Úvod / Členstvo / Vznik členstva / Vznik členstva
Vznik členstva
Členstvo v komore je dobrovoľné.

Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať každá sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.

Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru, alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,
b) je bezúhonná (to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie),
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje notárom, alebo matrikou overenými dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

V zmysle § 38, ods. 2, zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov, preukaz člena a informačný list o príslušnosti k regionálnej komore.

POZOR: Sestry, alebo pôrodné asistetky zapísané do registra vedeného komorou v súlade so zákonom NR SR č. 311/2002 Z. z., (t. j. pred rokom 2005) a ktoré doposiaľ nepožiadali o vyčiarknutie zo zoznamu členov sú aj naďalej členmi komory v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z.

Na stiahnutie:

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri