TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovensko porušuje európsku legislatívu týkajúcu sa uznávania odborných kvalifikácií

Pridané dňa: 06.05.2019

Bratislava 2. 5. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že zdravotnícky výbor NR SR na čele s poslancom Zelníkom podceňuje nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Doposiaľ zákonodarný zbor neprijal žiadnu legislatívnu normu ktorá by zvýšila počet sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovenku. Naopak poslanci márnia svoj čas tvorbou prílepkov zákonov, ktorými posilňujú postavenie praktických sestier (zdravotníckych asistenta) a to i napriek tomu, že Európska komisia už v januári vyzvala Slovenskú republiku, aby vysvetlila prečo porušuje Smernicu 2005/36/ES a Smernicu 55/2013/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa na jeseň minulého roka cestou advokátskej kancelária obrátila na Európsku komisiu s podnetom, že na Slovensku pravdepodobne dochádza k porušeniu Smernice 2005/36/ES a nadväzujúcej Smernicu 55/2013/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. „Predložili sme zástupcom Európskej komisie podklady ktoré hovoria o tom, ako došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a neprimeranému zvýšeniu kompetencií tohto zdravotníckeho pracovníka.“ potvrdila Mgr. Lazorová, dipl. s., prezidentka komory. Slovenská republika bola ešte v januári tohto roka upozornená Európskou komisiou, že legislatíva prijatá v roku 2018 ktorá sa týka aj praktických sestier je v rozpore s vyššie spomenutou európskou direktívou. „Pokladáme zo strany poslancov NR SR za nezodpovedné navrhovať a prijímať akékoľvek ďalšie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú praktických sestier a to bez toho, aby bol najprv uzavretý podnet a šetrenie zaslané z Európskej komisie. Prečo ministerstvo zdravotníctva SR nezakročí, ale len ticho súhlasí?“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory.

Člen Rady a Prezídia komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. pripomenul, že aj napriek akejkoľvek prijatej legislatíve praktická sestra nemôže pracovať sama bez registrovanej sestry na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a ani na ambulancii pre deti a dorast. „Návrh z dielne predsedu zdravotníckeho výboru NR SR Zelníka je pre nás nepochopiteľný a zbytočný, pretože aj doposiaľ mohol lekár zamestnať popri sestre na ambulancii aj praktickú sestru (zdravotníckeho asistenta), len by ju musel aj zaplatiť.“ Praktická sestra u novorodencov a ani u detí do 18. roku života nemôže odoberať kapilárnu krv napr. na vyšetrenie zápalových parametrov (CRP), podávať inzulín podkožne, podávať lieky na zriedenie krvi podkožne, podávať lieky do svalu, odoberať krv zo žily, zhotovovať EKG záznam, pripravovať a podávať lieky do úst a žily. „Pýtame sa, aké by malo byť vlastne uplatnenie praktickej sestry na ambulancii pre deti a dorast, keď môže sama len orientačne vyšetriť moč a pracovať s informačným systémom poskytovateľa? Nebolo by vhodné hľadať radšej spôsob, ako motivovať študentov ošetrovateľstva, aby chceli pracovať na detských pracoviskách?“ doplnil PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady a Prezídia komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk