Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

TÉMA

1. informacia konferencia Kosice_2022 - SR.pdf

DÁTUM 13.10.2022 - 14.10.2022
MIESTO KONANIA Košice
PRIHLÁSENIE https://portal.sksapa.sk/ a súčasne prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze:
ORGANIZÁTOR SKSaPA, Sekcia sestier pracujúcich v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti
SPOLUORGANIZÁTOR Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice I., Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II., Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Oddelenie anestéziológie a intenzívnej
NA STIAHNUTIE

XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

1. informacia konferencia Kosice_2022 - SR.pdf


TEMATICKÉ OKRUHY

Hlavný tematický blok konferencie:

Anestéziologická a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v období pandémie Covid-19

Vedľajšie zameranie konferencie:

Zvládanie stresu a záťaže v súvislosti s nedostatkom sestier

Kvalita a dostupnosť intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vária

Congress hotel Centrum Košice***, Južná trieda 2A, 040 01 Košice, Slovensko.

Konferenčný poplatok uhradený do 31. 08. 2022 16€
Konferenčný poplatok uhradený po 31. 08. 2022 40€

aktívny účastník, člen SK SaPA (prvý autor)

Konferenčný poplatok uhradený do 31. 08. 2022 30€
Konferenčný poplatok uhradený po 31. 08. 2022 50€

aktívny účastník, nečlen SK SaPA (prvý autor)

Konferenčný poplatok uhradený do 31. 08. 2022 40€
Konferenčný poplatok uhradený po 31. 08. 2022 60€

pasívny účastník, člen SK SaPA

Konferenčný poplatok uhradený do 31. 08. 2022 50€
Konferenčný poplatok uhradený po 31. 08. 2022 80€

pasívny účastník, nečlen SK SaPA

Pozn. v prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia. Vracia sa len v prípade zrušenia konferencie.

Konferenčný poplatok zahŕňa:

poplatky za prenájom priestorov a technickú podporu konferencie, občerstvenie, obed (prvý deň konferencie), propagačné a informačné náklady, recenzovaný zborník abstraktov a príspevkov z konferencie s prideleným ISBN.

Platba konferenčného poplatku:

Konferenčný poplatok zaslať na účet: VÚB č. ú.: SK46 0200 0000 0016 7016 9854; variabilný symbol: 4123; špecifický symbol: registračné číslo; názov účtu: SK SaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava, správa pre prijímateľa: konferenčný poplatok AIS.

_____________________________________________

Postup pri registrácii:

1. krok – prihlásenie sa prostredníctvom portálu komory pre hodnotenie sústavného vzdelávania:

www.portal.sksapa.sk (povinné len pre sestry a PA)

Termín: do 30. 09. 2022

2. krok – prihlásenie sa prostredníctvom online elektronickej návratky dostupnej na odkaze: https://forms.gle/XWTLhxKUukEv... (povinné pre všetkých účastníkov)

Termín: do 30. 09. 2022

3. krok – úhrada konferenčného poplatku (identifikovaním vašej platby konferenčného poplatku v stanovenom termíne je registrácia dokončená)

Termín: do 30. 09. 2022

4. krok – úhrada poplatku za spoločenský večer (identifikovaním vašej platby za spoločenský večer v stanovenom termíne je vašou vstupenkou)

Termín: do 30. 09. 2022

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR č. 74/2019, Z. z. v znení neskorších predpisov.

_____________________________________________

Časový limit prednášky: 10 minút

Technická podpora: PC technika

Rokovací jazyk: slovenský, česky, poľsky, srbsky.

_____________________________________________

Informácie pre autorov abstraktov a príspevkov:

Abstrakty a príspevky prosíme spracovať podľa „Pokynov pre autorov príspevkov pre uverejnenie v zborníku a zaslať na e-mailovú adresu: caklos.milos@gmail.com

Termín: do 30. 09. 2022

Vybrané plné texty príspevkov z konferencie (v slovenskom jazyku) ktoré budú zverejnené v odbornom časopise „Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia“ s prideleným ISSN zaslať na e-mailovú adresu: helenagondar1@gmail.com

Termín: do 30. 09. 2022

Prezentáciu v PowerPoint (v slovenskom jazyku) zaslať na e-mailovú adresu frantisek.nano@gmail.com

Termín: do 30. 09. 2022

_____________________________________________

Pokyny pre autorov abstraktu:

Abstrakt príspevku do zborníka napísať v programe Microsoft Word:

Formátovanie: formát A4, okraj 2,5 cm, riadkovanie 1,5

Písmo: Times New Roman, 12 bodové

Štruktúra príspevku:

Názov v slovenskom (resp. českom/ poľskom/ srbskom a anglickom jazyku).

Meno a priezvisko autorov (uvádzaný bez titulov, na konci horné číslovanie pracoviska).

Pracovisko - oficiálny, úplný názov (fakulta, univerzita, zdravotné zariadenie, škola, iné, mesto, štát).

Abstrakt v slovenskom (resp. českom, poľskom, srbskom a anglickom jazyku) – rozsah do 250-300 slov

Štruktúrovaný sa používa pri prezentovaní vlastných výsledkov. Je členený na:

 Úvod /Introduction (zdôrazňuje jednou, max. dvomi vetami význam prezentovanej problematiky).

 Cieľ/ Objectives (vyjadruje jednou, maximálne dvomi vetami hlavný dôvod vykonania a prezentovania práce. Veta sa začína slovesom: napr. Zistiť...,Analyzovať.., Vytvoriť.... Od cieľa sa odvíja metodika, výsledky aj závery).

 Materiál a metodika/ Material and methods (charakterizuje súbor, upresňuje akou metódou bola práca robená: typ štúdie, techniky, postupy, spôsoby sledovania, hodnotenia, laboratórne metodiky, definície, kritériá, princíp štatistického testovania).

 Výsledky/ Results (poskytujú konkrétne najdôležitejšie čísla –absolútne aj relatívne -relevantné k cieľu práce, kvalitatívne aj kvantitatívne zistenia, štatistickú významnosť).

 Záver/ Conclusion (vyjadruje spôsob naplnenia, resp. nesplnenia cieľa, význam dosiahnutých výsledkov, ich využitie v praxi).

Neštruktúrovaný sa používa pri prezentovaní prehľadov poznatkov z literatúry. Je členený na:

 Cieľ

 Vlastný text

 Záver

Kľúčové slová (3-6) v slovenskom (resp. českom, poľskom, srbskom a anglickom jazyku).

Kontaktný údaj prvého autora - meno a priezvisko, tituly, adresu pracoviska, telefónne číslo a e-mail.

Podmienkou uverejnenie abstraktu v zborníku je osobná účasť autora/ spoluautora na konferencii !!!

Organizátor konferencie si vyhradzujú právo odmietnuť aktívnu účasť v prípade obsadenia odborného programu. Organizátor upredností prezentácie na základe určených tém.

_____________________________________________

Kontakt na organizátora:

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Sekcia sestier pracujúcich v AaIS

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

mobil: +421 915 943 571

E-mail: milan.laurinc@gmail.com

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. (predseda)

PhDr. Helena Gondárová–Vyhničková, dipl. s.; PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.; PhDr. Anna Schmiedl, MPH; Mgr. et Mgr. Vladimír Siska, MPH; Mgr. Viera Kormaníková; Mgr. Miloš Čakloš; Mgr. Elena Červeňáková, dipl. s.; Mgr. Iveta Fabiánová; Mgr. Erika Lipovská; Bc. František Naňo

Vedecký výbor konferencie: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (predsedníčka)

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.; Assoc. Prof. Natalia Shygonska, PhD., (UA); dr hab. Sylwia Krzemińska (PL); PhDr. Dana Zrubcová, PhD.; PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH.; PhDr. Renáta Zoubková, PhD. (ČR); Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH; dr n. med. Anna Kostka; (PL); Mgr. Adriana Borodzicz (PL); Jovan Filipovic (SRB).

_____________________________________________

Spoločenský večer:

Poplatok za spoločenský večer vo výške 31€ zaslať na účet: VÚB č. ú.: SK46 0200 0000 0016 7016 9854; variabilný symbol: 4123; špecifický symbol: registračné číslo; názov účtu: SK SaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava, správa pre prijímateľa: spoločenský večer.

Termín: do 30. 09. 2022

_____________________________________________

Možnosť ubytovania: Congress hotel Centrum Košice***, Južná trieda 2A, 040 01 Košice, Slovensko

Kategória ubytovania/ noc

Jednolôžková izba 59€

Dvojlôžková izba 69€

Pozn. Cena ubytovania zahŕňa raňajky formou bufetu, nezahrnuje mestský poplatok 1,50€/osoba/noc, parkované 4€/deň.

Postup pri ubytovaní: 1. krok – na e-mail adrese: info@hotel-centrum.sk 2. krok – zadať promokód "AIS2022" pre uplatnenie zľavy na ubytovanie 3. krok – spätná väzba zo strany hotela s pokynmi.

Kapacita ubytovania je obmedzená a rezervácia je možná:

Termín: do 31. 08. 2022

_____________________________________________

Voľby

do výboru Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti:

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti v rámci XIII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou vyhlasuje voľby do výboru sekcie. Chceme požiadať sestry, ktorým nie je ľahostajné smerovanie ošetrovateľstva a odboru anestéziológia a intenzívna starostlivosť, aby pri vyplňovaní online „Návratky“ zaškrtli položku v ktorej vyjadrujú svoj súhlas s kandidatúrou.

Voliť a byť volená môže byť sestra, ktorá je členkou odbornej Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, SK SaPA.

V prípade ak ešte nie ste členom našej sekcie a máte záujem sa ním stať, vypíšte prihlášku do sekcie a zašlite ju na adresu: SK SaPA, Amurská 71, 821 06 Bratislava. (V prípade, ak ste prihlášku do sekcie už zaslali, novú nie je potrebné posielať.) Prihlásiť do sekcie sa môžete aj online cez www.portal.sksapa.sk

MEDIÁLNI PARTNER