TLAČOVÁ SPRÁVA: Hľadáme vinníkov medzi obeťami systému

Pridané dňa: 08.02.2019

Bratislava 04. 02. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že je veľmi nebezpečné až nežiaduce, ak určité záujmové, lobistické, či podnikateľské skupiny, za aktívnej asistencie niektorých politikov sa snažia zasahovať do právomocí hlavných odborníkov, ktorí sú nezávislým, poradným orgánom ministerky zdravotníctva. Asociácia nemocníc Slovenska by namiesto odvolávania expertky MZ SR pre ošetrovateľstvo mala prijať jej konštruktívnu kritiku a neuzurpovať si právo rozhodovať o všetkom a o všetkých v zdravotníctve a to bez akýchkoľvek relevantných analýz. Odborné vyjadrenia hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s., sú založené na dlhoročných vedomostiach a skúsenostiach z praxe a sú v súlade s koncepciou odboru ošetrovateľstva a jeho európskym smerovaním.

Prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. pripomenula, že napriek skúsenostiam a publikovaným vedeckým prácam, ktoré jasne dokazujú, že vyššie vzdelanie a vyšší počet sestier v nemocniciach majú priamy súvis s prežívaním pacientov po operačných výkonoch. Asociácia nemocníc Slovenska sa snaží verejnosti dlhodobo podsúvať názor, že menej vzdelaná „praktická sestra“, s rozsahom vzdelania 2 160 – 2 368 hodín odbornej prípravy pre základnú ošetrovateľskú starostlivosť, administratívne a asistenčné činnosti je rovnako kompetentná realizovať činnosti sestry, ktorá absolvovala 4 600 hodín odbornej prípravy. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si stojí za názorom, že nedostatok vzdelaných sestier bude mať za následok zníženie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Spôsob komunikácie a reakcie Asociácie nemocníc Slovenska na výroky hlavnej odborníčky MZ SR pre ošetrovateľstvo PhDr. Heleny Gondárovej – Vyhničkovej, dipl. s. opakovane potvrdzujú iba to, že nie partnerstvo a dialóg, ale nadradenosť a diktát je spôsob riadenia, ktorý je zaužívaný v našom zdravotníctve a práve toto ľudí vyháňa preč. „Je nesmierne ťažké uveriť dobrému úmyslu Asociácie nemocníc Slovenska, že im pri tejto snahe ide o hlavne pacienta, keďže sme nezabudli na to, čím všetkým si museli sestry prejsť v rokoch 2012 – 2013. Práve v tomto období mnohé sestry odišli z našich nemocníc a ambulancií do zahraničia, nakoľko došlo k deleniu ich úväzkov na administratívnych a odborných pracovníkov, v snahe zabrániť uplatňovaniu zákona o mzdách sestier a pôrodných asistentiek. V tomto období slovenské nemocnice prišli o kvalitné a kvalifikované sestry, ktoré sa nedokázali pozerať na nespravodlivosť, ktorá bola na nich páchaná. Vadil im nevraživý postoj, aký ich zamestnávatelia voči nim zaujímali, nakoľko boli a v podstate aj stále sú, vnímané ako príťaž pre zamestnávateľov. Na tomto postoji sa takmer nič nezmenilo, alebo len veľmi málo. Kým v iných rezortoch si dobrých zamestnancov manažéri vážia a hľadajú všetky možnosti, ako ľudí získať a udržať, manažéri v zdravotníctve ešte stále nepochopili, že problém nedostatku sestier nie je v nastavení vzdelávania, ale v riadení samotnom“, konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Asociácia nemocníc Slovenska si ani po rokoch nechce priznať svoj podiel viny na odlive sestier a pôrodných asistentiek z ich zariadení, ale snaží sa hľadať vinníka medzi samotnými sestrami.

Člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. zdôraznil, že ministerstvo zdravotníctva SR už dlho nemalo takú erudovanú hlavnú odborníčku pre ošetrovateľstvo akou je PhDr. Gondárová – Vyhničková, dipl. s., ktorá sa nebojí aj napriek prekážkam bojovať za slovenské sestry a ošetrovateľstvo. „Doktorka Gondárová – Vyhničková je anestéziologická sestra so 40 ročnou praxou. Prevažnú časť svojej práce venuje ošetrovateľstvu v anestéziológii a intenzívnej medicíne. Za svoje odborné kvality v roku 2008 získala od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek prestížne ocenenie „Biele srdce“ v kategórii sestra v praxi a v roku 2012 bola odborným časopisom Sestra vyhlásená za „Sestru roka“ v kategórii poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti. Okrem toho, že je hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo, je aj členkou Komisie MZ SR pre zdravotné výkony v špecializovanom odbore ošetrovateľstvo, členkou pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu štandardných diagnosticko-terapeutických postupov pre odbor ošetrovateľstvo, odborným konzultantom v odbore ošetrovateľstvo pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V súčasnosti pôsobí na pozícii manažérky kvality v jedenej z Fakultných nemocníc na Slovensku.“ Všetky vyššie spomenuté aktivity PhDr. Gondárovú – Vyhničkovú, dipl. s., predurčujú na to, aby jej názory boli vypočuté a neboli brané na ľahkú váhu, rovnako ako názory akéhokoľvek hlavného odborníka MZ SR z oblasti medicíny. „Ešte sme sa nestretli s tým, že by Asociácia nemocníc Slovenska napadla za vlastný názor akéhokoľvek iného hlavného odborníka MZ SR“, doplnil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s,

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si plne stojí za hlavnou odborníčkou MZ SR pre ošetrovateľstvo a vyzýva ministerku Kalavskú, aby sa nenechala ovplyvňovať a nenechala si diktovať, kto jej bude poskytovať odborné rady a stanoviská, týkajúce sa odboru ošetrovateľstva. „Okrem toho by ministerka nemala zabúdať ani na záväzok vlády SR, ktorá vo svojom programovom vyhlásení deklarovala spoluprácu a dialóg s odbornými a stavovskými organizáciami“, dodala prezidentka Lazorová. Je dôležité, aby sme namiesto pranierovania a odvolávania hlavných odborníkov a zamestnancov ministerstva, ktorí sú v ošetrovateľskej komunite považovaní za autority vo svojom odbore, radšej pristúpili k realizácii opatrení pre riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, ktoré Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už v minulosti navrhla ministerke Kalavskej.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk