TLAČOVÁ SPRÁVA: Svet bude v roku 2020 oslavovať povolanie sestry a pôrodnej asistentky

Pridané dňa: 30.01.2020

Patrónkou celosvetovej kampane Nursing Now sa stala Jej kráľovská Výsosť Kate Middleton – vojvodkyňa z Cambridge. Kampaň Nursing Now prebieha od roku 2018 a vyvrcholí na konci roka 2020. „Tento rok je pre nás výnimočný, pretože rovnako ako my, aj kolegyne na celom svete si pripomenú 200. výročie narodenia priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale. Budeme oslavovať, budeme spomínať, budeme hovoriť o tom, kto sme a aké je naše miesto a postavenie v udržiavaní a prinavracaní zdravia našim občanom. Rovnako budeme verejnosť informovať o dôležitosti dostatku sestier a pôrodných asistentiek, o nenahraditeľnosti nášho povolania, o jeho krásach aj úskaliach, o nespochybniteľných prínosoch povolania sestry a pôrodnej asistentky pre slovenskú spoločnosť. Aby sme dokázali naplniť našu úlohu, musíme fungovať v kvalitnom prostredí, v ktorom sa s nami zaobchádza s rešpektom. V neposlednom rade to musia byť investície do vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a do zlepšovania ich pracovných podmienok.“ uviedla prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. Cieľom medzinárodnej kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier a pôrodných asistentiek na celom svete – či už ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek, viesť, učiť a budovať globálne hnutie za zdravie, za prístup občanov k zdravotnej starostlivosti.

PhDr. Júlia Jankovičová, koordinátorka kampane „Nursing Now Slovakia“ za SK SaPA uviedla: Do kampane sme sa oficiálne zaregistrovali na národnej úrovni dňa 05. 12. 2018. Viac na: https://www.nursingnow.org/slovakia/. Následne sme začiatkom minulého roka zrealizovali tlačovú konferenciu ku kampani, kde sme prezentovali cieľ kampane Nursing Now. Podarilo sa nám získať aj podporu od Dr. Tatula Hakobyana, zástupcu WHO so sídlom v Bratislave, ako aj podporu poslankyne NR SR Mgr. Eleny Červeňákovej, ktorá je momentálne jedinou sestrou v našom zákonodarnom zbore.“ Hlavným cieľom kampane na Slovensku je poukázanie na kritickú situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, na vysokú zodpovednosť, ktorú si vyžadujú tieto povolania, ako aj nízku mieru uznania týchto povolaní spoločnosťou. Kampaň kladie dôraz na prínos sestier a pôrodných asistentiek v praxi najmä v troch oblastiach, ktorými sú väčšia rodová rovnosť, posilnenie ekonomiky a zlepšenie zdravia obyvateľstva. Ďalším z cieľov kampane je vzbudiť záujem mladých ľudí o povolanie a získať viac študentov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.

„V priebehu celého roka 2020 budeme prezentovať prácu sestier a pôrodných asistentiek nielen na celoslovenskej, ale aj na regionálnej úrovni prostredníctvom odborných podujatí, vernisáží fotografií či video spotov, ktoré momentálne pripravujeme, aby sme zvýšili povedomie obyvateľov o našom povolaní a získali ich podporu.“ doplnil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. Príležitosť zviditeľniť príklady dobrej a účinnej praxe vykonávanej sestrami a pôrodnými asistentkami na Slovensku pre zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti týkajúcej sa pacientov od narodenia až po dôstojné umieranie poskytuje práve táto spomínaná kampaň.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Kontakt:
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk

PhDr. Júlia Jankovičová
Koordinátorka kampane Nursing Now Slovakia
tel.: +421 0917 753 582
e-mail: j.jankovicova@sksapa.sk