Úvod / Registrácia / Licencie / O registrácii / Koho registrujeme
Koho registrujeme
Komora registruje sestry s odbornou spôsobilosťou:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 62, ods.5 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky a sú odborne spôsobilé.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 11, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím:
a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 14, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia.

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom, študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri