Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Postup pri registrácii
Postup pri registrácii
Postup pri registrácii sestry/pôrodnej asistentky, ktorá žiada o zápis do registra prvýkrát podľa súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z.:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

1. Vyplniť tlačivo oznámenia:
2. K oznámeniu je potrebné priložiť:
  • overené kópie dokladov o dosiahnutej odbornej spôsobilosti - maturitné vysvedčenie, alebo diplom VOV v odbore sestra/ PA, alebo diplom v odbore ošetrovateľstvo/ PA (Bc.)
  • overené kópie dokladov o najvyššie dosiahnutom vzdelávaní v odbore ošetrovateľstvo/ PA (Mgr., PhDr., PhD.)
  • overené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava v odbore)
  • potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca v odbore (na stiahnutie: Potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca.xls,aj na portal.sksapa.sk)
  • kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00 € uhraďte na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s., VS: 5782004)

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra, alebo pôrodná asistentka, je povinný v súlade s § 63, ods. 10), oznámiť údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.
Oznámenie spolu s prílohami zaslať na adresu:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Amurská 71
821 06 Bratislava

Overenou kópiou sa rozumie osvedčenie dokladov a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri