pre dospievajúcich, pre atopikov a formou diskusného fóra s kozmetičkami sme si vymenili svoje skúsenosti  a rady z našej  práce pri starostlivosti o pokožku tváre.  Všetko sa realizovalo pod záštitou Kancelárie zdravé mesto a garantom bola Dermatovenerologická klinika UN Martin.

10.máj 2011 sa celý niesol v znamení prevencie melanómu kože, do ktorého sa zapoja niektoré Dermatovenerologické kliniky a budú poskytovať odborné poradenstvo ohľadom znamienok a poskytnú erudované  rady ako sa chrániť pred slnečným žiarením.

Počas roku 2011 (mesiace máj a jún) boli vďaka sponzorom a ochote jednotlivých firiem preškolené sestry vo vlhkej terapie rán   a niektoré absolvovali certifikačné školenie s VAC systémom pri liečbe chronických rán.

V Košiciach sa v dňoch 24.6 – 25.6.2011 konala  II. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii s medzinárodnou účasťou.

Členovia združenia Bodkáčik v spolupráci s Dermatovenerologickou klinikou UN  Martin  pripravili pri príležitosti Svetového dňa psoriázy (29.október)  „Beh psoriázy 2011“ na námestí v Martine pred Slovenským komorným divadlom. Táto akcia sa konala 27.10.2011. Po oficiálnom otvorení podujatia sa zabehol beh na 1 km so záťažou (jabĺčko, ruksak a pod.) s červenou bodkou na tvári, ktorá symbolizovala spoluúčasť s ľuďmi, ktorý trpia týmto ťažkým ale liečiteľným ochorením.

Presadzovanie záujmov členov sekcie:

Na  november sa pripravuje II. školiaci blok o psoriáze a kožných ochoreniach pre pracovníkov masážnych a kozmetických salónov – Welness centier v regióne Turca pod záštitou združenia Bodkáčik a Zdravé mesto Martin.

Za našu odbornú sekciu sa plánujeme zúčastniť na kongrese v Trnave s názvom :“Náš pacient – náš klient“, ktorý by sa mal konať 1. – 2. marca 2012.

Program zasadnutia výboru sekcie pokračoval v zmysle predbežných príprav III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii. Prvá informácia o konferencii spolu s  návratkou bude  dostupná na stiahnutie aj na webovej stránke komory (www.portal.sksapa.sk) v časti prihlásenie na vzdelávaciu aktivity, tiež v časti plán odborných konferencií do mája 2012.

Neustále hľadáme možnosti, aby sa sestry z nášho odboru mohli  častejšie  zúčastňovať sa na  školiacich akciách , ktoré organizujú jednotlivé firmy, aj keď len na medzi odborových akciách.

V rámci zostavovania plánu činnosti do konca roku 2012 si členky výboru sekcie určili tieto priority:
 • zorganizovanie III. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii,
 • publikačná činnosť,
 • podpora nových trendov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii,
 • rozvíjanie ďalšej spolupráce v rámci organizácií, klubov a spoločností,
 • zvýraznenie  spolupráce s Českou asociáciou sestier, konkrétne so sekciou kožných sestier v Čechách,
 • možnosti sestier zúčastňovať sa na certifikačných stretnutiach.

Na záver stretnutia predsedníčka sekcie poďakovala členkám výboru za účasť na stretnutí a zároveň si stanovili ďalšie stretnutie výboru na prelom apríla a mája 2012.

V Martine, dňa 14.11.2011

Mgr. Zuzana Kalabová
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.