TLAČOVÁ SPRÁVA: Slovenské zdravotníctvo ani v roku 2019 nejaví známky uzdravenia

Pridané dňa: 30.09.2019

Bratislava 26. 09. 2019 – Ani v tomto roku sme doposiaľ nezaznamenali nádej na lepšiu budúcnosť pre naše sestry a pôrodné asistentky. V praxi to znamená, že i napriek zvýšeniu miezd všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v nemocniciach, slovenské zdravotníctvo ešte stále nie je dostatočne konkurencieschopné. Aj naďalej sa prehlbuje problém s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú už teraz nadmieru preťažené. Aj z tohto dôvodu sa Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) rozhodla podporiť iniciatívu organizácií pôsobiacich v zdravotníctve za dofinancovanie rezortu.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že každoročné dodatočné dofinancovanie zdravotníckeho účtu svedčí o neochote zodpovedných politikov systémovo riešiť nedostatok zdrojov. Štátny rozpočet by mal byť nastavený tak, aby jeho pozitívny dopad na ľudí bol citeľný v dlhodobom meradle. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. uvádza „Napriek kritike našej organizácie sa stáva takmer pravidlom, že v štátnom rozpočte sa pre zdravotníctvo vyčlení málo financií. Samozrejme, potom musí vláda rok čo rok balík peňazí na sklonku roka navyšovať, aby nemocnice a ambulancie mali z čoho fungovať.“ Tejto mizérii by sme mali urobiť raz a navždy koniec. Ak by sa politici konečne prestali predháňať v nezmyselných súbojoch o tzv. „lepšie nastavenie financovania zdravotníctva“ a začali uvažovať podľa dostupných analýz, prognóz a dát, zdravotníctvo by mohlo byť naozaj zdravšie.“, doplnila prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. upozorňuje na skutočnosť, že nie len dofinancovanie zdravotníctva, ale aj dostatočný počet spokojného zdravotníckeho personálu by mal byť výsledkom ozdravenia systému. Na Slovensku v posledných rokoch aj naďalej zaznamenávame stagnujúci záujem mladých ľudí vykonávať povolanie sestra, čo potvrdzujú aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). „V období rokov 2013 – 2017 do zdravotníckeho systému na Slovensku malo vstúpiť 3 390 absolventov denného štúdia v povolaní sestra a pôrodná asistentka, ale my sme zaznamenali, že len 58% týchto absolventov ostalo pracovať na Slovensku.“ Nie je tajomstvom, že sestry a pôrodné asistentky na Slovensku ohrozuje niekoľko faktorov, na ktoré by sme v žiadnom prípade nemali zabúdať. „Priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku je 47 rokov. Až 20% všetkých registrovaných sestier a pôrodných asistentiek je vo veku 40 – 44 rokov. Ročne nám zo systému odchádza do dôchodku v priemere 560 sestier a pôrodných asistentiek a 420 dočasne prestáva pracovať z dôvodu materskej, alebo rodičovskej dovolenky.“, uviedol PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s., člen Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Nakoľko nestabilné prostredie financovania v zdravotníctve v oblasti zdrojov dlhodobo ohrozuje nastavenie procesov, v memorande žiadame zodpovedných nielen o dofinancovanie sektoru, ale aj o nastavenie takého spôsobu financovania, ktoré bude odrážať skutočnú potrebu sektoru a zároveň umožní všetkým subjektom dlhodobé plánovanie výdavkov, investícií a rozvoja zdravotníctva na dlhšie obdobie. Riešenia „ad hoc“ totiž nie sú koncepčné, ani prospešné pre pacientov.

„Pri tejto príležitosti upozorňujeme politikov, že sme otvorení diskusii s každou demokraticky zmýšľajúcou politickou stranou, alebo hnutím, ktorá má záujem o spoluprácu a bude sa uchádzať o podporu sestier a pôrodných asistentiek v blížiacich sa parlamentných voľbách., zdôraznila prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava