TLAČOVÁ SPRÁVA: Ministerstvo zdravotníctva pri menovaní hlavného odborníka pre pôrodnú asistenciu obišlo komoru sestier

Pridané dňa: 24.02.2020

Bratislava 19. 02. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje, že ministerstvo zdravotníctva verejne deklaruje ako si váži sestry a pôrodné asistentky, ale od reality je na míľu vzdialené. Príkladom toho je nominovanie hlavnej odborníčky pre pôrodnú asistenciu, pri ktorej ministerstvo zdravotníctva porušilo ustanovenie vlastného štatútu a neobrátilo sa na príslušnú stavovskú organizáciu Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek tak, ako to bolo zvykom, ale na lekárske odborné a profesijné spoločnosti.

Svetová zdravotnícka organizácia v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier vyhlásila rok 2020 za „Medzinárodný rok sestry a pôrodnej asistentky“. Celý svet sa snaží v súčasnosti deklarovať nenahraditeľnosť týchto povolaní pre ľudstvo, pre kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť pre každého človeka. Naopak, slovenské ministerstvo zdravotníctva o sestrách a pôrodných asistentkách neustále hovorí ako si ich váži, no realita je úplne iná. Aktuálne sme sa o tom presvedčili pri vymenovaní hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre pôrodnú asistenciu.

Podľa verejne dostupných informácií boli o nomináciu na hlavnú odborníčku MZ SR pre pôrodnú asistenciu oslovené dve spoločnosti – Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť. „Kým si ale lekárska komora uvedomila, že nie je príslušná na takúto nomináciu, v Slovenskej lekárskej spoločnosti s tým zjavne vôbec problém nemali a nomináciu ministerstvu zaslali. Žiaľ, aj to svedčí o tom, že ešte stále si niektoré lekárske kruhy neuvedomujú, že povolanie sestier a pôrodných asistentiek nie je riadené lekármi a uzurpujú si nárok na zasahovanie do rozhodovania o nich.“ konštatuje Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., prezidentka komory.

PhDr. Laurinc, PhD., MPH, dipl. s., člen Rady komory upozorňuje na fakt, že: „Nie je to po prvý raz, kedy došlo voči sestrám a pôrodným asistentkám k takémuto konaniu. Nielen v tomto volebnom období, ale aj v minulosti sa stávalo realitou, že pri mnohých návrhoch zákonov a vyhlášok, ktoré sa týkali ošetrovateľstva, alebo pôrodnej asistencie, rozhodovala NR SR a MZ SR bez toho, aby sme mali možnosť vyjadriť sa. Naši odborníci v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii napriek skutočnosti, že končiaca vláda SR vo svojom programovom vyhlásení deklarovala vzájomný dialóg, reálne nemali možnosť ovplyvniť (ne)štandardný legislatívny proces. NR SR v tomto období prijala niekoľko nekoncepčných, nezmyselných, prílepkov zákonov, ktoré negatívne ovplyvnili zdravotnícky systém na Slovensku.

SK SaPA sa dlhodobo snaží vychovávať ľudí, ktorí by boli pripravení pre pozície, na ktorých sa vyžaduje nielen odborná erudícia, ale aj koncepčné myslenie a samozrejme aj ovládanie zdravotníckej legislatívy, či samotná jej tvorba. Taký človek sa nenájde zo dňa na deň, preto si vážime doterajšiu prácu bývalej hlavnej odborníčky pre pôrodnú asistenciu, PhDr. Eleny Drapáčovej, diplomovanej pôrodnej asistentky, ktorá bola vymenovaná na náš návrh a spolupráca s ňou bola naozaj prínosná. Ako sama uvádza: „Hlavný odborník pôrodnej asistencie zastupuje pôrodné asistentky. To bola, je a naďalej bude moja priorita – poukazovať na prácu pôrodnej asistencie, na kompetencie pôrodných asistentiek, ktoré nemôžu napĺňať v praxi, posilňovať status pôrodných asistentiek, poukazovať na nedostatok pôrodných asistentiek a mnoho iných závažných tém týkajúcich sa pôrodnej asistencie“

Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. potvrdila „Za celé porevolučné obdobie, za ostatných 30 rokov, kedy sa v rezorte vystriedalo 15 ministrov zdravotníctva sme sa s takouto aroganciou zo strany ministerstva zdravotníctva hádam ešte nestretli. Vedome a cielene sa tu aktivizuje snaha o rozhodovanie o nás bez nás, čo rozhodne neprispieva k dobrým vzťahom a ani k podpore spolupráce“.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk