TLAČOVÁ SPRÁVA: Neposielajte zdravotníkov do „vojny“ bez zbraní

Pridané dňa: 16.03.2020

Bratislava 16. 03. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) si plne uvedomuje závažnosť situácie s výskytom nákazy koronavírusom (SARS-CoV-2) a následným vyhlásením núdzového stavu na Slovensku. Upozorňuje však na to, že zdravotníci nemôžu byť rukojemníkmi štátu a nemôžu byť vystavený potencionálnej hrozbe infikovania koronavírusom bez toho, aby mali zaistené pracovné prostredie a dostatok osobných, ochranných prostriedkov na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti.

V záujme zdravia a života ľudí žijúcich na území Slovenskej republiky, konajúc na základe zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory „Vyzýva predsedu vlády SR, aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii ohrozenia nákazou koronavírusom dostatok ochranných, osobných prostriedkov potrebných na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti, ako sú: maska na tvár, respirátor FFP3, ochranné okuliare, zástera/ vodeodolná kombinéza (Tyvek), ochranné rukavice. Núdzový stav má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice a zároveň dáva možnosť štátu zamedziť odmietnutiu prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk. „Plne si uvedomujeme, pre aké povolanie sme sa rozhodli. Vláda však nemôže hazardovať so životmi sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov a nútiť ich poskytovať zdravotnú starostlivosť a to pri ohrození vlastného zdravia a zdravia ich rodín bez toho, aby im zabezpečila ochranné prostriedky.“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si cez uplynulí víkend urobila medzi zdravotníkmi malý prieskum, ktorého cieľom bolo zanalyzovať, ako vedia štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia zaistiť bezpečnosť zdravotníkov, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s rizikom nákazy koronavírusom (SARS-CoV-2). „Do prieskumu sa zapojilo 631 zdravotníkov z celého Slovenska, z ktorých najväčšiu skupinu 90,50% tvorili sestry a pôrodné asistentky. 65,90% oslovených respondentov uviedlo, že pracuje v nemocnici a len 25,00% uviedlo príslušnosť k ambulantnému sektoru.“ priblížil PhDr. Laurinc, PhD., MPH, dipl. s., člen Rady komory. Najzásadnejšie boli odpovede na otázku, či respondenti majú možnosť využívať pri svojej práci ako súčasť prevencie nákazy SARS-CoV-2 osobné, ochranné, pracovné prostriedky. „Pozitívne hodnotíme, že skoro všetci opýtaní uviedli, že majú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k dispozícii alkoholový dezinfekčný roztok a rukavice. Smutnejšie bolo už ale zistenie, že tvárovú masku majú možnosť pri svojej práci využiť len 38,80% respondentov a chirurgickú rúšku len 54,70%. Najzávažnejším zistením bolo, že iba 10,00% sestrám a pôrodným asistentkám zamestnávateľ zabezpečuje najdôležitejšie ochranné, osobné pomôcky, ako sú overál Tyvek, ochranné okuliare, štíty, respirátory FFP3, ktoré sú odporúčané na prevenciu pred nákazou koronavírusom“ doplnil PhDr. Laurinc, PhD., MPH, dipl. s., člen Rady komory.

Vyhlásenie núdzového stavu je plne v kompetencii vlády SR, ktorá preberá zodpovednosť za obyvateľov Slovenska. Zdravotná starostlivosť je však na pleciach poskytovateľov a samotných zdravotníkov. Pri tejto príležitosti sa nám však natíska otázka, či je zodpovedné od štátu žiadať od zdravotníkov pracovať v núdzovom režime a pritom im nezabezpečiť také pracovné podmienky, aby sa aj oni cítili bezpečne, a vnímali svoju prácu ako poslanie a nie trest? „Žiadna vojna sa nevyhrá, ak si odstrelíme vojakov. My čelíme veľkej hrozbe ochorení a nechránime zdravotníkov, ktorí sú v prvej línii boja s touto pandémiou.“ uzavrela Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk