TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko sa stane „centrom“ medzinárodného ošetrovateľstva

Pridané dňa: 21.10.2018

V prezentáciách a panelových diskusiách na konferencii počas dvoch dní vystúpia nielen zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek z krajín Vyšehradskej štvorky, ale aj sestry z iných krajín Európskej únie ako napríklad z Nórska, Írska, Lotyšska, Estónska a Portugalska. „Okrem iných významných hostí je nám veľkou cťou, že naše pozvanie prijala aj predstaviteľka amerického ošetrovateľstva pani Sue Moorhed“, dodala Mgr. Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory. Odborníci z odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie budú diskutovať o nedostatku ľudských zdrojov v ošetrovateľstve v medzinárodnom meradle, o podmienkach výkonu povolania v jednotlivých krajinách EÚ, o kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek a implementovaní zmien v ošetrovateľskej praxi .

Člen Prezídia a Rady komory, PhDr. Laurinc, PhD., dipl. s. doplnil: „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek následne po skončení konferencie bude v dňoch 11. – 12. 10. 2018 v Hoteli Senec v Senci hostiť Generálne zhromaždenie EFN, ktorého sa zúčastnia delegáti reprezentujúci sesterské asociácie z vyše 30 krajín EÚ i mimo nej a ktorej členom je aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

V rámci týchto podujatí komora sestier oslovila aj poslancov zdravotníckeho výboru NR SR a ministerstva zdravotníctva SR, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na strategickom riadení nášho zdravotníctva, rozhodujú a riadia smerovanie zdravotnej politiky na Slovensku, aby prišli diskutovať o postavení sestier, ošetrovateľskej praxi, možnostiach zlepšenia zdravotnej starostlivosti s predstaviteľmi EFN, ako aj s lordom Nigelom Crispom, členom parlamentnej skupiny anglického parlamentu pre globálne zdravie, ktorý veľmi úzko spolupracuje na celosvetovej kampani na podporu ošetrovateľstva s názvom „Nursing Now“.

“Budeme mať jedinečnú možnosť stretnúť sa a diskutovať s predstaviteľmi EFN a Svetovej zdravotníckej organizácie o postavení sestier v systémoch zdravotnej starostlivosti, o ošetrovateľstve v širšom a globálnom meradle, ako súčasti zdravotnej starostlivosti“, uviedla Lazorová. Veríme, že tieto podujatia prispejú nielen k zvýšeniu prestíže povolania v očiach odborníkov, ale napomôžu aj zmenám prístupu zo strany predstaviteľov Vlády SR a politikov k ošetrovateľstvu a chápaniu nových úloh sestier a ošetrovateľstva v zdravotníckom systéme .

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
e-mail: laurinc@sksapa.sk