OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako sa dostanem na portál SK SAPA?
Zadáte si: https://portal.sksapa.sk/sksapa/user/Login.action alebo na webovej stránke Komory www.sksapa.sk pod Facebook je preklik na http://portal.sksapa.sk (pravá strana)

Zabudli ste svoje prihlasovacie údaje?
Na webovej stránke Komory máte Kontaktné údaje Vedúcich RC HSV, https://www.sksapa.sk/obsah/vzdelavanie/regionalne-centra-kontakty.html ,oslovte ho, a on Vám ich povie.

Kedy sa mám prihlásiť na hodnotenie SV?
Obdobie hodnotenia SV začína dňom registrácie v SK SAPA podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. po prihlásení sa na http://portal.sksapa.sk pod menom a priezviskom (pravý horný roh) je uvedený začiatok a koniec hodnotiaceho obdobia sústavného vzdelávania. Na hodnotenie SV sa prihlásite hneď po skončení Vášho hodnotiaceho obdobia, na čo Vás upozorňuje aj systém (portál) po prihlásení.

Čo je potrebné priniesť na hodnotenie SV?
Na hodnotenie je potrebné doniesť:

  • originály potvrdení o účasti,
  • potvrdenie o vykonávaní povolania sestry/ pôrodnej asistentky,
  • fotokópiu dokladu o úhrade poplatku za hodnotenie sústavného vzdelávania vo výške 10 EUR (uhraďte ho na číslo účtu: IBAN: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, (VÚB a. s., BIC: SUBASKBX, variabilný symbol:6565, špecifický symbol: registračné číslo)
  • ďalšie potvrdenia (o tom, že ste nevykonávali povolanie sestry - MD, RD, ..., za každý ukončení rok štúdia zo študijného oddelenia, ak ešte nemáte ukončené štúdium - Bc., Mgr.)
  • V prípade, ak sestra/ PA neposielala do kancelárie komory po ukončení štúdia overenú kópiu diplomu, je potrebné priniesť si ju so sebou na hodnotenie. Ak sestra/ PA poslala do kancelárie Komory overenú kópiu diplomu, na hodnotenie stačí priniesť kópiu diplomu. Overená fotokópia potvrdenia o vašom vzdelaní musí byť súčasťou registračného spisu v kancelárii komory.

Mám sa zúčastniť hodnotenia SV v prípade MD, RD, keď som nezamestnaná, pracujem mimo SR?
Ak Vám hodnotiace obdobie SV skončilo, musíte sa zúčastniť hodnotenia SV a následne požiadať o dočasné pozastavenie registrácie (v prípade, že aj naďalej ste na MD resp. RD, či pracujete mimo zdravotníctva, prípadne pracujete ako opatrovateľka napr. v zahraničí). Ak pracujete na pracovnej pozícii sestra/PA v zahraničí, je potrebné zaslať oznámenie o zmene údajov do SK SAPA. Komora Vás bude viesť ako sestru/PA vykonávajúcu povolanie v zahraničí, pričom bude predpokladať, že sa sústavne vzdelávate za podmienok, ktoré má stanovené daná krajina.

Pracujem ako sestra na úväzok v zahraničí ale aj na Slovensku - zúčastním sa hodnotenia aj v SR?
Ak pracujete ako sestra/ PA v zahraničí podliehate platnej legislatíve štátu v ktorom pracujete, ak však pracujete súčasne ako sestra/ PA aj v SR (výška úväzku nerozhoduje) musíte sa zúčastniť hodnotenia sústavného vzdelávania aj na území SR.

Môžem sa prihlásiť na HSV pred ukončením hodnotiaceho obdobia?
Na hodnotenie sa viete prihlásiť až po ukončení obdobia HSV (aj napriek požadovanému počtu kreditov).

Možnosti platby za HSV?
Platba šekom alebo internetbankingom, číslo účtu: IBAN:SK4602000000001670169854, BIC: SUBASKBX, VS: 6565, ŠS: registračné číslo v Komore.

Neboli mi pripísané elektronicky kredity za absolvovanie ASV, ako mám postupovať?
Kredity za účasť na ASV si viete overiť kontaktovaním vedúcej RC HSV príslušného kraja.

Zadanie kreditov za ukončené špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu, zvyšovanie odbornej spôsobilosti?
Po ukončení štúdia si každá sestra a PA zadáva sama, dátum ukončenia je uvedený na diplome, dĺžka trvania sa vypočítava podľa dĺžky ukončených akademických rokov. Certifikačná príprava trvá 3 mesiace, 1 semester, 1 rok alebo 2 roky. Špecializačné štúdium: 1 rok, 2 roky

Mám záujem zúčastniť sa ASV, ktorá nie je v databáze ASV na portáli SKSaPA?
Kontaktujte Vedúcu RC HSV resp. špecialistu pre HSV, či aktivitu SV, ktorej sa chcete zúčastniť organizuje oprávnený subjekt (zákon NR SR č. 578/2004 Z.z.). V prípade, ak áno, po absolvovaní ASV si aktivitu zadávate na portál sama na základe potvrdenia o účasti a systém Vám pridelí kredity.

Ako zadávam ASV na portál?
Vychádzate z toho, koľko kreditov máte uvedených na potvrdení o účasti. 60 minút = 1 kredit. Pri viacdňovej aktivite, zadávate každý deň osobitne, pričom na jeden deň to nemôže byť viac ako 8 kreditov.

Mám zmenený pracovný úväzok 60% administratívna pracovníčka a 40% sestra. Počíta sa mi hodnotiace obdobie? Mám si pozastaviť registráciu?
Výška úväzku nerozhoduje, Vašou povinnosťou je sústavne sa vzdelávať a po ukončení 5 ročného hodnotiaceho obdobia musíte absolvovať hodnotenie sústavného vzdelávania.

V pracovnej zmluve mi zamestnávateľ zmenil pracovnú pozíciu na zubný asistent. Budem hodnotená ?Ak nie, mám si zrušiť registráciu ?
Ak máte ukončenú SZŠ v odbore všeobecná sestra, alebo VOV diplomovaná sestra, alebo I.-II. stupeň VŠ v odbore ošetrovateľstvo ste spôsobilá pre výkon povolania sestra a teda nemôžete zastávať pracovnú pozíciu zubný asistent, nakoľko nie ste odborne spôsobilá na výkon tohto povolania.