TLAČOVÁ SPRÁVA: Krátkodobé riešenie na dlhodobý problém slovenského zdravotníctva

Pridané dňa: 08.08.2018

Bratislava 8. 8. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje Vládu SR, že sa snaží riešiť problém s nedostatkom všeobecných lekárov a pritom podceňuje, že Slovensko trpí najmä nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. Investovaním dvoch miliónov eur do troch lekárskych fakúlt na Slovensku sa nezvýši počet lekárov v praxi, len počet absolventov študijného odboru „všeobecné lekárstvo“. Problémom slovenského zdravotníctva z hľadiska nedostatku ľudských zdrojov je neschopnosť vlády vytvárať podmienky na to, aby sme mladých ľudí udržali v systéme. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje na to, že ministerstvo zdravotníctva ako regulačný orgán nepredložilo odbornej verejnosti žiadnu
dlhodobú stratégie plánovania ľudských zdrojov, ktorá by stav s nedostatkom pracovnej sily v zdravotníctve zvrátila.

Predseda vlády SR Peter Pelegrini je nespokojný s nedostatkom lekárov s rôznou špecializáciou, ktorí chýbajú na Slovensku z dôvodu zvyšujúceho sa dôchodkového veku a odchodu za prácou do zahraničia. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. konštatuje: „Štatistiky NCZI sú zrkadlom nášho zdravotníctva. Slovensko najviac trpí nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. Svedčia o tom predlžujúce sa čakacie doby na operácie, zatváranie oddelení a kliník ústavných zdravotníckych zariadení, množstvo nadčasových hodín ktoré sestry odpracujú nad rámec stanoveného pracovného času a v neposlednom rade syndróm vyhorenia, ktorým trpia sestry a pôrodné asistentky.“ Nerozumie tomu, prečo ministerstvo zdravotníctva doposiaľ nevyužilo návrh komory sestier ako motivovať uchádzačov o štúdium v regulovanom povolaní sestra a pôrodná asistentka, pričom s obdobným návrhom, týkajúcim sa lekárov teraz prišiel sám premiér Pelegrini. Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je potrebné riešiť systémovo, nie čiastkovými kozmetickými úpravami, či premenovaním zdravotníckeho asistenta na tzv. „praktickú sestru“. Dňa 10. 03. 2017 a 01. 05. 2018 sme listom požiadali ministerstvo zdravotníctva, aby zvýšilo dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy, ktoré vzdelávajú sestry, čím by mohlo dôjsť k prijatiu vyššieho počtu uchádzačov o štúdium ošetrovateľstva, pri zachovaní adekvátnych podmienok pre vzdelávanie,“ doplnila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. doplnil: „Vzhľadom na to, že ošetrovateľstvo, rovnako ako všeobecné lekárstvo je odbor, ktorý je verejne prospešný, potrebný pre spoločnosť a registrované sestry sú v súčasnosti nedostatkovým povolaním, je nutné zvýšiť koeficient príspevku na študenta v povolaní sestra z 3,41 na úroveň podobných odborov, ako je farmácia, pôrodná asistencia, všeobecné lekárstvo, zubná technika, zubné lekárstvo, a to minimálne na koeficient 4,96. Predpísaný počet hodín teoretickej a praktickej výučby 4600 hodín, ktorý je daný Smernicou 2013/55/EÚ ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, je štúdium ošetrovateľstva rovnako náročné na zabezpečenie personálnych a materiálno - technických podmienok ako štúdium odborov vymenovaných vyššie. „Ak by sa tento koeficient zvýšil, fakulty ošetrovateľstva by mohla prijať viac odborných asistentov, vytvoriť viac seminárnych skupín a skupín na praktické cvičenia študentov. V súčasnosti v laboratórnych podmienkach môže praktickú výuku pedagóg vykonávať maximálne s 10 študentmi a v nemocnici na jedného pedagóga pripadá max. 5 študentov,“ dodal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Tieto čiastkové riešenia sú len krátkodobé a nevzbudzujú pocit istoty. „Pokiaľ vláda SR nevytvorí absolventom nedostatkových profesií v zdravotníctve vhodnejšie pracovné podmienky a nepostará sa o adekvátne ohodnotenie ich práce, navýšenie počtu študentov tento problém nevyrieši a je naivné si myslieť, že absolventi študijných odborov všeobecné lekárstvo, či ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia ostanú na Slovensku,“ doplnila prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie
e-mail: laurinc@sksapa.sk