TLAČOVÁ SPRÁVA: Za posledný rok kompetentní pre slovenské sestry reálne nič nespravili

Pridané dňa: 24.08.2017

Bratislava 24. 8. 2017 – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker už má rok na svojom pracovnom stole návrh Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na systémové riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, no k dnešnému dňu nie je schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v slovenskom zdravotníctve. Predstavitelia komory preto vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom od jeho nástupu stretli štyrikrát, naposledy tento rok v januári. Na pracovnom stretnutí v auguste v roku 2016 mu pomenovali kľúčové problémy v ošetrovateľstve a odovzdali Návrh komory na riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. „Vyzývam koaličných partnerov, aby prestali s nezmyselnými žabomyšími vojnami a začali spoločne riešiť slovenské zdravotníctvo, ktoré sa týka každého občana na Slovensku. Slovákov trápi zadlžené a korupčné zdravotníctvo, rozpadajúce sa zdravotnícke zariadenia a nedostatok sestier a pôrodných asistentiek. Kedy a čo s tým začnete konečne niečo robiť?,“ pýta sa prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Hlavnými dôvodmi nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku sú podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. zlé pracovné podmienky a nedostatočné odmeňovanie a preto je potrebné bezodkladne stabilizovať situáciu so sestrami a zároveň zatraktívniť toto povolanie.
SK SaPA dlhodobo upozorňuje na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve. Ako povedala členka Prezídia a Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, do roku 2020 bude podľa štatistík Európskej komisie na trhu práce chýbať takmer 1,5 milióna zdravotníckych pracovníkov, z toho takmer 500 tisíc sestier, čo súvisí so starnutím obyvateľstva a dožívaním sa vyššieho veku vzhľadom na pozitívny ekonomický rozvoj a kvalitu života obyvateľov EÚ, ale aj o útlm záujmu o prácu v zdravotníctve. Tento nedostatok sa snažia jednotlivé krajiny riešiť zlepšovaním pracovných podmienok pri výkone povolania sestier a pôrodných asistentiek, zavedením rôznych systémových motivačných prvkov, benefitov a v neposlednom rade úpravou mzdy. Mzda slovenských sestier stále nedosahuje ani priemernú mzdy v národnom hospodárstve. “Nespokojnosť sestier narastá, pretože je ich nedostatok, sú preťažené a slabo ohodnotené. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky budú odchádzať za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia v ešte väčšom počte, než je tomu teraz, aj kvôli slabému finančnému ohodnoteniu. Už teraz nám na Slovensku chýba viac než 12 000 sestier, pričom vývoj v počte sestier a pôrodných asistentiek je dlhodobo nepriaznivý,” povedala Mgr. Zuzana Haladová.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pred rokom navrhla ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi deväť motivačných a stabilizačných opatrení. Ako povedal člen Prezídia a Rady komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., aby bolo možné stabilizovať situáciu so sestrami v slovenskom zdravotníctve a zatraktívniť toto povolanie, v prvom rade je potrebné upraviť mzdy sestier a pôrodných asistentiek a zlepšiť ich pracovné podmienky. Komora odporúča podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných zdravotných, či iných dôvodov nie sú ochotné, či nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými možnosťami práce (napríklad prácu na dohodu o vykonaní práce, znížené pracovné úväzky) v súlade so Zákonníkom práce. „Navrhli sme taktiež kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie či zavedenie kreditového príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania či motiváciu pre štúdium odboru ošetrovateľstvo respektíve pôrodná asistencia. Jedným z našich opatrení bolo aj zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania,“ pripomína návrhy komory člen Prezídia a Rady komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. víta prvé kroky Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom avizovaného rozšírenia kompetencií v rámci plánovanej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, avšak poukazuje na viaceré nedostatky tohto návrhu. „V prvom rade chcem povedať, že toto opatrenie sa nebude týkať všetkých sestier, ale len niektorých, takže nemôžeme hovoriť o stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. V druhom rade chcem povedať, že sme doteraz nikde nepočuli, ako budú sestry odmenené za to, že budú vykonávať nové činnosti. Ministrovi Druckerovi sme niekoľkokrát prízvukovali, že akékoľvek rozšírenie kompetencií zdravotníckych pracovníkov je potrebné riešiť súčasne s úpravou miezd sestier, nakoľko tento komplexný problém sa nedá oddeliť,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.