Dotazník EFN k implementácii Smernice Rady 2010/32/EÚ

Pridané dňa: 09.10.2013

"Hodnotenie implementácie Rámcovej dohody o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore”

K zraneniam ihlou alebo ostrými predmetmi dôjde, ak ihla alebo iný ostrý nástroj náhodne prenikne do pokožky. Toto sa nazýva perkutánne zranenie. Ak je ihla alebo ostrý nástroj kontaminovaný krvou alebo inou telesnou tekutinou, existuje potenciálne riziko pre prenos nebezpečných nákaz, a keď k tomu dôjde v súvislosti s prácou, používa sa termín pracovná expozícia (krvou, telesnou tekutinou).

Dňa 10. mája 2010 bola EÚ schválená Smernica 2010/32/EÚ z dôvodu, aby nedochádzalo k úrazom a infekciám prenášaným krvou u zdravotníckych pracovníkov. Smernicu EÚ tvorí rámec opatrení, ktorý zahŕňa posúdenie rizík, prevenciu, vzdelávanie a poskytovanie informácií, ako aj zvyšovanie povedomia a monitorovania a následné postupy v súvislosti s poraneniami ostrými predmetmi. Jedenásty máj bol stanovený ako najneskorší termín pre transpozíciu Európskej smernice 2010/32/EÚ o biologickej bezpečnosti do právnych predpisov každého členského štátu. Bol stanovený uplatnením Rámcovej dohody o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, dosiahnutej medzi HOSPEEM (Európske združenie zamestnávateľov v nemocničnom a zdravotníckom sektore) a EPSU (Európska federácia odborových organizácií verejnej správy).

Existujú u vás určité prijaté špecifické preventívne opatrenia, ako predchádzať zraneniu alebo/a prenosu infekcie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci nemocničných a zdravotníckych služieb, vrátane používania najbezpečnejšieho potrebného vybavenia? Je vaša prax založená na posúdení rizika a bezpečných spôsobov, ako nakladať s likvidáciou ostrých zdravotníckych predmetov?

EFN (Európska federácia sestier) cez svojich členov kontaktuje na základe informačných a komunikačných technológií zdravotníckych pracovníkov, aby zhodnotila súčasný stav transpozície/implementácie do praxe a na pracovisku. Dvadsaťtri otázok (formulovaných vo vašom rodnom jazyku) bude zaslaných predstaviteľom z odboru ošetrovateľstva – sestrám/PA. Je tam niekoľko otázok týkajúcich sa dostupnosti bezpečnostných zariadení, ktoré zaisťujú kryt ihly. Ide o zdravotnícke pomôcky (injekčný mechanizmus, pomôcka na odber krvi, infúzne zariadenie...), kedy je tým ihla chránená.

Výsledky budú odprezentované 2.12.2013 na Európskom summite o biologickej bezpečnosti v poľskom parlamente vo Varšave. Vážime si vašu spoluprácu.

Dotazník vám zaberie 10 minút a je dostupný vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Nájdete ho tu:

https://www.surveymonkey.com/s/EFNsurveySLOVAK

 


Ďalšie články v sekcii

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Hranice kolorektálneho a črevného ochorenia, zápalové ochorenie čriev

Pridané dňa: 10.10.2022

Oslava 20. ročníka medzinárodného kongresu

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory.

Kampaň Nursing Now

Kampaň Nursing Now

Pridané dňa: 05.12.2018

Globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov znamená, že jednoducho nestačia na to, aby pomohli riešiť tieto hrozby, preto je do roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a...

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť...

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Vyhlásenie účastníkov VII. celoslovenskej konferencie Sekcie manažmentu v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 27.10.2018

Apelujeme na MZ SR vrátiť do pôvodného stavu riadenie ošetrovateľstva námestníčkou pre ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR. Zmenou názvu na...

Návšteva sestier z Lotyšska

Návšteva sestier z Lotyšska

Pridané dňa: 19.09.2018

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítali na pôde kancelárie komory 46 sestier z Lotyšska.