Vyjadrenie pre televízia Markíza

Pridané dňa: 12.01.2017

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky TV Markíza

Bratislava 12. 1. 2017


1. Prijali by ste, keby boli služby pôrodných asistentiek hradené z verejného zdrav. poistenia?
Určite by veľmi pomohlo, keby bola odborná starostlivosť pôrodných asistentiek v domácom prostredí hradená z verejného zdravotného poistenia, lebo ak pôrodná asistentka nemá platnú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, je pre ňu veľmi problematické sa touto prácou uživiť, keďže nie všetky ženy si tieto služby môžu dovoliť zaplatiť. Napriek tomu, že vo väčšine krajín Európy je bežné, aby boli služby pôrodných asistentiek hradené z verejného zdravotného poistenia, pôrodným asistentkám na Slovensku sa už 20 rokov nedarí presvedčiť kompetentných, aby spravili zmenu k lepšiemu.

2. Ako to bolo v minulosti?
Historicky boli pôrodné asistentky samostatné vo svojich činnostiach a ich práca spočívala v podpore a pomoci zdravým tehotným a rodiacim ženám, ako aj v starostlivosti o novorodenca a v podpore dojčenia a to najmä v domácom prostredí ženy. Komplikované prípady riešili lekári v nemocniciach. V 50-tych rokoch minulého storočia prevzali celú túto starostlivosť lekári a postavenie pôrodných asistentiek sa radikálne zmenilo. Zo samostatnej pôrodnej asistentky, ženskej sestry, babice, sa stala pozícia iba vykonávateľky lekárových pokynov. „Pôrodná asistentka u nás úplne stratila postavenie samostatného poskytovateľa starostlivosti o ženu a dieťa. Starostlivosť o ženu a monitorovanie fyziologického tehotenstva a pôrodu prešlo do kompetencií gynekológov a starostlivosť o novorodenca do rúk detskej sestry a pediatra. Z domáceho prostredia sa táto starostlivosť presunula do zdravotníckych zariadení a tým sa pôrodné asistentky z „terénu“ stratili.
Pôrodné asistentky v súčasnosti vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je ich autonómia v rozhodovaní a uplatňovanie kompetencií na základe ich odborných vedomostí značne obmedzená. K postupným zmenám tohto stavu dochádza koncom minulého a začiatkom tohto storočia, keď sa začala meniť filozofia poskytovania starostlivosti o tehotnú ženu v priebehu tehotenstva a o rodičky počas pôrodu. Pôrodné asistentky sa preto usilujú o zmenu tohto stavu ponukou nových foriem starostlivosti o ženu a matku, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti a starostlivosti v rodine a komunite.

3. Prečo sú PA dôležité?
Pôrodná asistentka v pôrodnici vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s príjmom ženy do pôrodnice, asistenciu pri pôrode, starostlivosť o šestonedieľku, podporu dojčenia, avšak väčšinu týchto činností realizuje na základe ordinácií lekára, nie samostatne. Nakoľko kvalita prípravy na povolanie PA je na Slovensku na vysokej úrovni a podmienky získania licencie na výkon samostatnej praxe v povolaní sú pomerne tvrdé, verejnosť sa nemusí obávať nekvalifikovaných a neskúsených pôrodných asistentiek. Najmä zásluhou pôrodných asistentiek a na nátlak samotných žien sa ujal termín „humanizácia pôrodu“, ktorý predstavoval akési „otvorenie sa“ zdravotníckych zariadení aj pre príbuzných rodičky. Zavádzaním rooming-in starostlivosti sa začali presadzovať snahy o akceptovanie potrieb dieťaťa, aktivity zdravotníckych zariadení sa zamerali na získanie certifikátov Nemocnice priateľské deťom (Baby friendly hospital) a Nemocnice priateľské matkám (Mother friendly hospital).
Situácia v zahraničí
V európskych krajinách ako sú Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, severské krajiny zabezpečujú starostlivosť o tehotnú ženu pôrodné asistentky, pričom nezávislú prax vykonávajú v 8-30 %. Napriek tomu, že sa zvyšuje počet pôrodov vedených v zdravotníckych zariadeniach, majú pôrodné asistentky možnosť odviesť pôrod aj v domácom prostredí, ak si to tehotná žena praje. V Holandsku sa uvádza, že 70-75 % pôrodov odvedie pôrodná asistentka. Starostlivosť je poskytovaná v 30 % v domácom prostredí a v 70 % v zdravotníckom zariadení. V prípade zvýšeného rizika vzniku komplikácií pôrodná asistentka zabezpečí lekársku starostlivosť, za ktorú je zodpovedný lekár. Vo Francúzsku, Dánsku, Švédsku, Fínsku, Írsku a Veľkej Británii 70 - 75 % fyziologických pôrodov vedie pôrodná asistentka. V Írsku, kde má 11 % PA súkromnú prax, predstavuje počet domácich pôrodov 4 %. Prepracovaný systém poskytovania starostlivosti je založený na presne vymedzených kompetenciách a zozname rizík, na základe čoho je založená vzájomná spolupráca medzi oboma profesiami. Pre väčšinu týchto systémov starostlivosti je charakteristické, že PA a gynekológovia vzájomne rešpektujú svoje úlohy a postavenie v pôrodníckej starostlivosti, preto môžu efektívne spolupracovať a navzájom si nekonkurujú.
Pôrodná asistencia vo Švédsku
Pôrodné asistentky vo Švédsku majú na starosti tehotné ženy už od 18. storočia. Zatiaľ čo vzostup modernej lekárskej profesie znamenal pre pôrodné asistentky z mnohých krajín Európy, vrátane Slovenska, nútenú stratu kompetencií v prospech lekárov, naše švédske kolegyne si tvrdo držali svoju tradičnú úlohu aj vďaka podpore lekárov a v poslednom čase aj silnými vzájomnými kontaktmi cez odborné združenia. „Pôrodná asistentka dohliada na takmer všetky tehotenstvá pričom tehotné absolvujú iba minimálny počet krvných testov a iba 1 ultrazvuk počas celého tehotenstva. Pritom Švédsko bolo nedávno hodnotené ako druhá najlepšia krajina v starostlivosti o tehotné na svete. Zvrchovanými pánmi švédskeho systému sú pôrodné asistentky, kde matky sú iba v ich starostlivosti. Tento model dlhodobo prináša svoje výsledky.


Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka