VYJADRENIE SK SaPA pre agentúru SITA

Pridané dňa: 29.09.2016

VYJADRENIE

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na otázky redaktora agentúry SITA Ivana Tománeka

Bratislava 29. 9. 2016


Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na poslednom stretnutí s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom zadefinovala príčiny nedostatku sestier a navrhla 9 opatrení, ktoré by mali napomôcť zvýšiť záujem o toto povolanie.
Nestačí realizovať jedno, alebo dve opatrenia, musí to byť celý súbor opatrení, nakoľko spolu úzko súvisia a sú podľa našich prieskumov určujúce pre zlepšenie podmienok práce sestier.
Čo sa týka kompetencií, zatiaľ sme iba vo fáze analýzy problematiky a diskusie o možných zmenách. Návrh ministerstva nepoznáme, takže je ťažké sa k nemu vyjadriť, avšak komora má záujem zmeniť rozsah činností sestier preto, aby sa skvalitnila starostlivosť o pacienta a zlepšila dostupnosť k zdravotníckym službám. Zdravotná starostlivosť je tímová práca a ako taká je podmienená dostatočným počtom zdravotníckych pracovníkov s jasne stanovenými kompetenciami, ktorí budú spolupracovať na uzdravení pacienta.
Preto navrhujeme zahrnúť do kompetencií sestier, ktoré pracujú v ambulantných zdravotníckych zariadeniach aj predpisovanie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu, aby pacienti nemuseli čakať u lekára na predpis a vytvoril sa priestor pre lekára pre liečbu chorých pacientov bez obmedzenia. Sestry s príslušným vzdelaním by mohli predpisovať aj niektoré vyšetrenia a realizovať kontroly chronických pacientov s vystavením receptov tak, ako je to v krajinách EÚ štandardom.
Štatistiky jasne ukazujú, že pokým pacient v krajinách EÚ navštívi lekára v priemere 6 krát do roka, u nás je to v priemere 12 krát do roka, čo zaťažuje lekárov, ale hlavne pacientov samotných.
Čo sa týka kompetencií sestier v nemocniciach, v prípade prijatia nášho návrhu by mali byť zadefinované na základe vzdelania množstvo výkonov a činností, ktoré robia už teraz, ale nemajú ich zohľadnené v odmeňovaní, rovnako ani nie sú za ne zodpovedné, pretože ich nemajú v kompetenciách. Je to dôsledok nedostatku a záťaže lekárov, ktorí budú mať väčší časový priestor pre pacienta. V zdravotníckych zariadeniach existujú tzv. mapy starostlivosti, kde sú presne popísané na základe diagnózy pacienta stanovenej lekárom a na základe ordinácií lekára činnosti, ktoré sa realizujú u daného pacienta na základe štandardizovaných postupov. (Napr. príjem pacienta do zariadenia, kontrola výsledkov predošlých vyšetrení, vrátane odobratia anamnézy, odoslanie pacienta na vyšetrenia, laboratórne vyšetrenia, úprava dávok liekov podľa aktuálneho stavu pacienta, vyberanie stehov, podávanie infúznej liečby, podávanie liekov všetkými formami, vrátane do žily, pooperačné sledovanie pacienta, edukácia pacienta a podobne.) Tieto činnosti riadia sestry so svojim ošetrovateľským tímom. Sestry by mali riadiť ošetrovateľskí tím a spolupracovať s lekárom, avšak realita je taká, že robia všetky činnosti ony samotné, nakoľko nie je dostatok personálu v kategórii zdravotnícky asistent, sanitár, ošetrovateľ.
Kompetencie zdravotníckeho asistenta sú podľa nášho názoru v súčasnosti nastavené správne, avšak na vyššie uvedené rozšírené činnosti sestry potrebujeme v praxi hlavne dostatočný počet zdravotníckych asistentov na základné ošetrovateľské činnosti - hygiena pacienta, polohovanie pacienta, kŕmenie, monitorovanie príjmu a výdaja tekutín, dokumentačné práce a pod., ktoré dnes realizujú často iba sestry, pretože asistentov taktiež v praxi nie je dostatok.
Každý zdravotnícky pracovník by mal vykonávať a zodpovedať za činnosti, ktoré sa naučil počas štúdia, ale treba však myslieť na to, aby nerobili všetci všetko a na tú základnú ošetrovateľskú starostlivosť nebudeme mať nikoho.
Čo sa týka rozsahu a obsahu špecializácií sme toho názoru, že v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ máme u sestier príliš veľa špecializácií, pričom prax si dnes vyžaduje skôr rozšírenejší obsah špecializačného vzdelávania tak, aby sestry, ktoré absolvujú špecializáciu boli „použiteľné“ vo väčšom počte ošetrovateľských odborov, mali nielen dostatok potrebných vedomostí, ale aj dokázali prevziať zodpovednosť za činnosti, ktoré realizujú.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka