Vyjadrenie pre Parlamenté listy.sk

Pridané dňa: 21.11.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora
Portálu Parlamentnélisty.sk Martina Mitošinku

Bratislava 21. 11. 2017

Zdravotných sestier je na Slovensku dlhodobo málo. Aké sú najdôležitejšie príčiny tohto stavu?
Nízka mzda, prepracovanosť a minimálna podpora zamestnávateľov pri sústavnom vzdelávaní. To sú hlavné dôvody nespokojnosti sestier a pôrodných sestier na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila v štvrtom kvartáli v roku 2016 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Najčastejším dôvodom odchodu sestier z profesie sú plat a pracovné podmienky. Zlepšilo sa niečo v týchto smeroch za posledný rok?
Nie, nezmenilo.

Koľko sestier vyšlo zo škôl tento rok?
Komora len za posledných päť rokov zaznamenala o vyše polovicu novo prijatých žiadostí o vykonávanie tejto profesie. Zo štatistík SK SaPA vyplýva, že za posledných päť rokov viac sestier a pôrodných asistentiek ubudlo, ako pribudlo. V období 1. 6. - 16.11. 2017 SK SaPA zaregistrovala 395 sestier a PA absolventiek.

Ešte začiatkom roka avizoval minister zdravotníctva nový plán, ktorým chcel motivovať zdravotné sestry. Pomohol? Realizoval sa vôbec?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pred rokom navrhla ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi deväť motivačných a stabilizačných opatrení. Aby bolo možné stabilizovať situáciu so sestrami v slovenskom zdravotníctve a zatraktívniť toto povolanie, v prvom rade je potrebné upraviť mzdy sestier a pôrodných asistentiek a zlepšiť ich pracovné podmienky. Komora odporučila podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných zdravotných, či iných dôvodov nie sú ochotné, či nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými možnosťami práce (napríklad prácu na dohodu o vykonaní práce, znížené pracovné úväzky) v súlade so Zákonníkom práce. Navrhli sme taktiež kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie či zavedenie kreditového príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania či motiváciu pre štúdium odboru ošetrovateľstvo respektíve pôrodná asistencia. Jedným z našich opatrení bolo aj zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ ide plniť 3 opatrenia: návrh prehodnotenia kompetencií sestier, zriadenie sestry s pokročilou praxou či optimalizácia špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencie.

Situácia so sestrami bola v mnohých nemocniciach roky kamuflovaná. Tam, kde mali byť dve, bola jedna. Zmenilo sa aspoň v tomto niečo?
Zatiaľ nie.

Pozrel som si ponuku práce pre zdravotné sestry na stránkach venujúcich sa hľadaniu práce a tých ponúk je bohate veľa, od rôznych miest na Slovensku, ale aj v zahraničí. Majú aspoň v tomto (vo výbere) sestry dobrú pozíciu?
Znie to neuveriteľne, ale absolvent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat (1 150 €) ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku (767 €). Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., mladých ľudí uráža, že takmer trojnásobne vyšší plat dostane sestra v Írsku (2 030 €), Nemecku (2 200 €), Rakúsku (2 300 €), Veľkej Británii (2 477 €) a vo Švédsku dokonca až 3112 eur. S výnimkou Maďarska, majú od sestier na Slovensku vyššie platy v Poľsku (786 €) aj v Česku (1 000 €).

Koľko ich pracuje v našich nemocniciach či zdravotníckych zariadeniach a koľko by ich malo byť ak chceme hovoriť o ich dostatku?
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje približne 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, pričom podľa prepočtov OECD na Slovensku chýba 12 000
sestier.

Stabilizovať situáciu so sestrami by mali pomôcť podľa aktuálnej dohody s ministerstvom zmeny v kompetenciách, zriadenie pozície sestry s pokročilou praxou či optimalizácia odborných špecializácií v ošetrovateľstve. Čo si od toho sľubujete?
Sme radi, že sme spoločne so zástupcami MZ SR prehodnotili kompetencie jednotlivých kategórií zdravotníckych pracovníkov na základe príslušného vzdelania, reálnych potrieb praxe a najnovších vedecko-výskumných poznatkov, ako aj v súlade s činnosťami, ktoré vykonávajú v zahraničí a do legislatívneho návrhu sme zapracovali iba tie činnosti sestier, ktoré reálne robia aj v súčasnosti, no nie sú vo vyhláške dostatočne zadefinované. Rozšírením kompetencií u niektorých sestier celkovo dôjde k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacienta a taktiež by sa mali ušetriť aj financie v systéme zdravotnej starostlivosti. Zároveň by to mohla byť motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. Samozrejme, že sprehľadnenie odborných činností sestier a pôrodných asistentiek musí ísť súčasne „ruka v ruke“ s úpravou miezd. Keď máme pracovať viac, sme ochotní prevziať za svoje konanie aj patričnú zodpovednosť, a následne si zaslúžime byť aj adekvátne ohodnotení.

A veríte tejto dohode?
Zatiaľ, stále veríme.

V rámci nových opatrení sa zriadi nová pozícia sestry s pokročilou praxou, ktorá bude motivovaná vyššou mzdou. O koľko takáto sestra zarobí viac oproti súčasnosti?
Nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek trpí celá Európa, ale Slovenská republika patrí k tým krajinám, kde je najvypuklejší problém. Ako povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., zatiaľ, čo podľa údajov OECD v Nórsku je na 1000 obyvateľov 16,89 sestry, v Nemecku (13,14), v Rakúsku (8,00), v Maďarsku (6,41), v Českej republike (7,93), na Slovensku sa o tisíc obyvateľov v priemere stará len 5,75 sestry. Áno, v slovenských nemocniciach sú stále také oddelenia, kde sa sestra musí starať aj o 30 pacientov. Pritom je každému jasné, že sa jedna osoba nemá šancu postarať o 30 ľudí, keď doma máme problém sa postarať o jedného blízkeho človeka s bežnou chrípkou, a nie ešte o vážne pooperačné stavy v nemocniciach.

Sestry a pôrodné asistentky sa často v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Zabráni sa tomu?
Každý pracovník v zdravotníctve je dôležitým článkom v systéme a mal byť mať aj jasne definované pracovné činnosti, ktoré môže vykonávať na základe svojho vzdelania, skúseností a pracovného zaradenia. Doterajšia prax však bola taká, že vykonávané činnosti zdravotníkov boli často krát na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu. Sestry a pôrodné asistentky sa tak čoraz častejšie v záujme pacienta dostávali do situácií, kedy museli prekročiť svoje zákonné právomoci. Návrh prehodnotenia kompetencií uvedený problém odstráni.

Ako je to s kompetenciami sestier v zahraničí? V čom sa to líši oproti Slovensku?
Sestry špecialistky v zahraničí už dávno predpisujú špecializovaný zdravotnícky obväzový materiál (plienky, podložky, inkontinenčné pomôcky, materiál na ošetrovanie rán a podobne.), ale aj vybrané lieky a zdravotnícke pomôcky u pacientov, ktorí sú stabilizovaní v dlhodobej starostlivosti praktického lekára, alebo špecialistu. Dobrým príkladom je práve Poľská republika, kde sestry od roku 2015 môžu predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky. Sestra pri prvom kontakte s pacientom by mohla odobrať anamnézu, indikovať základné laboratórne a röntgenologické vyšetrenia, zhotoviť EKG a zmerať fyziologické funkcie. Takto pripravený pacient so všetkými hotovými vyšetreniami by bol prenechaný do starostlivosti lekára.

Stretli ste sa s vyhorenými či arogantnými sestrami?
SK SaPA dlhodobo upozorňuje na to, že podmienky výkonu povolania sú pre sestry náročné. Vyčerpáva ich veľa služieb, nadčasová práca, pričom svoje zohrávajú aj zlé pracovné podmienky v podobe nevyhovujúcich priestorov a materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení. K tomu je ešte potrebné pridať veľký počet pacientov na jednu sestru v službe, málo pomocného personálu a často krát aj slovné útoky agresívnych pacientov a ich príbuzných, vrátane fyzického útoku. Kým na Slovensku sa tejto téme venujeme iba minimálne, v zahraničí majú zamestnanci nemocníc, či iných zdravotníckych zariadení k dispozícii psychológa každú dennú, či nočnú hodinu, povinne sa zúčastňujú rôznych pohybových a tvorivých aktivít, kde majú možnosť hovoriť o konkrétnych kolíznych situáciách a naučia sa ich zvládať za pomoci odborníkov, majú k dispozícii školenia rôzneho zamerania.

Do akej miery týmto sestrám pomôže kategorizácia sestier? Množstvo práce im to neodbúra...
Snažili sme sa systém nastaviť tak, aby v ošetrovaní pacientov, ktoré je čoraz náročnejšie, boli jasne stanovené kompetencie. To znamená, aby každý vedel, čo má robiť. Sanitári, zdravotnícki asistenti, sestry prvej úrovne, sestry druhej úrovne - špecialistky a sestry tretej úrovne - sestry s pokročilou praxou. Samozrejme, že práce neubudne, ale je na poskytovateľoch, aby množstvo práce rozložil medzi všetky kategórie, aby týchto pracovníkov bol dostatok. Vyše 35 % činností v ošetrovateľstve predstavuje základná ošetrovateľská starostlivosť - prebaľovanie, polohovanie, hygienická starostlivosť, kŕmenie, doprevádzanie pacientov na vyšetrenia a pod. Nemôžeme očakávať, že sestry budú donekonečna zastávať prácu asistentov, či sanitárov, nie zriedka aj lekárov. Netreba zabúdať na to, že každý z týchto pracovníkov musí niesť aj svoju mieru zodpovednosti za zrealizované činnosti.

Koľko sestier sa po minulých hromadných výpovediach vrátilo späť do práce?
Vo väčšine prípadov sa sestry vrátili späť na pôvodné miesta. Najväčší problém mali sestry v Trnave, v Žiline a Prešove, kde im riaditelia robili problémy pri uzatváraní nových pracovných zmlúv zato, že po hromadných výpovediach odišli k 1. februáru 2016 z nemocníc. Táto skutočnosť v mnohých prípadoch donútilo sestry odísť približne tristo sestier do zahraničia.

Bránili im v tom nemocnice, z ktorých predtým odišli?
Spomínaní riaditelia nemocníc odmietali uzavrieť pracovné zmluvy so sestrami a pôrodnými asistentkami napriek tomu, že ich do nemocníc pozval sám predseda Vlády Robert Fico. Je nepochopiteľné, že v čase, keď celý svet trpí nedostatok sestier, a len na Slovensku chýba 12 000 sestier, riaditelia nemocníc nechali odísť do zahraničia 300 špecializovaných sestier. Riaditelia nemocníc, ako predĺžená ruka arogantnej moci sa zrejme domnievali, že potrestajú sestry, avšak doplatil na to iba pacienti, pretože nemali zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Naozaj si treba uvedomiť, že sestry sa nebudú dlhodobo ponižovať a čakať na úradoch práce, ale oni naozaj odídu do zahraničia, kde budú mať nielen lepšie pracovné podmienky, ale hlavne si ich bude spoločnosť vážiť.

Hrozia aktuálne nejaké podobné odchody sestier z našich nemocníc?
Odchody hrozia stále, nakoľko situácia sa vôbec nezlepšuje. Zaznamenávame zvýšený pohyb a nedostatok v bratislavských nemocniciach, čo bolo doteraz skôr zriedkavosťou.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek