TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí

Pridané dňa: 14.03.2019

Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška). Cieľom kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie do roku 2030 bude chýbať na celom svete deväť miliónov sestier a pôrodných asistentiek. V nadväznosti na túto skutočnosť Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) spustila kampaň „Nursing Now“. Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. upozornila na to, že „OECD zistilo, že sestry s pokročilou praxou ako odborníci majú vysoký podiel nielen na zlepšení prístupu k zdravotníckym službám a skrátení čakacej doby, ale zároveň poskytujú rovnako kvalitnú starostlivosť ako lekári pre rad pacientov, vrátane osôb s menej závažnými chorobami a tých, ktorí si vyžadujú rutinné sledovanie.“ Ďalej Európska komisia v projekte Európsky sociálny pilier 2020 rovnako potvrdzuje 20 princípov zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktoré kladú dôraz na dostatok vzdelanej pracovnej sily a na kľúčové postavenie sestier v dlhodobej, domácej, komunitnej starostlivosti a v prevencii. „Kampaň Nursing Now kladie dôraz na prínos sestier a pôrodných asistentiek v praxi najmä v troch oblastiach ako sú väčšia rodová rovnosť, posilnenie ekonomiky a zlepšenie zdravia.“ Krajiny a organizácie ktoré sa aktívne zapájajú do tejto kampane sa snažia na výsledkoch dobrej praxe zdôrazniť prínos sestier a pôrodných asistentiek a ich vplyv na zdravie obyvateľstva.

PhDr. Milan Laurinc, PhD., člen Rady komory priblížil samotnú kampaň. „Patrónkou celosvetovej kampane Nursing Now je Kate Middleton – Jej kráľovská Výsosť vojvodkyňa z Cambridge. Kampaň Nursing Now sa začala v roku 2018 a bude prebiehať do konca roka 2020. V tomto roku budú všetky sestry na celom svete oslavovať 200. výročie narodenia priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale.“ 30. januára 2019 v Ženeve Výkonná rada SZO vyhlásila rok 2020 za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“, ktorý bude oslavovať 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete. Generálny riaditeľ WHO, Dr. Tedros zdôraznil: „Mali by sme oslavovať sestry a pôrodné asistentky každý deň a každý rok, ale sme nadšení, že svet sa v roku 2020 spojí, aby to oficiálne urobil v Roku sestry a pôrodnej asistentky!“ „Dúfame, že aj na základe tejto kampane sa nám podarí pritiahnuť viacej mladých ľudí do ošetrovateľskej praxe, aby sa zásada, že zdravie je pre každého, stala realitou“ uviedol PhDr. Milan Laurinc, PhD., člen Rady komory a riaditeľ kancelárie SK SaPA.

Mgr. Júlia Jankovičová, koordinátorka kampane Nursing Now Slovensko. Oficiálne sme na Slovensku spustili túto kampaň dňa 05. 12. 2018 Viac na: https://www.nursingnow.org/slovakia/ V rámci Slovenska by sme chceli prezentovať kampaň Nursing Now prostredníctvom médií, prednáškovej činnosti, osobným kontaktom so sestrami , študentami ošetrovateľstva a pacientmi. Doposiaľ sa nám podarilo získať podporu od Dr. Tatul Hakobyan, zástupcu WHO so sídlom v Bratislave (viď. list príloha TS). SK SaPA sa do tejto kampane zapojila spolu s 30 krajinami Európy ako člen Európskej federácie sestier, ale aj samostatne. Dôvodom účasti na kampani je hlavne kritická situácia s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, ako aj malý záujem o výkon sesterského povolania a povolania pôrodnej asistentky na Slovensku. „Máme v pláne získať pre spoluprácu Ministerstvo zdravotníctva SR, politikov, najmä Zdravotnícky výbor NR SR, Fakulty zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia, pacientske organizácie a v neposlednom rade aj médiá. Vo vzťahu k verejnosti máme za cieľ zvyšovať povedomie obyvateľov o našom povolaní a získať ich pre podporu.“ pokračovala Mgr. Júlia Jankovičová, koordinátorka kampane Nursing Now Slovensko.

„Hlavnou myšlienkou kampane Nursing Now Slovakia je zviditeľniť príklady dobrej a účinnej praxe vykonávanej sestrami a pôrodnými asistentkami na Slovensku pre zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti týkajúcej sa pacientov od narodenia až po starobu. Na úrovni riadiacich orgánov chceme zdôrazniť potrebu investovania do zlepšenia pracovných podmienok, odbornej prípravy, vodcovských schopností sestier, vzdelávania, profesionálneho rozvoja, noriem regulácie a podmienok zamestnávania sestier.“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory.

Chceme vyzývať sestry a pôrodné asistentky, aby sa aktívne zapájali a angažovali v rámci podpory zdravia a prevencie ochorení. Naše úsilie smeruje k rozširovaniu účinných a inovatívnych postupov v ošetrovateľstve, väčšej autorite pre sestry a pôrodné asistentky v rámci celosvetovej a vnútroštátnej zdravotnej politiky, ako súčasť širšieho úsilia o zabezpečenie pracovných síl v oblasti zdravia, viac podielu na rozhodovaní. Potrebujeme viac sestier na vedúcich pozíciách a viac príležitostí na rozvoj ošetrovateľstva na všetkých úrovniach. Našim cieľom je aj vytvárať ďalšie seniorské vedúce programy pre sestry, ktoré budú motivátorom pre výkon ošetrovateľskej praxe, budú poskytovať viac dôkazov pre politické a rozhodovacie entity o tom, kde môže mať ošetrovateľstvo najväčší vplyv, čo obmedzuje sestry, aby dosiahli svoj plný potenciál a ako riešiť tieto prekážky.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.
Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk
Dr. Tatul Hakobyan, zástupca WHO so sídlom v Bratislave, 13.3.2019
Hovorí sa, že človek, ktorý zachraňuje život, je hrdina. Osoba, ktorá zachráni stovky životov, je samozrejme sestra.
„Je pravdepodobné, že táto osoba bude prepracovaná, nedostatočne platená a výrazne podhodnotená, najmä na úrovni tvorby politík. Tento človek však zachraňuje životy. Toto je vyhlásenie bývalej generálnej riaditeľky WHO Dr. Margaret Chan.

Sestry sú kľúčovým faktorom dosiahnutia všeobecného zdravotného pokrytia a cieľov trvalo udržateľného rozvoja.“ Toto boli slová generálneho riaditeľa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, keď v októbri 2017 oznámil vymenovanie ministerky zdravotníctva Cookových ostrovov Elizabeth Iro za riaditeľku ošetrovateľstva pre WHO. Vymenovanie predstavuje prvú nomináciu sestry ako súčasť výkonného tímu WHO. Jasne poukazuje na to, že Organizácia uznala kľúčovú úlohu sestier a pôrodných asistentiek nielen pri zlepšovaní zdravia a pohody, ale aj pri transformácii zdravotných politík.

Každá krajina potrebuje kvalifikovanú, motivovanú, dobre distribuovanú a podporovanú pracovnú silu v zdravotníctve. Zdravotnícki pracovníci sú základným kameňom silných a odolných zdravotníckych systémov potrebných na dosiahnutie všeobecného zdravotného pokrytia. Toto sú ľudia, ktorí udržujú svet v bezpečí, zlepšujú zdravie a chránia zraniteľných. Sú to ľudia, ktorí odhalia, predídu a zvládnu zdravotné núdzové situácie a ktorí podporujú blahobyt žien, detí a dospievajúcich.
Sestry a pôrodné asistentky sú neuznanými hrdinami zdravotníckych pracovníkov a chrbtovou kosťou systémov primárnej zdravotnej starostlivosti.

V priebehu rokov, sestry a pôrodné asistentky prispeli k významným celosvetovým hodnotám v oblasti zdravia, ako je eradikácia malých kiahní a dramatické zníženie úmrtnosti matiek a detí, ku ktorým došlo v mnohých krajinách. Ale sestry a pôrodné asistentky potrebujú podporu a potrebujú uznanie.