TLAČOVÁ SPRÁVA: SK SaPA: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva prezidenta Andreja Kisku aby zabránil chaosu ktorý môže nastať v zdravotníctve

Pridané dňa: 30.05.2018

Bratislava 30. 5. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve, ktorá zastupuje 40 000 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva prezidenta Slovenskej republiky aby využil svoje ústavné právo a vrátil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ktorý mení a dopĺňa iné zákony, ktorý bol dňa 16. 05. 2018 daný opäť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijali informáciu, že zákonodarcovia nepriamo novelizáciou zákona o lieku a zdravotníckych pomôckach upravili aj zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve na základe ktorej povolanie „zdravotnícky asistent“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahradil slovami „praktická sestra“.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pokladá schválený návrh zákona v spojení s platnou vyhláškou MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach za nielen nesúladný so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií ale aj za taký, ktorý môže zhoršiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti rovnako ako aj postavenie sestier a pôrodných asistentiek a samotných zdravotníckych asistentov. Zákon nielenže nepredstavuje efektívny nástroj pre dosiahnutie zlepšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale práve naopak jeho dôsledky môžu byť výrazne negatívne a to nielen vo vzťahu k pacientom ale aj zdravotníckym pracovníkom.
Na základe vyššie uvedených skutočností Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby využil svoje ústavné právo a vrátil tento vládny návrh zákona späť do parlamentu aby nedošlo k porušovaniu európskej direktívy, chaosu v našom zdravotníctve a následne ku znižovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.