TLAČOVÁ SPRÁVA: Je na škodu veci ak lekár dehonestuje prácu sestry

Pridané dňa: 26.09.2018

Bratislava 26. 9. 2018 – Ambulantné sestry a pôrodné asistentky pobúrilo vyjadrenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Jany Bendovej, ktorá prácu sestry na ambulancii všeobecného lekára chápe iba ako meranie teploty, odber krvi, vyšetrenie moču a podávanie injekcií. Týmto postojom v očiach verejnosti vykresľuje obraz sestier, ako len pasívnych vykonávateľov príkazov lekára. Pravdou však je, že v ambulancii všeobecného lekára sestra vykonáva aj mnoho činností spojených s preventívnou starostlivosťou a manažovaním akútnych a chronických stavov, spolupracuje s lekárom pri posudkových činnostiach (napr. vedenie evidencie dočasne práceneschopných).

Sestry pracujúce v ambulanciách všeobecného lekára sa okrem iných činností vo veľkej miere podieľajú na prevencii v podobe edukácie pacientov s odvrátiteľnými rizikami chorôb obehovej sústavy (artériová hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, obezita, fajčenie, alkohol, pohybová aktivita ...). Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. konštatuje: Štatistiky dlhodobo ukazujú, že edukovaný pacient má lepšiu compliance, adherenciu a perzistenciu k liečbe, redukciu množstva komplikácií, či menej časté hospitalizácie. Rozhodnutie politikov nahradiť sestru v ambulancii všeobecného lekára pacienti ani spoločnosť nemusia pocítiť v krátkodobom horizonte, ale z dlhodobého hľadiska môže dôjsť k zhoršeniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je chronickým problémom Slovenska. Stúpa nespokojnosť lekárov, zamestnávateľov, pacientov, ale reakcia vlády „tzv. odborníkov na problematiku“, je neadekvátna k súčasným poznatkom vedy a nárokom na modernú vysokokvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť“, dodala prezidentka Lazorová.

V dokumente Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014 – 2030, ktorý prerokovala a schválila súčasná Vláda SR, v aktualizácii Národného programu podpory zdravia, sú v celom dokumente ako aktivity vedúce k zlepšeniu súčasného stavu na prvom mieste uvádzané edukácie – vrátane celoživotnej intenzívnej edukácie na všetkých možných úrovniach o správnom životnom štýle. Predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, PhDr. Zuzana Gavalierová, doplnila: „Na týchto edukačných aktivitách, hlavne na úrovni primaného kontaktu sa má spolupodieľať sestra, ktorá získala adekvátne vzdelanie a prax. Ďalej uvádza: „Keďže počas posledných legislatívnych úprav došlo k zníženiu nárokov na personálne zabezpečenie ambulancií všeobecného lekára pretože v nej bude môcť pracovať aj „praktická sestra“ (premenovaný zdravotnícky asistent), prevencia v podobe edukácie pacientov môže byť ohrozená.“ Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek navrhuje, aby praktická sestra mohla pracovať na ambulancii všeobecného lekára až po ukončení trojročnej praxe pri lôžku pacienta, kde by získala väčší rozhľad a viac skúsenosti v starostlivosti o pacienta. Odborná sekcia je za zachovanie sestry v ambulancii, čím je predpoklad na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Je zarážajúce, že hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo síce považuje za kľúčovú stratégiu posun medicíny zameranej na choroby, k medicíne zameranej na ochranu zdravia a prevenciu ochorení, ale pritom práve preventívne intervencie sestry v ambulancii sú paradoxne dlhodobo podceňované, uvidela Lazorová.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky. Hlavnou úlohou je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych a nezdravotníckych zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Zuzana Gavalierová
predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek, SK SaPA
e-mail: gavalierova.z@gmail.com