Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Zmeny údajov v registri
Zmeny údajov v registri
Podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. je zdravotnícky pracovník povinný oznámiť údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2). Zmenu údajov je potrebné zasielať do kancelárie komory a uviesť len konkrétnu zmenu (napr. zmena mena, bydliska, pracoviska, odchod dôchodku a i.).

Na stiahnutie:

Oznámenie zmeny údajov do registra.doc

Ak u sestry/pôrodnej asistentky nastali zmeny v priezvisku, bydlisku, pracovisku alebo nadobudla doklad o odbornej spôsobilosti, oznámi túto skutočnosť na priloženom tlačive oznámenie o zmenách a zašle na adresu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, kde jej bude vyznačená zmena v registri.

Komora nezasiela písomné oznámenie o vyznačení zmeny v registri.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri