Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov sestru alebo pôrodnú asistentku, ktorá:

a) písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu členov; v takom prípade zaniká členstvo dňom vyčiarknutia zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 31. marci kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o vyčiarknutie požiadal,
b) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
c) bola vylúčená z komory (§ 65 ods. 2 písm. b/ bod 3 zákona); v takom prípade zaniká členstvo dňom vylúčenia z komory,
d) jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená čiastočne alebo v celom rozsahu, v takom prípade členstvo zaniká dňom straty alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Člen komory je povinný k žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov doložiť aj preukaz. Preukaz musí obsahovať údaje potvrdzujúce zaplatenie členských príspevkov. Člen komory musí preukázať zaplatenie členských príspevkov prostredníctvom osobitného potvrdenia príslušnej regionálnej komory. Po doručení písomnej žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov.

Na stiahnutie:
Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov.doc

Prezídium komory rozhodne na svojom na najbližšom zasadnutí o vyčiarknutí zo zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Pokiaľ má sestra alebo pôrodná asistentka záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.