VYJADRENIE Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora Hudačka z redakcie Prešov 24

Pridané dňa: 27.05.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora Hudačka z redakcie Prešov 24

Bratislava 27. 5. 2016

Z Prešovského okresu bolo tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenených 5 sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie BIELE SRDCE na celonárodnej úrovni získali PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA a PhDr. Gabriela Nováková (kategória sestra a pôrodná asistentka v praxi), Mgr. Monika Smolnická (kategória sestra a pôrodná asistentka - manažérka) a pamätnú medailu Rady komory získali Bc. Beáta Čonková a Ružena Rohaľová.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) už deviaty krát na celonárodnej úrovni ocenila tridsať sestier a pôrodných asistentiek. Slávnostné odovzdávanie významného ocenenia BIELE SRDCE sa uskutočnilo v hoteli Saffron 20. mája 2016 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným seminárom spojeným so slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. Na slávnostnom galavečeri sa zúčastnilo 250 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Súčasťou programu boli vystúpenia známych spevákov a umelcov. SK SaPA na celonárodnej úrovni ocenila osemnásť sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, sedem sestier v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka a päť sestier si odnieslo pamätnú medailu. Mimoriadne ocenenie Biele srdce získala PhDr. Adriana Kolaříková, PhD. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa po prvý krát rozhodla udeliť „Pamätnú medailu Rady komory“ za významný podiel pri plnení úloh a cieľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na národnej úrovni sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli svojím osobným nasadím poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku pri akcii „Výpovede“.
Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentkaOcenené v kategórii: Sestra a pôrodná asistentka v praxi
Ocenenie v tejto kategórii udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov. Aj keď plnia úlohu žien - matiek a dcér, vedia pracovať aj pre svoje kolegyne. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov, ktoré sestry trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v profesijnom živote. Zúčastňujú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Sú prirodzenými, neformálnymi vodcami sestier, čím výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva. Hľadajú nové formy vzdelávania, aktívne riešia problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Vo voľnom čase pracujú v záujmových združeniach pacientov, v podporných skupinách a mnohé prispeli mimoriadnym humanitným činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.

PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti už od roku 1993 po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Prešove. Pôsobila ako detská sestra, neskôr operačná sestra. Je mentorkou klinickej praxe na Vysokej škole sv. Alžbety, konzultantkou a oponentkou bakalárskych prác. Prednáškové aktivity neobmedzuje len na svoje pracovisko, ale svoje poznatky a postoje prezentuje i na celoslovenských konferenciách. Jej prínos a aktivity pre sestry a pôrodné asistentky sú viditeľné aj v jej pôsobené v Odborovom združení sestier a pôrodných asistentiek. Pracuje ako členka rady regionálnej komory v Prešove od roku 2003. Návrh na ocenenie podala prezidentka Regionálnej komory Košice I. Mgr. Elena Červeňáková.

PhDr. Gabriela Nováková: Svoje profesionálne vedomosti a zručnosti využíva v praxi už od roku 1988 po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Prešove. Pracovala na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení, neskôr na oddelení funkčnej diagnostiky. Vedomosti získané celoživotným vzdelávaním sa vždy snaží uplatňovať v praxi ako aj pri výučbe študentov. Pôsobí ako krajský odborník pre ošetrovateľstvo pri Ministerstve zdravotníctva SR. Autorsky sa podieľala na viacerých prácach týkajúcich sa ošetrovateľskej problematiky. Vždy bojovala o zlepšenie postavenia sestier. Je zakladajúcim členom Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, aktívnou členkou regionálnej komory Prešov. Návrh na ocenenie podala Rada Regionálnej komory Košice I.

Oceňovanie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka - manažérka
Sú spoľahlivé, kreatívne a flexibilné, ich aktivity sledujeme pri zriaďovaní a riadení klinických ošetrovateľských jednotiek. Aktívne zavádzajú do praxe ošetrovateľské modely a ošetrovateľský proces. Každoročne preverujú efektívnosť ošetrovateľských štandardov a ošetrovateľskej dokumentácie v praxi. Vďaka mnohým z nich, ich skúsenostiam, spoľahlivosti a vysokému morálnemu a spoločenskému kreditu výrazne prispeli k pozitívnemu posunu ošetrovateľskej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Mnohé z nich sú členkami pracovných skupín odboru ošetrovateľstva Ministerstva zdravotníctva SR a sú nápomocné pri presadzovaní záujmov sestier pri rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotnými poisťovňami, poslancami a ďalšími inštitúciami. Riadenie ľudí je vedou aj umením zároveň. Mnohé sestry manažérky však nemajú možnosť (či právo) prijímať vlastné zásadné rozhodnutia. Napriek tomu dokážu vzniknuté situácie profesionálne riešiť. Sú výbornými poradkyňami pre svoje kolegyne v práci aj mimo nej. Profesijná etika, morálka a diplomacia tvoria neoddeliteľnú súčasť ich profesionality, ktorú uplatňujú predovšetkým pri riešení problémových situácií.

Mgr. Monika Smolnická: Mgr. Smolnickú charakterizujú spolupracovníci ako sestru telom i dušou. Je osobnosťou, ktorá dokáže svoje teoretické vedomosti triezvo a reálne aplikovať vo vyše 30 ročnej paxi, vzdeláva nielen svoje kolegyne, ale aj celý zdravotnícky tím a je príkladom sestry, ktorá nikdy nebola iba vykonávateľkou príkazov nadriadených, ale používa zdravý úsudok a stojí si za svojim presvedčením. Ako námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť ale aj ako vedúca sestra na Oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v Prešove vždy vedela zaujať postoj k riešeniu rôznych aj nepríjemných situácií, do nepriaznivých a nekľudných dní aj v období výpovedí sestier vnášala vždy realistický pohľad a bola oporou pre svoje kolegyne, čo jej slúži ku cti. Napriek profesionálnej strate sa vedela postaviť za práva sestier a angažovať sa v boji za lepšie zdravotníctvo. Je aktívnou členkou Komory, spoluorganizátorkou mnohých vzdelávacích podujatí, mentorkou pre študentov ošetrovateľstva a spoluautorkou štandardov, protokolov a iných materiálov pre ošetrovateľskú prax. Návrh na ocenenie podala Bc. Beáta Čonková.

Pamätná medaila Rady komory
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa po prvý krát rozhodla udeliť „Pamätnú medailu Rady komory“ za významný podiel pri plnení úloh a cieľov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na národnej úrovni sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli svojím osobným nasadím poukázať na zlé pracovné podmienky a postavenie sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku pri akcii „Výpovede“

Bc. Beáta Čonková: Štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v odbore zdravotná sestra ukončila v roku 1993. V povolaní sestry pôsobila v Prešovskej nemocnici 22 rokov. Kolegyne a kolegovia vždy oceňovali jej trpezlivosť pri odovzdávaní praktických zručností nováčikom. V roku 2012 sa rozhodla zastupovať sestry Prešovskej nemocnice nielen na papieri, ale i v reálnom živote a spolu s kolegyňami založili sesterské odbory. Bola to strastiplná cesta, ale pre obrodu postavenia sestier nevyhnutná. Pri tejto neľahkej práci sa stretla s množstvom sestier, ktoré podporovala, hájila ich záujmy, podávala mnohé návrhy a pripomienky na zlepšenie ich pracovných a sociálnych podmienok. Bc. Čonková je sestra s veľkým srdcom, ochotná pomôcť človeku za každej situácie, profesionálne i ľudsky uznávaná bojovníčka.

Ružena Rohaľová: V roku 1979 úspešne ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Prešove v odbore detská sestra. Deťom sa venovala v profesionálnom živote najskôr na novorodeneckom oddelení, neskôr na Klinike pediatrie na oddelení batoliat a väčších detí Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove. Svoje skúsenosti využila i na detskej jednotke intenzívnej starostlivosti ako sestra špecialistka v tomto odbore. Má rada výzvy, nebojí sa skúsiť nové veci a vie pracovať pod stresom. Bola jednou zo sestier ktorá podala výpoveďˇ, aby poukázala na to, že reálne je odhodlaná bojovať za správnu vec a za zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek.