TLAČOVÁ SPRÁVA: Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 nedáva sestrám nádej na zlepšenie súčasného neudržateľného stavu

Pridané dňa: 31.10.2017

Bratislava 31. október 2017 - Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2018 v kapitole zdravotníctvo ani v tomto roku nie je nádejou na lepšiu budúcnosť pre sestry a pôrodné asistentky. V praxi to bude znamenať, že naďalej sa budú zhoršovať podmienky slovenských sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú už teraz viac ako vyťažené, čo v skutočnosti donúti ďalšie sestry k odchodu za prácou do zahraničia alebo k zmene povolania. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za problém návrhu budúcoročného rozpočtu považuje aj to, že najvýraznejšie úspory sa majú dosiahnuť na úkor pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje verejnosť, že v budúcom roku sa nielenže nebudú výraznejšie zvyšovať platy sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov (okrem 4 % rastu podľa zákona), ale nepredpokladá sa ani navýšenie ich počtu. „To znamená, že nemožno očakávať zvýšenie počtu sestier a pôrodných asistentiek, pričom stavy sestier a pôrodných asistentiek už v súčasnosti v mnohých zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti nezodpovedajú minimálnym personálnym normatívom. Naďalej sa bude zhoršovať postavenie sestier, ktoré sú nadmerne pracovne vyťažené a vyčerpané. Zanedbateľné zlepšenie môže priniesť zvýšenie platov sestier v nočnej smene, čo ale nevyrieši ich nedostatočný počet,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že rovnako sa v dôsledku nedostatočného odmeňovania sestier bude urýchľovať ich odchod do iných štátov Európskej únie alebo iných oblastí národného hospodárstva, ktoré sú pre nich atraktívnejšie. Taktiež ostane nezaplatené zrejme rozšírenie kompetencií sestier a pôrodných, ktoré je evidentnou sociálnou nespravodlivosťou.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ďalej poukazuje na skutočnosť, že naďalej má pokračovať realizácia úsporných opatrení, ktoré môžu rezultovať v znížení kvality a kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Napríklad zníženie nákladov zlepšením revíznej činnosti má ušetriť až 25 mil. eur. Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. zdôrazňuje, že revízna činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne však u Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti už v súčasnosti atakuje hranice zákonnosti, kedy sú neuhrádzané veľké počty tzv. nadlimitných výkonov a tieto sú ešte dodatočne znižované revíznou činnosťou, často v rozpore so zákonom pre formálne nedostatky, malichernosti. Poskytovatelia preto budú nútení upustiť od ošetrovania pacientov nad výšku uhrádzaných limitov, čo bude mať dopad na kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Znižovať sa majú náklady na ŠZM (predpokladaná úspora 35 mil. eur), ktorého už v súčasnosti v niektorých zariadeniach ústavnej starostlivosti nie je dostatok. Pacient môže pocítiť znižovanie nákladov na individuálne zdravotnícke pomôcky (v rozsahu až 15 mil. eur).
Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. ďalej poukazuje na skutočnosť, že mierne zvýšenie rozpočtu je opäť na úkor ekonomicky aktívnych poistencov, od ktorých v budúcom roku vyberie o 329 105 000 € viac ako v tomto roku. Na druhej strane štát opäť šetrí na výdavkovej strane za svojich poistencoch, vzhľadom na to, že oproti minulému roku zvyšuje tento príspevok len o 15 572 145 €. A pritom sa napriek avizovaným reformám štátnej správy očakáva nárast 12 000 štátnych úradníkov. „Možno je to práve preto, že opakovaným pravidlom sa stáva, že štát sa na konci každého roka tvári veľkoryso a dofinancuje zdravotníctvo zvýšeným odvodom za poistencov štátu. Koncepčnejšie by však bolo myslieť na zvýšené percento za svojich poistencov už pri plánovaní rozpočtu,“ povedal PhDr. Milan Laurinc, PhD. dipl. s., ktorý očakáva, že zvýšenie rozpočtu v oblasti zdravotníctva sa odzrkadlí aj v úprave miezd sestier v súvislosti s deklarovaným zvýšením kompetencií sestier a projektom zásluhovosti, ktoré patrí medzi ciele ministra zdravotníctva Tomáša Druckera.
SK SAaPA za negatívum považuje tiež fakt, že výkonnosť slovenského zdravotníctva je podľa hodnotenia OECD nízka a neprijímajú sa žiadne systémové opatrenia pre zlepšenie. Skutočne efektívne opatrenia, ktoré sú spôsobilé zlepšiť hospodárenie v zdravotníctve ako DRG alebo E-health pritom podľa PhDr. Milana Laurinca, PhD. meškajú. Návrhy opatrení, ktoré majú zlepšovať hospodárenie rezortu sú pritom často všeobecné vzhľadom k absencii potrebných informačných a finančných systémov a ako sa potvrdilo aj v roku 2017 nedostatočné (úspora sa nateraz nenaplnila). Svoj odraz v návrhu rozpočtu na rok 2018 pritom nenachádzajú opatrenia uskutočňované MZ SR v roku 2017 ako napríklad vytvorenie dozorných rád, alebo kolektívnych orgánov riadenia nemocníc a VšZP, ktoré nemajú priniesť žiadnu úsporu. Zvýšenie príjmov sa navyše neprejaví ani v zlepšení prístrojového vybavenia nemocní a stavu budov (náklady zostávajú cca na úrovni roku 2017).
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek ďalej upozorňujú verejnosť, že Slovensko dáva na zdravotníctvo len 7 % z hrubého domáceho produktu, pričom v krajinách OECD je priemer 9,0 % HDP. „Na zdravotníctvo dávame menej ako Česi, Íri či občania Dánska. Ak by sa celkové výdavky na zdravotníctvo z HDP na Slovensku pohybovali aspoň na úrovni Česka, čo je 7,5 % HDP, zdravotníctvo by sa prestalo zadlžovať a prinieslo by to finančné zdroje na potrebné zmeny a rozvoj. Z takéhoto rozpočtu by sa mali možnosť rozvíjať naše nemocnice a ambulancie, ktoré by vedeli nielen nakupovať špičkovú techniku, ale aj vzdelávať svojich zdravotníkov, udržiavať budovy a zariadenie v dobrom stave, vytvárať príjemné prostredie pre pacientov a v neposlednom rade zaplatiť kvalitných odborníkov, ktorí budú spokojní s pracovným prostredím,“ odkazuje ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že výkonnosť slovenského zdravotníctva je podľa expertov nízka a bez dostatočného balíka finančných prostriedkov sa ju asi ťažko podarí oživiť.