Vznik členstva

Členstvo v komore je dobrovoľné.

Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať každá sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.

Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru, alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,
b) je bezúhonná (to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie),
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje notárom, alebo matrikou overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

V zmysle § 38, ods. 2, zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov, preukaz člena a informačný list o príslušnosti k regionálnej komore.

POZOR: Sestry, alebo pôrodné asistetky zapísané do registra vedeného komorou v súlade so zákonom NR SR č. 311/2002 Z. z., (t. j. pred rokom 2005) a ktoré doposiaľ nepožiadali o vyčiarknutie zo zoznamu členov sú aj naďalej členmi komory v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z.

Na stiahnutie:
Žiadosť o zápis do zoznamu členov.doc