Zmeny, dočasné pozastavenie, zrušenie licencie

ZMENY V LICENCII
V prípade zmeny v licencii Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, alebo poskytovateľa.


DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE
V zmysle § 73, ods. 1, písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej dočasné pozastavenie. Podľa § 73, ods. 3, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., Komora môže dočasne pozastaviť licenciu na základe žiadosti držiteľa licencie po doručení na adresu komory najviac na jeden rok.


ZRUŠENIE LICENCIE
Komora v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. § 74 ods. 1 písm. a) zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o jej zrušenie. Žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom od ktorého žiada zrušiť licenciu na adresu komory.


ZÁNIK LICENCIE
Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.


Žiadosť o zmenu, pozastavenie zrušenie, licencie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
821 06 Bratislava

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Mitošinková
tel.: +421 2 40 20 20 62
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk