TLAČOVÁ SPRÁVA: Pracovné podmienky sa sestrám a pôrodným asistentkám napriek ich nedostatku, v roku 2019 výrazne nezlepšili

Pridané dňa: 24.02.2020

Bratislava 19. 01. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na základe prieskumu, ktorý realizovala v mesiacoch november a december 2019 konštatuje, že sestry a pôrodné asistentky v uplynulom období nepocítili výraznejšie zlepšenie pracovných podmienok. Len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek sa ich mzda dotkla priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V porovnaní s obdobným prieskumom, ktorý bol realizovaný koncom roka 2016 aj naďalej pretrváva fakt, že až polovica opýtaných sestier a pôrodných asistentiek odpracuje mesačne viac ako 23 hodín nadčas. Natíska sa tak otázka: „Do kedy budú musieť sestry a pôrodné asistentky pracovať na hranici vyčerpania svojich síl, aby dôstojne zarobili?“

Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. potvrdila, že na základe prieskumu, ktorý realizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v mesiaci november a december 2019, sa len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek ich mzda dotkla priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „S ľútosťou musíme konštatovať, že ani rok 2019 nebol pre sestry a pôrodné asistentky rokom hojnosti a blahobytu. Iba 36,90%, teda tretina z nich dosiahla mzdu, ktorá sa priblížila priemernej mzde v národnom hospodárstve za rok 2019. V porovnaní s našim prieskumom z roku 2016, kedy iba štvrtina sestier dosahovala túto mzdu, vďaka valorizácii o 12,50% mzda síce stúpla, no stále dve tretiny sestier a pôrodných asistentiek nedosahuje priemernú mzdu v národnom hospodárstve.“ Z odpovedí respondentov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2016 je síce spokojnosť so mzdou vyššia, ale v absolútnom hodnotení stále spokojnosť so mzdou deklaruje iba 33,20% opýtaných. „Čiastočné zvýšenie spokojnosti so mzdou u sestier a pôrodných asistentiek je vo veľkej miere spôsobené iba faktom, že viacerí zamestnávatelia konečne pristúpili k preplateniu odpracovaných nadčasových hodín, bohužiaľ nie tým, že by im základná mzda výraznejšie stúpala. Reálne tak dochádza k situácii, kedy lepší plat a zároveň zlepšenie finančnej kondície rodiny sestry a pôrodné asistentky môžu dosiahnuť iba vďaka tomu, že sú v práci na úkor času, ktorý by mohli venovať rodine a výchove detí, ako aj svojmu odpočinku.“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že sa neustále zvyšuje počet sestier, ktoré sa na nás obracajú kvôli nemožnosti čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, čerpania zákonného voľna v súlade so Zákonníkom práce, nesprávnemu pracovnému zaradeniu, nevyplácaniu mzdy na základe platnej legislatívy, ako aj z dôvodu nepreplácania nadčasových hodín zamestnávateľmi. Zároveň však zaznamenávame trend, že zo strany zamestnávateľov dochádza k čoraz väčšiemu tlaku na výkon nadčasovej práce z dôvodu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. ďalej uvádza „až 53,50% respondentov potvrdilo, že mesačne odpracuje viac ako 23 hodín nadčas, pričom iba 42,30% z nich má tieto hodiny aj preplatené.“

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s. doplnil: „Do prieskumu sa zapojilo 2 093 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. 66,10% opýtaných sestier potvrdilo, že pracuje v ústavných zdravotníckych zariadeniach, 23,10% v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a 5,60% v nezdravotníckych zariadeniach. Najväčšiu skupinu z nich, 59,70%, tvorili sestry a pôrodné asistentky s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Približne rovnaké percento respondentov (55,10%) potvrdilo, že na základe svojho vzdelania vykonáva špecializované, alebo certifikované pracovné činnosti. 21,79% respondentov tvorili sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou.

V súvislosti s nedostatkom pracovnej sily sa mnoho zamestnávateľov na Slovensku v iných odvetviach snaží motivovať a stabilizovať svojich zamestnancov cez rôzne benefity. Pozrime sa na to, ako a čím motivujú zamestnávatelia v zdravotníctve svojich zamestnancov. „Na základe prieskumu musíme konštatovať, že i napriek tomu, že je u nás sestier a pôrodných asistentiek nedostatok, len 5,70% zamestnávateľov využíva možnosť zamestnávať sestry a pôrodné asistentky na skrátený pracovný čas. Len 35,50% opýtaných sestier a pôrodných asistentiek má udelené osobné ohodnotenie, u 30,50% sestier a pôrodných asistentiek zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové poistenie a len 26,20% má vyplácaný aj príplatok za zmennosť. Sestry a pôrodné asistentky ako regulované zdravotnícke povolania sú povinné sústavne sa vzdelávať, preto je zarážajúce, že až tretina z nich (33,40%) udáva, že im zamestnávateľ neumožňuje čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, napriek tomu, že majú túto povinnosť zo Zákonníka práce. Vzhľadom na súčasný nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je nepochopiteľné, že náborový príspevok pre nových uchádzačov o zamestnanie vypláca len 6,20% zamestnávateľov.“ uviedol člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Na základe našej podrobnej analýzy a z vyššie uvedených čísel je zjavné, že budúca vláda SR a zákonodarný orgán budú mať čo robiť, aby zvrátili tento stav, aby o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek a pracovných podmienkach nie iba hovorili, ale prijali také rozhodnutia, ktoré zásadne zmenia túto situáciu. „Nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek totiž v prvom rade ohrozujeme pacientov.“ dodala Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk