TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry pracujúce s kriticky chorými apelujú na dodržiavanie bezpečnosti svojich pacientov

Pridané dňa: 19.08.2019

Bratislava 14. 6. 2019 – Srbské anestéziologické sestry v zastúpení Ljiljany Zerzevskej z Udruženja anestetičara Srbje, ktorá sa zúčastnila v dňoch 07. – 08. júna 2019 „XII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou“ v Novom Smokovci, odkazujú Ministerstvu zdravotníctva SR, že pri migrácii za prácou uprednostnia pred Slovenskom krajiny ako sú napríklad Nemecko, Holandsko alebo Veľká Británia. Dôvodom ich rozhodnutia budú pracovné podmienky, mzdové ohodnotenie, vnímanie povolania sestra a benefity ktoré im Slovenská republika určite nebude môcť ponúknuť na takej úrovni ako západné krajiny Európy.

XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Novom Smokovci bola zameraná na dôkazy dobrej a účinnej praxe v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri poskytovaní bezpečnej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej medicíny. Hlavnou témou tohto odborného podujatia, ktorá bude na Slovensku opakovane rezonovať minimálne do konca roka 2020, bolo „ošetrovateľstvo dneška“ (Nursing Now) so zameraním na anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť, konštatoval PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., organizátor konferencie a predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad týmto odborným podujatím už po druhý krát prevzala Elena Červeňáková, poslankyňa Národnej rady SR, ktorá sama donedávna pracovala ako sestra intenzivistka na neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Na uvedenej medzinárodnej konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov zo Slovenska, Česka, Srbska a Poľska.

Účastníci konferencie sa jednoznačne zhodli na tom, že jedným z najvypuklejších problémov a nie len slovenského zdravotníctva je aj naďalej nedostatok a preťaženosť zdravotníckeho personálu. „Slovenské sestry pracujúce na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny upozornili na fakt, že mnohokrát sa v službe musia starať o viac pacientov ako zvládajú a umožňuje im to platná legislatíva. Opúšťajú svojich pacientov na lôžku len pre to, aby mohli zabezpečiť anestéziologickú starostlivosť súčasne aj o iného pacienta počas operácie.“ Aj tieto skutočnosti môžu negatívne vplývať na kvalitu poskytovania starostlivosti o kriticky chorých pacientov a zvyšovať ich nespokojnosť s poskytovanou starostlivosťou, kde sestra ťahá za kratší koniec povrazu, doplnil PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., predseda sekcie.

Hosťom podujatia okrem mnohých iných vzácnych hostí bola aj PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s. hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo, ktorá poukázala na potrebu legislatívnych krokov na odstránenie nelegálnej práce sestier v odbore a zároveň upozornila aj na nutnosť novelizácie Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, ktorá je stará 12 rokov.

Na záver konferencie predseda sekcie prečítal vyhlásenie účastníkov konferencie adresované Ministerstvu zdravotníctva SR a poslancom Národnej rady SR, ktoré znie:

VYHLÁSENIE

Účastníci „XII. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou“ žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR a Národnú radu Slovenskej republiky:

  • Žiadajú MZ SR o revíziu a novelizáciu „Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína“, kde na riešení ošetrovateľskej problematiky bude participovať stavovská organizácia sestier, hlavný odborník pre ošetrovateľstvo MZ SR a ďalšie odborné organizácie pre uvedený odbor.
  • Žiadajú NR SR a príslušné ministerstvá o adekvátne riešenie výzvy Európskej komisie (ifričmentu), v ktorej je požadované aby povolanie praktická sestra bolo naspäť premenované na zdravotníckeho asistenta a nerozširovať ďalej kompetencie zdravotníckeho asistenta.
  • V rámci tvorby normatívov minimálneho personálneho obsadenia žiadajú MZ SR o vytvorenie minimálneho personálneho obsadenia „Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny“: jedna sestra / jeden pacient a na „Jednotkách intenzívnej starostlivosti“ jedna sestra / dvaja pacienti.
  • Žiadajú MZ SR o riešenie problematiky personálneho obsadenia anestéziologických tímov tak, aby nedochádzalo ku poskytovaniu anestéziologickej starostlivosti „non lege artis“, z čoho vyplýva nielen zníženie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale i hrubé porušovanie pracovnej disciplíny dotknutými pracovníkmi i právne dôsledky pre sestry.
  • V záujme zabezpečenia dostupnej, efektívnej i legislatívne prehľadnej zdravotnej starostlivosti v odbore žiadajú MZ SR o podporu maximálneho využitia sestier s pokročilou praxou na všetkých úsekoch intenzívnej starostlivosti a na anestetických úsekoch.
  • Apelujú na MZ SR o vytvorenie jednotného špecializačného študijného programu, spoločného pre anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť o dospelých, novorodencov a deti, tak aby takáto sestra špecialistka bola uplatniteľná na viacerých úsekoch v oblasti anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, čo by bolo prínosom nielen pre sestru, ale aj pre samotného zamestnávateľa.
  • Žiadajú o zabezpečenie pracovísk anestéziológie a intenzívnej starostlivosti manažérmi ošetrovateľskej starostlivosti, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť pre riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe.
  • Žiadajú o vykonanie systémových krokov pre stabilizáciu sestier na pracoviskách anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, vrátane platového ohodnotenia a vhodných pracovných podmienok.
  • Žiadajú MZ SR o dôslednú kontrolu dodržiavania minimálneho personálneho normatívu pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny v súčinnosti s hlavným odborníkom MZ SR pre ošetrovateľstvo ktorému to vyplýva zo štatútu hlavných odborníkov MZ SR.

V Novom Smokovci dňa 08. 06. 2019

Viac informácií:

PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,

Predseda Sekcie sestier pracujúcich v AaIS

e-mail: laurinc@sksapa.sk