Vyjadrenie pre agentúru TASR

Pridané dňa: 22.12.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktorky agentúry TASR Aleny Klepochovej

Bratislava 22. 12. 2016

  1. Ako by ste zhodnotili doterajšie pôsobenie ministra Druckera. Najväčšie plusy/mínusy?

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA: S ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom sme už v auguste na pracovnom stretnutí pomenovali kľúčové problémy v ošetrovateľstve na Slovensku a zadefinovali viacero príčin nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, pričom za najzávažnejšie problémy sme považovali zlé pracovné podmienky a nedostatočné odmeňovanie. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker nám vtedy prisľúbil, že zástupcovia SK SaPA dostanú priestor pracovať v pracovných skupinách, ktorých hlavným cieľom bude stabilizovať situáciu so sestrami v slovenskom zdravotníctve a zatraktívniť toto povolanie.
Veľmi nás teší, že predstavitelia sestier dostali priestor participovať na projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť sústavné vzdelávanie, aktualizovať špecializačné študijné programy, pomenovať kompetencie, či navrhnúť odmeňovanie podľa zásluhovosti, avšak zásadné otázky zlého fungovania zdravotníckeho systému , na ktoré sme poukázali sa tým nevyriešia.
Pôsobenie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v roku 2016 je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek skôr rozpačité, nevidíme zatiaľ žiadne radikálne zmeny, okrem výmeny niekoľkých predstaviteľov zdravotníckych inštitúcií- NCZI, VŠZP, NOÚ, pričom tieto personálne výmeny sú často iba kozmetickou obmenou. SK SaPA hodnotí pozitívne to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní. Je však otázne, na aký účel budú tieto ušetrené finančné zdroje určené. Či sa použijú na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o občanov, stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, respektíve opätovne sa dostanú mimo systému zdravotníctva k rôznym finančným skupinám
PhDr. Milan Laurinc, PhDr., dipl. s., člen Rady a Prezídia SK SaPA: Minister zdravotníctva Tomáš Drucker od úvodu svojho pôsobenia v riadení zdravotníctva deklaruje ochotu počúvať a diskutovať, ale myslíme si že už menej sa dá hovoriť o voľnosti jeho rozhodnutí. Pozitívne hodnotíme doposiaľ jeho jediné viditeľné rozhodnutie pre sestry a pôrodné asistentky a to zriadenie odboru ošetrovateľstva v organizačnej zložke Ministerstva zdravotníctva SR na čele s „ministerskou sestrou.“ Najväčšími mínusmi z nášho pohľadu je nekoncepčný postup pri tvorbe kompetencií zdravotníckych pracovníkov, kde jedna skupina „ušla“ pred ostatnými povolaniami. Ďalej sú to veľmi malé, žiadne, alebo chybné rozhodnutia pri zmene manažmentov zdravotníckych zariadení. V neposlednom rade je potrebné spomenúť úplnú absenciu motivačných faktorov pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  1. Ako hodnotíte doterajšiu komunikáciu s ministrom?

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA: Predstavitelia sestier a pôrodných asistentiek sa s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom stretli niekoľko krát. Hodnotíme pozitívne to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce diskutovať s predstaviteľmi SK SaPA, čo sa nedá povedať o jeho predchodcovi Viliamovi Čislákovi. Aj napriek tomu však, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa tvári, že chápe problémy sestier a chce ich riešiť, sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ nedočkali ani reálneho návrhu na zlepšenie podmienok pre svoju prácu .
PhDr. Milan Laurinc, PhDr., dipl. s., člen Rady a Prezídia SK SaPA: Komunikácia s ministrom zdravotníctva je v súčasnosti „vlažná“. Musíme však pozitívne hodnotiť to, že má snahu komunikovať, s čím sme sa v predošlom období stretli len ojedinele. Pre nás sú však dôležité výsledky a jeho rozhodnutia, ktoré nás ovplyvňujú. Pozorne budeme sledovať jeho rozhodnutie ako naloží s Vyhláškou o kompetenciách zdravotníckych asistentov, kde sme opakovane žiadali o jej stiahnutie a prípravu spolu s kompetenciami ostatných povolaní.

  1. Čomu by mal podľa vás minister venovať pozornosť v budúcom roku?

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA: Sestry od šéfa rezortu zdravotníctva v novom roku 2017 očakávajú prvé návrhy na riešenie nedostatku sestier, či možnosti motivácie, prečo by ľudia mali pracovať v povolaní sestra a pôrodná asistentka. Je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia so sestrami a pôrodnými asistentkami a zároveň sa zatraktívnili tieto povolania, aby prácu sestry alebo pôrodnej asistentky chcelo robiť viac mladých ľudí.
Chceme presvedčiť ministra zdravotníctva, aby sa problémy rezortu riešili systémovo, nie iba čiastkovo. Súčasný medicínsky model starostlivosti je nákladný a neefektívny, zadlžuje systém, do ktorého nalievame stále viac peňazí, avšak výkonnosť nie je uspokojivá, pretože sa rozkrádajú zdroje, pacienti nám zbytočne umierajú, zdravotníci sú nespokojní s ohodnotením a s pracovnými podmienkami, pričom sa od nich očakáva, aby liečili lacnejšie, rýchlejšie a s úsmevom. Prioritou financovania sú nemocnice, pričom ambulantná zložka, vrátane agentúr domácej starostlivosti je poddimenzovaná a na chvoste záujmu.
Je najvyšší čas, aby sme urobili radikálne zmeny v ponímaní akútnej a dlhodobej, chronickej starostlivosti. Nemocnice sú určené na akútne riešenie problémov pacientov, na špičkovú diagnostiku. Musíme vedieť oddeliť tieto formy starostlivosti tak, aby každý z týchto segmentov bol správne nastavený pre potreby našich pacientov zariadení dlhodobej starostlivosti budeme potrebovať čoraz väčší objem, pretože ľudia by mali byť kratšie v nemocniciach, starnú a sú prirodzene aj chorľaví. Sestry ponúkajú svoj potenciál nielen v nemocniciach, ale aj v zariadeniach, ktorých vznik by mal byť podporovaný zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, teda liečebne dlhodobo chorých, domy ošetrovateľskej starostlivosti, hospicové zariadenia a zariadenia pre paliatívnu starostlivosť, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, centrá integrovanej starostlivosti, či zariadenia sociálnych služieb, kde často naši pacienti končia iba preto, že ich nemáme kam umiestniť, pretože spomínaných ošetrovateľských zariadení, ktoré by riadili sestry a kde by pracovali sestry zatiaľ na Slovensku nemáme v potrebnom množstve. Je nevyhnutné, aby sme si uvedomili, že sestry dokážu poskytovať kvalitnú starostlivosť v dostatočnom objeme, pričom je dostupná, lacnejšia a efektívna pre pacienta, ako aj pre samotný systém.
S tým úzko súvisia aj kompetencie sestier, na ktorých v súčasnosti pracujeme a verím, že ich nastavíme tak, aby z toho profitoval predovšetkým pacient, pretože sestry sú s pacientom nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni.
PhDr. Milan Laurinc, PhDr., dipl. s., člen Rady a Prezídia SK SaPA: V prvom rade chceme ministrovi do nového roka popriať veľa zdravia a síl pri riadení rezortu, aby vedel viac načúvať predstaviteľom odborných spoločností. V budúcom roku očakávame od ministra zdravotníctva zabezpečenie viac financií do systému zdravotnej starostlivosti, v čom sme ho podporili pri pracovných stretnutiach, keď bol zverejnený návrh štátneho rozpočtu pre rok 2017. Nebude jednoduché zalepiť sekeru vo VŠZP a rovnako ani dlhy fakultných nemocníc. V každom prípade by mal za to niekto niesť aj zodpovednosť, pretože nie je možné donekonečna tolerovať, aby zodpovednosť za zlé hospodárenie manažérov prešla na občanov. Tieto peniaze budú chýbať nám všetkým. Budeme pozorne sledovať, ako bude Ministerstvo zdravotníctva SR zlepšovať podmienky sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, aby sa to aj v skutočnosti prejavilo na ich zvýšení v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  1. Čo by ste zaželali zdravotníctvu do nového roka?

PhDr. Milan Laurinc, PhDr., dipl. s., člen Rady a Prezídia SK SaPA: Ministrovi zdravotníctva by som v prvom rade zaželal trpezlivosť pri hľadaní riešení, viac ľudskosti a rešpektu, odbornosti na všetkých stupňoch riadenia a samozrejme financií. Ďalej by som si prial zmenu myslenia nás, ktorí sa na systéme zdravotnej starostlivosti podieľame. No ministrovi zdravotníctva želám čarovný prútik J.